Hola pingüinos, el mundo virtual de Club Penguin cerrará el 29 de marzo de 2017.

Términos