Hola pingüinos, el mundo virtual de Club Penguin cerrará el 29 de marzo de 2017.

Términos de uso

 • Opdateret: 2 november 2011

  1. INDLEDNING

   Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere Club Penguin Entertainment Inc.) beliggende i Kelowna, British Columbia, Canada ("DOS Canada").

   "DIMG-websteder" skal betyde de internetsider, der tilbydes af Disney Interactive Media Group ("DIMG") og visse øvrige, tilknyttede virksomheder, herunder ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com og øvrige internetsider, hvor disse vilkår for brug er offentliggjort. DIMG og enhver og alle øvrige enheder, der administrerer, administreres af eller er tilknyttet eller under fælles administration med DIMG, betegnes i det følgende samlet som "vi", "os" eller ”vores".

   LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Ved at anvende et DIMG-websted eller ved at klikke i en rubrik, hvor det angives, at du accepterer eller erklærer dig enig i disse vilkår, giver du dit samtykke til disse vilkår for brug og Club Penguin-reglerne. Hvis du ikke er enig i disse vilkår for brug, må du ikke anvende DIMG-webstederne.

   HVIS DU ER FORÆLDER ELLER VÆRGE OG DU GIVER DIT SAMTYKKE TIL, AT DIT BARN REGISTRERER SIG PÅ WEBSTEDET, ANERKENDER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR FOR BRUG I FORHOLD TIL BARNETS BRUG AF WEBSTEDET.

   Bemærk at der gælder særlige vilkår for nogle af de ydelser, der tilbydes på visse DIMG-websteder, såsom abonnementsbaserede ydelser, regler for særlige konkurrencer eller sweepstakes eller øvrige funktioner eller aktiviteter. Disse vilkår offentliggøres i forbindelse med den pågældende ydelse. Med forbehold for gældende lovgivning er et sådant vilkår en tilføjelse til vilkårene for brug, og i de tilfælde, hvor der opstår en tvist, har sådanne vilkår fortrinsret frem for disse vilkår for brug.

   Du anerkender, at disse vilkår for brug hviler på en gyldig modydelse, og modtagelsen og tilstrækkeligheden deraf anerkendes hermed. Uden begrænsning af den almindelige anvendelighed af det ovenfor anførte anerkender du, at en sådan modydelse omfatter din brug af DIMG-websteder og modtagelse af data, materiale og oplysninger, der er tilgængelige på eller via DIMG-websteder, muligheden for vores brug eller visning af dine opfordrede angivelser (som defineret nedenfor i afsnit 3, benævnt "ANGIVELSER") og muligheden for offentliggørelse og reklame på baggrund af vores brug eller visning af dine opfordrede angivelser.

  2. BRUG AF INDHOLD

   Webstedet er kun beregnet til din personlige brug. Du må ikke anvende webstedet til kommercielle formål eller på anden måde, der er retsstridig eller til skade for os eller nogen anden person eller enhed som fastlagt efter vores eget skøn.

   Alle oplysninger, materialer, funktioner og andet indhold (inklusive angivelser, som defineret i afsnit 3, kaldet "ANGIVELSER") ("indhold"), der findes på DIMG-websteder, er beskyttet af vores ophavsret eller vores licensgivers eller licenstageres ophavsret. Alle varemærker, slogans, servicemærker, handelsnavne, og varemærkeudstyr ejes af os og/eller vores licensgivere eller licenstagere. Vi kan til enhver tid, på alle måder og uanset årsag slette DIMG-webstederne eller slette indhold eller funktioner.

   Undtagen såfremt dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt, må intet indhold fra et DIMG-websted anvendes, reproduceres, transmitteres, distribueres eller på anden måde udnyttes, bortset fra som en del af DIMG-webstedet, heller ikke som en del af et afledt værk, undtagen i det tilfælde, hvor et DIMG-websted er konfigureret til at give mulighed for download af særligt indhold, hvor du må downloade en udgave af dette indhold til en enkelt computer til din eget personlige, ikke-kommercielle private brug, forudsat at du (a) holder alle meddelelser vedrørende ophavsret eller øvrige ejendomsretlige meddelelser intakte, (b) ikke foretager ændringer af og ikke udlejer, leaser, låner, sælger, distribuerer, kopierer (undtagen med henblik på at lave en enkelt kopi til egne backup-formål) eller skaber afledte værker, der helt eller delvist er baseret på webstedet eller indholdet, og (c) ikke anvender indholdet på en ulovlig måde eller en måde, der kan give anledning til associering med nogle af vores produkter, ydelser eller brands. Brug af vores indhold til et hvilket som helst formål, inklusive og uden begrænsninger, til ”re-mailing” eller højvolumen- eller automatiseret brug af DIMG-websteder, eller brug af vores indhold på et hvilket som helst andet websted eller i et hvilket som helst computermiljø i et netværk, er en krænkelse af vores ophavsret og andre ejendomsrettigheder og er strengt forbudt.

   I de tilfælde, hvor vi tilbyder download af software fra et DIMG-websted, og du downloader denne software, er softwaren, inklusive eventuelle filer og billeder, der er indeholdt i eller genereres af softwaren, og data der følger med softwaren, (samlet benævnt "softwaren") licenseret af os eller en tredjepartslicensindehaver og er kun beregnet til din begrænsede, personlige, private og ikke-kommercielle brug. Vi overfører ikke ejendomsretten til softwaren til dig.

   Undtagen når det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, må du ikke distribuere eller på anden måde udnytte softwaren eller dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, tilpasse eller på anden måde reducere softwaren til en form, der nemt kan læses af mennesker, undtagen i det omfang, dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

   Brug af webstedet eller hvilken som helst software, kode, enhed eller anden mekanisme, der tillader automatiseret gameplay, fremskyndet gameplay eller anden manipulation med gameplay eller game client, vil resultere i omgående opsigelse af kontoen. Disney forbeholder sig ret til, helt efter eget skøn, at afgøre, hvad der udgør manipulation af gameplay eller game client.

   DU ANERKENDER OG ERKLÆRER DIG ENIG I, AT INTET I DISSE VILKÅR MÅ BETYDE, AT EJERSKABET TIL OPHAVSRET, VAREMÆRKER, SLOGANS, SERVICEMÆRKER, HANDELSNAVNE, ELLER ANDRE NAVNE, VAREMÆRKERRETTIGHEDER ELLER ØVRIGE EJENDOMSRETTIGHEDER PÅ WEBSTEDET ELLER I INDHOLDET, ELLER DELE DERAF, OVERFØRES TIL DIG ELLER TIL EN TREDJEPART, LIGESOM DU IKKE DERVED MÅ BEMYNDIGES TIL AT SKABE AFLEDTE VÆRKER BASERET PÅ INDHOLDET. Du forpligtiger dig til ikke at udføre nogen handling, eller at gøre ting, som er uoverensstemmende med, eller som er med til at skabe et sådant brud på ejendomsretten.

  3. ANGIVELSER

   I disse vilkår for brug anvender vi ordet "angivelser" for tekst, beskeder, idéer, koncepter, salgstaler, forslag, historier, drejebøger, behandling, formater, illustrationsmaterialer, fotografier, tegninger, videoer, audiovisuelt materiale, musikalske kompositioner (inklusive tekst), lydoptagelser, karakterskildringer, dit og/eller øvrige personers navne, ligheder, stemmer, brugernavne, profiler, handlinger, fremtoninger, optrædener og/eller øvrige bibliografiske oplysninger eller materiale og/eller tilsvarende materiale, som du angiver, offentliggør, uploader, inkorporerer, offentliggør, giver meddelelse om eller på anden måde distribuerer (under et kaldet "distribuerer") på eller via et DIMG-websted.

   Der findes to typer af angivelser: opfordrede angivelser og uopfordrede angivelser. "Opfordrede angivelser" betyder angivelser (a) som vi udtrykkeligt anmoder om, eller som vi gør det muligt, at du sender til os via en funktion eller en aktivitet på et DIMG-websted til vores gennemsyn eller fremvisning og eventuelt nærmere defineret modydelse eller godtgørelse (samlet kaldet "modydelse") (såsom præmier eller andre værdier i spil, sweepstakes, konkurrencer og reklamer); og (b) som du distribuerer på eller via et DIMG-websted, for hvilket du ikke anmoder om modydelse (såsom under gæsteservices og i offentlige fora (som beskrevet nedenfor i afsnit 6, kaldet "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION")). "Uopfordrede angivelser" er enhver eller alle angivelser, som ikke falder inden for underafsnittene (a) eller (b) i dette afsnit.

   DU MÅ IKKE DISTRIBUERE UOPFORDREDE ANGIVELSER. INGEN STILTIENDE AFTALE.

   Vores mangeårige firmapolitik tillader os ikke at acceptere eller tage uopfordrede angivelser i betragtning, så undlad venligst at distribuere uopfordrede angivelser på eller via DIMG-websteder. Vi håber du forstår, at denne politik har til formål at undgå mulige fremtidige misforståelser, når projekter, der bliver udviklet af os eller på vores foranledning, kan blive opfattet af andre som om det ligner deres eget kreative arbejde. Vi anmoder dig derfor om ikke at distribuere uopfordrede angivelser. Under alle omstændigheder erklærer du dig enig i, at enhver angivelse, som du indgiver, ikke indgives i tillid og fortrolighed, og at ingen fortrolighed eller bindende forhold er underforstået eller skabt mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke kan forvente nogen bedømmelse, godtgørelse eller modydelse af nogen art (bortset fra en eventuel aftalt godtgørelse).

   Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse vilkår for brug, gælder disse vilkår for brug både for uopfordrede og opfordrede angivelser. Derfor har vi, vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere ret til at udnytte og offentliggøre alle angivelser, og vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen anden person, der via dig påstår, at der er sket udnyttelse eller offentliggørelse af nogen angivelser.

  4. LICENS OG FREMSTILLINGER

   Du giver hermed os, vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter samt øvrige bemyndigede brugere en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, fuldt betalt, royaltyfri og overdragelig (helt eller delvist) global licens, der kan underlicenseres, som gælder i en ikke nærmere afgrænset periode (eller i en sådan maksimumperiode, som måtte være tilladt i henhold til gældende lovgivning) til alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, rettigheder vedrørende hemmeligholdelse og offentliggørelse og øvrige immaterielle og industrielle rettigheder, som du ejer eller kontrollerer brugen af, reproduktion af, transmission af, visning af, udstilling af, distribution af, indeksering af, kommentering af, ændring af (inklusive fjernelse af tekst og musik fra angivelser eller udskiftning af tekst og musik i en angivelse med musik og tekst udvalgt af os), oprettelse af afledte værker baseret derpå, udførelsen af og i øvrigt udnytte sådanne angivelser helt eller delvist, i alle kendte medieformater og på alle kendte mediekanaler, eller som herefter måtte blive udviklet (inklusive på DIMG-websteder, websteder tilhørende tredjemand og på vores broadcast- og kabelnetværk og -stationer, på vores bredbånds- og trådløse platforme, produkter og ydelser, på fysiske medier og i teatermæssig sammenhæng) til ethvert og alle formål, inklusive, uden begrænsning, underholdning, nyheder, annoncering, markedsføring, PR, handel eller kommercielle formål, alle uden yderligere meddelelse til dig, med eller uden navngivelse og uden krav om nogen tilladelse fra eller betaling til dig eller til en anden person eller enhed ("angivelseslicens").

   Ved at formidle en angivelse erklærer og garanterer du, at angivelsen og din formidling deraf er i overensstemmelse med reglerne for adfærd (som anført nedenfor i afsnit 7 benævnt "REGLER FOR ADFÆRD") og øvrige krav i disse vilkår for brug, og at du ejer eller er i besiddelse af de påkrævede rettigheder, licenser, samtykker og tilladelser, uden behov for tilladelse fra eller betaling til en anden person eller enhed, til at udnytte og til at bemyndige os til at udnytte sådanne angivelser på alle måder, der er forudsat i disse vilkår for brug (inklusive angivelseslicensen). Disse vilkår for brug (inklusive angivelseslicensen) begrænser ikke nogen fortidig eller fremtidig tildeling af rettigheder, tilladelser, samtykker, aftaler, tildelinger og fraskrivelser, som du har indgået eller lavet i relation til angivelserne.

   I den udstrækning, hvor en angivelse, du distribuerer på eller via DIMG-websteder, indeholder originale sange eller optagelser, godkender du hermed, at du er medlem af de relevante sammenslutninger vedrørende kunstnerrettigheder og/eller ophavsrettigheder, og at alle musikalske kompositioner (inklusive tekst) og lydoptagelser, der er indeholdt i sådanne angivelser, kan licenseres til os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre bemyndigede brugere), direkte fra sådanne sammenslutninger. Uanset det foregående, og hvad enten du er medlem af sådanne sammenslutninger eller ej, giver du os en angivelseslicens til hver eneste og alle musikalske kompositioner (inklusive tekst) og lydoptagelser indeholdt i sådanne angivelser.

   I det omfang, hvor vi opfordrer til angivelser via funktioner eller aktiviteter på eller via DIMG-websteder (inklusive spil, sweepstakes, konkurrencer, reklamer og offentlige fora (defineret nedenfor i afsnit 6, benævnt "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION")), hvor brugen af vores ophavsretligt beskyttede værker er påkrævet (helt eller delvist), tildeler vi dig herved en ikke-eksklusiv licens til at skabe et afledt værk ved brug af vores ophavsretligt beskyttede værker (helt eller delvist) i nødvendigt omfang (men kun i nødvendigt omfang og kun med henblik på at udarbejde dine angivelser), dog forudsat, at en sådan licens skal være på betingelse af, at du overdrager alle rettigheder til det arbejde du skaber til os. Hvis disse rettigheder ikke overdrages til os, vil din licens til at skabe afledte værker ved anvendelse af vores ophavsretsligt beskyttede værker (helt eller delvist) være ugyldig. Du accepterer foranstående tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler og overdragelser, hvad enten dine angivelser benyttes af os eller ej.

   Du udnævner os hermed til din mandatar med fuld bemyndigelse til at indgå og underskrive ethvert dokument og/eller gøre alt, hvad vi måtte finde nødvendigt for at bekræfte tildelingen af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelser og fraskrivelser, der er fremsat i disse vilkår for brug.

   Du erklærer dig enig i, at enhver angivelse du indgiver, ikke indgives i tillid og fortrolighed, og at ingen fortrolighed eller bindende forhold er underforstået eller skabt mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke kan forvente nogen bedømmelse, godtgørelse eller modydelse af nogen art.

   I det omfang, hvor der eksisterer "moralske rettigheder", "tilknyttede rettigheder” eller lignende rettigheder ("moralske rettigheder") til angivelserne, og disse ikke ejes eksklusivt af os, og i det omfang, hvor det er muligt i henhold til gældende lovgivning, accepterer du ikke at ville håndhæve sådanne rettigheder over for os eller vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og øvrige bemyndigede brugere, og du skal indhente den samme aftale om ikke at foretage håndhævelse hos enhver anden, der måtte være i besiddelse af sådanne rettigheder.

   Uden at indskrænke omfanget af angivelseslicensen eller enhver fremtidig tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelser og fraskrivelser, som du måtte foretage i relation til angivelser, og i det omfang det er tilladt ved gældende lov, anerkender du hermed enhver forudgående tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelse og fraskrivelser, der er fremsat af dig i relation til angivelser sendt fra dig til os.

  5. KONTI

   Visse ydelser på DIMG-websteder kan tillade eller kræve, at du opretter en konto for at deltage eller sikre dig yderligere fordele. Du forpligtiger dig til at levere, vedligeholde og opdatere oplysninger om dig selv, sådan at de er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, når det kræves i henhold til registreringsprocessen ("registreringsdata"). Du må ikke fremtræde som nogen anden person eller enhed eller give et forkert billede af din identitet eller tilknytning til nogen person eller enhed, inklusive anvendelse af en anden persons brugernavn, password eller øvrige kontooplysninger, eller en anden persons navn, lighed, stemme, billede eller fotografi. Du må ikke angive falske oplysninger for en forælder eller værge. Du anerkender, at du ikke må sublicensere, overdrage eller sælge dit medlemskab eller din konto-ID. Ethvert forsøg på at sublicensere, overdrage, bortauktionere eller sælge dit medlemskab eller din konto-ID er ugyldigt, og sådanne forsøg, uanset om de bliver gjort af kontohaveren eller ej, vil resultere i omgående opsigelse af kontoen.

   Du accepterer også øjeblikkeligt at ville underrette os via ’Club Penguin Hjælp,’ 'Spørgsmål vedrørende Fakturering/Medlemskab' om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, password eller øvrige kontooplysninger, eller ethvert andet brud på sikkerheden, som du får kendskab til i relation til webstedet. Endvidere accepterer du at forlade din konto ved afslutningen på hver session.

   Med forbehold for gældende lovgivning kan vi afbryde eller opsige din konto og din mulighed for at anvende et DIMG-websted, eller dele deraf, hvis du undlader at overholde disse vilkår for brug eller andre specielle vilkår i relation til en bestemt ydelse, for brud på ophavsretten, eller af enhver anden grund.

   Brugere skal opfylde alle gældende kontrolkrav til valutaveksling. Inden du fuldfører din abonnementstransaktion, kan du gennemse transaktionen og rette eventuelle fejl, og/eller trække dig fra transaktionen. Adgang til ydelsen er tilgængelig umiddelbart efter, at abonnementstransaktionsgebyret er betalt.

  6. E-HANDEL

   Du kan til enhver tid købe varer eller ydelser på vores websteder eller ved brug af vores applikationer, herunder spille spil eller købe billetter eller andre varer. Du anerkender, at kun en voksen person (18 år eller derover) må indgå i og gennemføre en sådan transaktion.

   Når du registrerer dig i vores virtuelle verdener og som modtager af andre løbende ydelser, har du ret til at fortryde dit abonnement ved skriftlig henvendelse i op til 14 arbejdsdage efter, at du første gang har foretaget en registrering, og du vil få det fulde beløb retur, som du har betalt, inden for 30 dage. Hvis du anvender ydelsen inden for 7 arbejdsdage, så vil det ikke være muligt at få returneret dine abonnementsafgifter.

   Du kan kontakte os for at få slettet en automatisk fornyelse eller et tilbagevendende gebyr, der fremgår på et websted eller i en applikation. Du kan kontakte os på følgende måder:

   Pr. e-mail: billing@clubpenguin.com
   Pr. post: #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1
   Pr. telefon: +1 (877)261-9482 (frikaldsnummer for opkald fra Nordamerika).
     +1 (250)469-6380 (alle øvrige opkald) (der kan påløbe yderligere gebyrer for internationale opkald)

   Vores informationsprocedure, herunder hvorledes vi indsamler, anvender og offentliggør personlige oplysninger, er anført i vores privatlivspolitik, som findes på: http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/da

   Den periode, for hvilken der sker automatisk fornyelse af et abonnement, har samme omfang som den første abonnementsperiode, medmindre andet er oplyst i forbindelse med købet. Eventuelle gebyrer i forbindelse med tilbagevendende betalinger eller automatiske fornyelser er den samme pris, der gjaldt på tidspunktet for det oprindelige køb, medmindre vi har givet dig meddelelse om ændringer førend gebyret opkræves.

   Hvad angår virtuelle valutaer og/eller varer anerkender du, at de alene kan anvendes i forbindelse med websteder tilhørende WDIG og alene i de virtuelle verdener, hvor du har fået dem, og bortset fra retten til at anvende sådanne elementer i de virtuelle verdener, har du ingen yderligere rettigheder til eller i henhold til sådanne elementer, og vi er til enhver tid berettiget til at administrere, ændre, ophøre med brugen af eller på anden måde regulere disse elementer. Du anerkender, at sådanne elementer ikke kan sælges uden for den virtuelle verden for pengeydelser eller andre ting af værdi.

   Ret til udmeldelse

   Efter din indmeldelse kan du udmelde dig inden for 14 dage uden at angive en årsag ved at sende en meddelelse i tekstform (f.eks. et brev, en fax eller e-mail). Fristen begynder efter modtagelse af disse instrukser vedrørende retten til udmeldelse i tekstform, men dog ikke før indgåelsen af kontrakten, og ikke før vi har opfyldt vores oplysningspligt i henhold til paragraf 246, sektion 2 sammen med sektion 1, afsnit 1 og 2 I Introductory Law to the German Civil Code samt vores forpligtelser i henhold til sektion 312e, afsnit 1, pkt. 1 German Civil Code samt paragraf 246, sektion 3 i Introductory Law to the German Civil Code. For at overholde fristen er det nødvendigt at sende meddelelsen i behørig tid. Udmeldelsen skal adresseres til:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

  7. OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION

   "Offentligt forum" betyder et område, et websted eller en funktion, der tilbydes som en del af et hvilket som helst DIMG-websted, der giver mulighed for, at brugerne kan distribuere angivelser, der kan ses af en eller flere brugere af DIMG-websteder, inklusive et chatområde, en opslagstavle eller et socialt forum.

   DU ANERKENDER, AT OFFENTLIGE FORA OG DE FUNKTIONER, DER TILBYDES DERI, SÆDVANLIGVIS ER TIL OFFENTLIG OG IKKE TIL PRIVAT KOMMUNIKATION, OG DU HAR INGEN FORVENTNING OM DATABESKYTTELSE VED ANGIVELSE TIL ET OFFENTLIGT FORUM. Vi kan ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, som du vælger at offentliggøre via nogen af disse medier, idet sådanne oplysninger offentliggøres for egen risiko.

   Med forbehold for gældende lovgivning er og forbliver du den eneste ansvarlige for de angivelser, du distribuerer på eller via et DIMG-websted under dit brugernavn, eller på anden måde af dig, i alle offentlige fora og med de konsekvenser, der opstår ved at indsende og offentliggøre disse.

   Du bør ydermere være skeptisk over for oplysninger leveret af andre og du anerkender, at brugen af enhver angivelse, der er offentliggjort i et offentligt forum, sker på egen risiko. For eksempel er vi ikke ansvarlig for, og vi understøtter ikke, meninger, råd eller anbefalinger, der er offentliggjort eller indsendt af brugere i noget offentligt forum og specielt fraskriver vi os ethvert ansvar i denne forbindelse.

   Vi har ikke nogen forpligtelser over for dig og vi kan således nægte at offentliggøre, levere, fjerne, ændre eller på anden måde anvende eller tage skridt i forhold til de angivelser, du distribuerer.

   Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at screene, nægte at offentliggøre, fjerne, redigere og/eller gennemse angivelser til enhver tid og uanset årsag, inklusive og uden begrænsninger, for at sikre, at din angivelse efter vores skøn lever op til reglerne for god adfærd. Hvis vi vælger at screene angivelser, kan der opstå en forsinkelse på et sådant indhold i et offentligt forum, hvilket skyldes screeningsprocessen. Hvis vi har spørgsmål om dine angivelser, inklusive og uden begrænsninger, i forhold til ophavsret, kan vi kontakte dig for yderligere oplysninger, inklusive for eksempel for at verificere, at du ejer ophavsretten, eller på anden måde har opnået ret til at offentliggøre materialet.

  8. REGLER FOR ADFÆRD

   Følgende regler for god adfærd gælder for alle DIMG-websteder. Ved at gøre brug af DIMG-webstederne accepterer du, at du ikke vil distribuere nogen angivelse, der er:

   • (a) skræmmende, voldelig, krænkende, truende eller som er en krænkelse af privatlivets fred for tredjemand, (b) fordomsfuld, hadfyldt, eller racistisk eller på anden måde krænkende, (c) voldelig, vulgær, uanstændig, pornografisk, eller på anden måde seksuelt udstillende, eller (d) på anden måde skader eller med rimelighed kan forventes at skade en person eller enhed,
   • er ulovlig eller tilskynder til ulovlige handlinger, eller til at deltage i diskussioner om ulovlige aktiviteter med det formål at begå dem, inklusive angivelser, der er, eller repræsenterer, et forsøg på at deltage i, børnepornografi, personlig forfølgelse og chikane, seksuelle overfald, bedrageri, handel med obskøne eller stjålne varer, narkotikahandel og/eller narkomisbrug, mobning, tyveri, eller sammensværgelse til at begå kriminalitet,
   • krænker eller overtræder tredjemands rettigheder, inklusive: (a) ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre ejendoms- eller kontraktlige rettigheder, (b) retten til privatliv (særligt må du ikke distribuere andre personers personlige oplysninger på nogen måde, uden deres udtrykkelige samtykke) eller offentliggørelse, eller (c) en forpligtelse vedrørende fortrolighed,
   • der er kommerciel, forretningsorienteret, eller reklamerende, eller som tilbyder at sælge produkter, ydelser eller lignende (uanset om det er med fortjeneste for øjemed), eller opfordrer andre (inklusive at opfordre andre til at yde bidrag eller donationer),
   • indeholder virus eller andet skadeligt indhold, eller som på anden måde fifler med eller ødelægger DIMG-websteder eller de forbundne netværk, eller på anden måde blander sig med nogen persons eller enheds brug eller nydelse af DIMG-webstederne, eller
   • (a) som generelt ikke angår det angivne emne eller tema for det pågældende offentlige forum, (b) overtræder særlige restriktioner, der måtte gælde for et offentligt forum, eller (c) er asocial, afbrydende, eller destruktiv, inklusive "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" og "griefing", således som disse termer almindeligvis forstås på og anvendes på internettet.

   Vi kan ikke garantere og garanterer ikke, at andre brugere overholder eller vil overholde de forudgående regler for adfærd eller øvrige bestemmelser i disse vilkår for brug, og ligesom i forholdet mellem dig og os, påtager du dig herved alle risici for skade eller beskadigelse som følge af en sådan manglende overholdelse.

  9. SAMARBEJDE: FJERNELSE AF ANGIVELSER

   Uden præjudice for vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår for brug eller i henhold til lovgivningen forbeholder vi os ret til (a) at nægte at offentliggøre eller formidle eller fjerne enhver angivelse fra ethvert DIMG-websted, der krænker disse vilkår for brug (inklusive reglerne for adfærd) og (b) i det omfang, hvor dette er muligt i henhold til gældende lovgivning, at identificere enhver bruger over for tredjemand og/eller over for tredjemand at offentliggøre angivelser eller personligt identificerbare oplysninger, når vi i god tro mener, at en sådan identifikation eller offentliggørelse enten vil (i) lette overholdelsen af lovgivningen, inklusive for eksempel overensstemmelse med en retskendelse eller en stævning, eller (ii) hjælpe med at håndhæve disse vilkår for brug (inklusive reglerne for adfærd) og/eller vores konkurrence, sweepstakes, reklamer samt spilleregler, og/eller beskytte sikkerheden i forhold til enhver person eller ejendom, inklusive ethvert DIMG-websted. Ydermere forbeholder vi os alle rettigheder til til enhver tid at fjerne angivelser, uanset årsag.

  10. ANSVARSFRASKRIVELSE

   MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES INDHOLD PÅ DIMG-WEBSTEDER ELLER INDHOLD PÅ ANDEN MÅDE KNYTTET DERTIL ELLER PÅ WEBSTEDER TILHØRENDE TREDJEMAND ELLER YDELSER, DER LINKES TIL FRA ETHVERT DIMG-WEBSTED, "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG UDEN BETINGELSER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART. I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER VI OS ALLE BETINGELSER OG GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUSIVE, MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, TILGÆNGELIGHED, SIKKERHED, KOMPATIBILITET OG IKKE-KRÆNKELSE. VI GARANTERER IKKE, AT INDHOLD VIL VÆRE FEJLFRIT, AT ADGANG DERTIL VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER, AT FEJL VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT ETHVERT DIMG-WEBSTED DIMG ELLER DE SERVERE, DER GØR SÅDANT MATERIALE TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRA ELLER ANDET SKADELIGT INDHOLD. DERUDOVER, OG MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, BÆRER DU DE FULDE OMKOSTNINGER FOR PÅKRÆVET SERVICE, REPARATION ELLER AFHJÆLPNING. VI GARANTERER IKKE OG AFGIVER IKKE NOGEN ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUG AF ELLER FØLGER AF BRUG AF INDHOLD. GÆLDENDE LOV TILLADER MÅSKE IKKE DEN OVENFOR ANFØRTE UNDTAGELSE VEDRØRENDE INDEHOLDTE GARANTIER, DER MÅSKE IKKE GÆLDER FOR DIG. DU FRASKRIVER DIG HERVED UIGENKALDELIGT ETHVERT KRAV MOD OS VEDRØRENDE INDHOLD OG ETHVERT INDHOLD, SOM DU LEVERER TIL WEBSTEDER TILHØRENDE TREDJEMAND (INKLUSIVE KREDITKORTOPLYSNINGER OG ØVRIGE PERSONLIGE OPLYSNINGER) I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. BEMÆRK DOG, AT DENNE IKKE PÅVIRKER DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER SOM FOR BRUGER, SÆRLIGT DEN JURIDISKE GARANTI VEDRØRENDE SKJULTE FEJL FOR BRUGERE, DER FÅR ADGANG TIL WEBSTEDET I VISSE JURISDIKTIONER.

   Derudover er indholdet ikke beregnet til at erstatte professionel medicinsk rådgivning. Søg altid råd hos din læge med spørgsmål, som du måtte have vedrørende en medicinsk lidelse. Hvis du tror, der er tale om et medicinsk nødstilfælde, bør du ringe til din læge eller skadestue øjeblikkeligt. At henholde sig til pålideligheden af oplysninger på et DIMG-websted sker på egen risiko.

   DIMG-websteder kan indeholde meninger og synspunkter fra andre brugere. Grundet disse websteders interaktive form, kan vi ikke godkende, garantere eller være ansvarlige for korrektheden, udbyttet eller nøjagtigheden af noget indhold, der er genereret af vores brugere.

   Indholdet på DIMG-websteder er alene beregnet til uddannelses- og underholdningsmæssige formål. Sådant indhold har ikke til hensigt at udgøre, og udgør ikke, juridisk, professionel, medicinsk eller sundhedsmæssig rådgivning eller diagnosticering, og må ikke anvendes til sådanne formål. Søg altid råd hos din læge eller øvrigt kvalificeret sundhedspersonale vedrørende spørgsmål, som du måtte have vedrørende en medicinsk lidelse. Du bør ikke handle eller afstå fra at handle på baggrund af noget indhold, der er omfattet af eller tilgængeligt via DIMG-websteder, uden at indhente behørig juridisk rådgivning eller anden professionel rådgivning vedrørende det konkrete forhold og omstændighederne hos en advokat eller en professionel part, der er behørigt licenseret i modtagerens stat, land eller tilsvarende jurisdiktion.

  11. SPIL OG LATENS

   For at sikre en problemfri drift af webstedet på tværs af store geografiske områder, er der aspekter af visse aktiviteter på webstedet, såsom konkurrence mod andre pingviner i slædeløb, der kan være simuleret for at undgå forsinkelser i spillet.

  12. SKADESLØSHOLDELSE

   Du er ansvarlig for at opretholde hemmeligholdelsen af brugernavne, passwords og din(e) konto/konti, såvel som alle aktiviteter, der sker på din(e) konto/konti. Du accepterer herved at skadesløsholde, forsvare og holde os, vores koncernselskaber (som defineret i United Kingdoms Companies Act 1985) og vores og vores koncernselskabers licensgivere, licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og øvrige bemyndigede brugere, og hver af de foregående enheders respektive forhandlere, distributører, serviceleverandører og øvrige leverandører, samt alle de foregående enheders respektive direktører, bestyrelsesmedlemmer, ejere, ansatte, agenter og repræsentanter skadesløse (samlet kaldet de "skadesløsholdte parter") for og mod ethvert og alle tab, erstatning, forpligtelser og omkostninger (inklusive forligsomkostninger og øvrige juridiske omkostninger eller øvrige gebyrer og udgifter til behandling af eller forsvar mod retssager eller truende retssager), som de skadesløsholdte parter måtte have pådraget sig i forbindelse med ethvert krav, der måtte opstå som følge af din misligholdelse af disse vilkår for brug eller krav, der måtte opstå som følge af din brug af DIMG-websteder og/eller din(e) konto/konti. Du skal gøre dit bedste for at samarbejde med os for at forsvare os mod ethvert krav. Vi forbeholder os ret til, for egen regning, at antage vores egen advokat og påtage sig for egen hånd at forsvare og styre enhver sag, hvor du ellers vil være ansvarlig for skadesløsholdelse.

  13. ANSVARSBEGRÆNSNING

   I DET OMFANG, HVOR DET MÅTTE VÆRE PÅKRÆVET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, BEGRÆNSER VI IKKE PÅ NOGEN MÅDE VORES ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, DER ER FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED ELLER VORES SVIGAGTIGE AFGIVELSE AF URIGTIGE ELLER MISVISENDE OPLYSNINGER ELLER FORTIELSE, ELLER FOR ETHVERT ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

   MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING SKAL VI, VORES KONCERNSELSKABER, VORES OG VORES KONCERNSELSKABERS LICENSGIVERE ELLER LICENSTAGERE, ELLER NOGEN AF DE FOREGÅENDE ENHEDERS FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICELEVERANDØRER ELLER ØVRIGE LEVERANDØRER, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, INKLUSIVE UAGTSOMHED, VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIG, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FØLGESKADE, INKLUSIVE TABT INDTJENING, PERSONSKADE (INKLUSIVE DØD) OG TINGSLIG SKADE, UANSET HVILKEN ART, DER FØLGER AF (A) BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE ET HVILKET SOM HELST DIMG-WEBSTED ELLER INDHOLD, ELLER (B) UDFØRELSE ELLER HANDLING, UANSET OM DETTE SKER ONLINE ELLER OFFLINE, FORETAGET AF EN HVILKEN SOM HELST BRUGER AF ET DIMG-WEBSTED ELLER ENHVER ANDEN PERSON ELLER ENHED, SELV SÅFREMT VI ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR AL SKADE, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE, UANSET OM DETTE ER INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (INKLUSIVE UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN MÅDE, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DER EVENTUELT ER BETALT AF DIG, ELLER $100 (DET MINDSTE BELØB SKAL FINDE ANVENDELSE), FOR ADGANG TIL ELLER DELTAGELSE I EN AKTIVITET RELATERET TIL ET DIMG-WEBSTED. DERUDOVER, OG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL VI, VORES LICENSGIVERE ELLER LICENSTAGERE, ELLER NOGEN AF DE FOREGÅENDE ENHEDERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICELEVERANDØRER ELLER ØVRIGE LEVERANDØRER, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE GØRES ANSVARLIGE FOR ENHVER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE, DER ER EN DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF EN HANDLING ELLER FORCE MAJEURE-SITUATION ELLER ÅRSAGER, DER ER UDEN FOR VORES ELLER DERES RIMELIGE KONTROL.

   MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN VI BLOKERE DIN FORTSATTE ADGANG TIL DIMG-WEBSTEDER ELLER SLETTE INDHOLD ELLER FUNKTIONER PÅ ENHVER MÅDE, TIL ENHVER TID OG UANSET ÅRSAG OG ANSVAR HERFOR.

   BEGRÆNSNINGERNE, UNDTAGELSERNE OG FRASKRIVELSERNE I DETTE AFSNIT OG ANDRE STEDER I DISSE VILKÅR GÆLDER I MAKSIMAL UDSTRÆKNING I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

   MED FORBEHOLD FOR BRUGERE, DER ANVENDER WEBSTEDET I VISSE JURISDIKTIONER, PÅVIRKER DETTE AFSNIT IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

  14. JURISDIKTION OG VÆRNETING

   Med forbehold for de krav, der er anført i gældende forbrugerlovgivning og øvrig lovgivning, accepterer du, at enhver retssag i henhold til lovgivning eller equity, der udspringer af eller i relation til disse vilkår for brug eller DIMG-websteder, skal anlægges ved, og at værnetinget kun kan være i, statslige eller federale domstole beliggende på Manhattan, City of New York, State of New York, USA, og du samtykker herved til, at de pågældende domstole kan behandle en sådan sag. Vi giver ingen garanti for, at indholdet på et DIMG-websted er passende eller tilgængeligt for brug på noget specifikt sted. Hvis du vælger at gå ind på et DIMG-websted, sker dette på eget initiativ og du er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, inklusive gældende national lovgivning.

  15. ÆNDRINGER

   Med forbehold for gældende lovgivning på et hvilket som helst tidspunkt, kan vi ændre disse vilkår for brug (inklusive ved modificering, sletning og/eller tilføjelse dertil). I de tilfælde, hvor vi laver en væsentlig ændring af disse vilkår for brug, vil vi gøre dig opmærksom på en sådan ændring ved at sende dig en e-mail til den senest opgivne e-mail-adresse, og/eller ved at offentliggøre en sådan ændring på de websteder, der er omfattet af disse vilkår for brug. Enhver sådan ændring af disse vilkår for brug vil træde i kraft 30 kalenderdage efter enten vores afsendelse af en e-mail-meddelelse til dig eller vores offentliggørelse af ændringerne på webstederne. Bemærk venligst, at du altid er ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger for at sikre, at vi har din aktuelle e-mail adresse. I de tilfælde, hvor den seneste e-mail-adresse, som du har givet os, ikke er gyldig, eller af en eller anden grund ikke er tilgængelig til levering af den ovenfor anførte meddelelse, vil en sådan meddelelse ikke desto mindre være at anse for en modtaget meddelelse om enhver ændring beskrevet i meddelelsen.

  16. OPSIGELSE

   Disse vilkår er gældende indtil de opsiges af enten dig eller os. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for brug, skal du ophøre med at bruge webstedet og slette alt materiale, der stammer fra webstedet, og al tilknyttet dokumentation og kopier af og installationer af materiale, der er sket i henhold til disse vilkår for brug eller på anden måde.

   Vi kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår for brug i relation til dig (inklusive din adgang til webstedet, øvrige Club Penguin-steder og ethvert andet websted tilhørende Disney-koncernen) efter vores eget valg, inklusive, uden begrænsninger, hvis du misligholder eller ikke lever op til et væsentligt vilkår eller en væsentlig bestemmelse i disse vilkår for brug. Ved opsigelse skal du ophøre med at benytte webstedet og slette alt materiale, der stammer fra webstedet og kopier deraf, hvad enten dette er foretaget i henhold til disse vilkår for brug, eller på anden måde.

   Vi har indført og implementeret en politik, som giver muligheder for opsigelse, under visse omstændigheder, af konti for brugere, som gentagne gange krænker ophavsretten. Enhver svigagtig, bedragerisk, eller på anden måde ulovlig aktivitet kan også forårsage opsigelse af din konto, efter vores valg, og du kan blive anmeldt til den relevante politimyndighed.

  17. GENERELLE VILKÅR

   Med forbehold for de krav, der er anført i gældende forbrugerlovgivning og øvrig lovgivning, skal disse vilkår for brug være reguleret af og anset for udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York og lovgivningen i United States, uden at dette skal lade nogen principper for lovstridige konflikter træde i kraft. Hvis en del af disse vilkår for brug skulle vise sig at være ulovlige, ugyldige, eller af nogen grund ikke kan håndhæves, så skal denne del udskilles fra disse vilkår for brug, og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de tilbageværende bestemmelser. Disse vilkår for brug træder i kraft som en aftale og særskilt som en meddelelse, hvilket begrænser det grundlag, hvorpå DIMG stiller DIMG-webstederne til rådighed. Intet afkald fra vores side på en bestemmelse i disse vilkår for brug skal udgøre et yderligere eller fortsat afkald på en sådan bestemmelse eller enhver anden bestemmelse, og vores manglende håndhævelse af en hvilken som helst rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår for brug skal ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. I disse vilkår for brug anvendes ordet "inklusive" i en illustrativ betydning, som var det efterfulgt at ordene "men ikke begrænset til." I DET OMFANG, HVOR DETTE ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ACCEPTERER DU, AT ENHVER SØGSMÅLSGRUND, SOM DU MÅTTE HAVE SOM FØLGE AF ELLER VEDRØRENDE DISSE VILKÅR FOR BRUG ELLER ET HVILKEN SOM HELST DIMG-WEBSTED, SKAL PÅBERÅBES INDEN 1 ÅR (ELLER DEN MINDST MULIGE PERIODE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, HVIS DENNE ER LÆNGERE) EFTER SØGSMÅLSGRUNDEN ER INDTRÅDT. I MODSAT FALD ER EN SÅDAN SØGSMÅLSGRUND FOR EVIGT AFSKÅRET.

   Levering af varer, ydelser og software via DIMG-websteder er underlagt FN’s krav vedrørende eksportkontrol og økonomiske sanktioner. Ved erhvervelse af sådanne enheder via DIMG-webstederne erklærer og garanterer du, at din erhvervelse og din brug af enheden er i overensstemmelse med disse krav. Uden at begrænse ovenstående må du ikke erhverve varer, ydelser eller software via DIMG-webstedet, såfremt: 1) du befinder dig i, er styret af, er statsborger i eller bosiddende i/på Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien, eller hvis du er anført på USA's særlige liste over statsborgere (the United States of America Treasury Department's Specially Designated Nationals List) eller USA's liste over personer, der nægtes indrejse, eller USA's liste over ubekræftede personer eller enheder (the United States of America Commerce Department's Denied Persons List, Unverified List or Entity List), eller 2) du har til hensigt at levere de/den erhvervede varer, ydelser eller software til Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien (eller til en statsborger eller en person, der er bosiddende i et af disse lande) eller til en person, der er anført på USA's særlige liste over statsborgere eller listen over personer, der nægtes indrejse, eller listen over ubekræftede personer eller enheder.

  18. KRAV VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

   Vi har indført og implementeret en politik, som giver muligheder for opsigelse, under visse omstændigheder og efter vores eget valg, af konti for brugere, som gentagne gange krænker ophavsretten.

   Meddelelser om påståede krænkelser af ophavsretten kan sendes til serviceleverandørens udpegede repræsentant.

   Meddelelse skal sendes til følgende udpegede repræsentant:

   Serviceleverandør: Disney Online Studios Canada Inc.

   Navnet på den repræsentant, der er udpeget til at modtage meddelelse om en påstået krænkelse: Laurence J. Shapiro.

   Den fuldstændige adresse på den udpegede repræsentant, hvortil meddelelsen skal sendes: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, United States of America.

   Telefonnummer til den udpegede repræsentant: +1 (818) 623-3200

   Faxnummer til den udpegede repræsentant: +1 (818) 623-3637

   E-mail-adresse til den udpegede repræsentant: designated.agent@dig.TWDC.com

   For effektivitetens skyld skal meddelelsen være skriftlig og indeholde følgende:

   • En fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der hævdes at være krænket.
   • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være krænket, eller, såfremt flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt websted er omfattet af en enkelt meddelelse, en fyldestgørelse liste over værkerne på det pågældende websted.
   • Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænket eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvortil adgang er blevet hindret, og oplysninger der er tilstrækkelige til at sætte os i stand til at lokalisere materialet.
   • Oplysninger, der er tilstrækkelige til at sætte os i stand til at kontakte den klagende part, såsom adresse, telefonnummer og, eventuelt, e-mail-adresse, hvor den klagende part kan kontaktes.
   • En erklæring om, at den klagende part er i god tro om, at materialet, i den form, i forhold til hvilken der indgives klage, ikke er godkendt af den ophavsretlige ejer, dennes fuldmægtig eller lovgivningen, og
   • En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er præcise, hvilket i modsat fald kan straffes som mened, og at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der hævdes krænket.

   Vi kan give dig meddelelse om, at vi har fjernet eller blokeret adgangen til visse materialer ved hjælp af en general meddelelse på et hvilket som helst DIMG-websted, via elektronisk mail til en brugers e-mail-adresse i vores system, eller ved skriftlig meddelelse sendt som ’First Class Mail’ til din fysiske adresse som anført i vores system. Hvis du modtager en sådan meddelelse, kan du afgive et skriftligt svar til den udpegede repræsentant, der skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger. For effektivitetens skyld skal svaret være skriftligt og indeholde følgende:

   • Din fysiske eller elektroniske underskrift.
   • Identifikation af det materiale, der er fjernet, eller hvortil adgang er blevet hindret, og det sted, hvor materialet befandt sig, før det blev fjernet eller adgangen blev blokeret.
   • En erklæring fra dig om at du er i god tro, hvilket i modsat fald kan straffes som mened, om, at det materiale, der er blevet fjernet eller blokeret adgang til, er blevet fjernet eller blokeret adgang til som følge af en fejl eller fejlidentificering af det materiale, der skulle fjernes eller blokeres adgang til, og
   • Dit navn, din fysiske adresse og telefonnummer og en erklæring om, at du giver dit samtykke til, at der er jurisdiktion i det område, hvor din fysiske adresse er placeret, eller, såfremt din fysiske adresse er placeret uden for USA, et retsområde, hvori DIMG befinder sig, og at du accepterer forkyndelse af stævning fra den person, der leverede meddelelsen om det påståede krænkende materiale eller en repræsentant for den pågældende person.

  19. YDERLIGERE VILKÅR

   Yderligere vilkår for Apple -- Følgende yderligere vilkår og betingelser gælder for de applikationer, der er designet til brug på en Apple iOS mobilenhed (”iOS-applikation”):

   1. Du anerkender, at disse vilkår for brug alene gælder mellem dig og os og ikke i forhold til Apple. Inc. (”Apple”). Vi, og ikke Apple, er alene ansvarlige for vores iOS-applikation og de ydelser og det indhold, der er knyttet dertil.

   2. Du accepterer, at din brug af vores iOS-applikation skal være underlagt de regler for brug, der er anført i de dagældende vilkår for Apple-ydelser.

   3. Parterne er enige om, at Apple ikke skal være forpligtet til at foretage vedligeholdelse og yde support i relation til vores iOS-applikation.

   4. I videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning skal Apple ikke have nogen garantiforpligtelse overhovedet i forhold til vores iOS-applikation.

   5. Du accepterer at vi og ikke Apple er ansvarlige for behandling af ethvert krav, som du eller en tredjepart måtte fremsætte vedrørende vores iOS-applikation eller din besiddelse og/eller brug af vores iOS-applikation, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav vedrørende produktansvar (ii) ethvert krav om, at iOS-applikationen ikke er i overensstemmelse med juridiske og lovgivningsmæssige krav og (iii) krav i henhold til lovgivningen om forbrugerbeskyttelse eller tilsvarende lovgivning.

   6. Du accepterer, at vi og ikke Apple, skal være ansvarlige for efterforskning, forsvar, indgåelse af forlig og frigørelse i forbindelse med ethvert krav fra tredjepart vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder vedrørende vores iOS-applikation eller din besiddelse og brug af vores iOS-applikation.

   7. Du erklærer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, som USA har indført embargo over for, eller som USA har udpeget som et land, der støtter terror og (ii) du ikke er opført på USA’s liste over parter, der er forment adgang, eller som har begrænset adgang.

   8. Du accepterer at ville overholde alle aftalevilkår fra tredjepart ved anvendelse af iOS-applikationen (du må f.eks. ikke misligholde de aftalte vilkår for din trådløse datatjeneste ved anvendelse af iOS-applikationen).

   9. Parterne accepterer, at Apple og Apples datterselskab er tredjepartsbegunstigede i forhold til de vilkår for brug, der gælder for vores iOS-applikation. Når du har accepteret vilkårene for brug, vil Apple være berettiget til (og anses for at have accepteret denne ret) at håndhæve vilkårene for brug over for dig som tredjepartsbegunstiget.

   10. Spørgsmål, klager og krav vedrørende vores iOS-applikation kan rettes til:

   Club Penguin
   c/o Disney Online Studios Canada Inc.
   Attention: Mobile Apps
   Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
   Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
   CANADA

   Du kan også ringe til os på tlf. 1-877-261-9482 (USA og Canada) eller på +1-250-469-6380 eller sende os en e-mail på support@clubpenguin.com
   (Hvis du er under 18 år, skal du have tilladelse fra dine forældre eller værge til at kontakte os).

   Vi garanterer, at personlige oplysninger, som anføres i meddelelser til ovennævnte e-mail-adresse, postadresse og telefonnumre alene vil blive anvendt til at give dig et svar og ikke til at sende dig salgsfremmende materiale, med mindre du anmoder derom.

    

   Yderligere vilkår for Android -- Følgende yderligere vilkår og betingelser gælder for de applikationer, der er designet til brug på en Android mobilenhed (”Android-applikation”):

   1. Du anerkender, at disse vilkår for brug alene gælder mellem dig og os og ikke i forhold til Google, Inc. (”Google”). Vi og ikke Google er alene ansvarlige for vores Android-applikation og de ydelser og det indhold, der er knyttet dertil.

   2. Du accepterer, at din brug af vores Android-applikation skal være underlagt de dagældende vilkår for Android Market-ydelser.

   3. Google Inc., som leverandør af Android Market, skal ikke have nogen forpligtelse eller noget ansvar over for dig hvad angår vores Android-applikation eller disse vilkår for brug.

   4. Du anerkender og accepterer, at Google er en tredjemandsbegunstiget i forhold til de vilkår for brug, der gælder for vores Android-applikation.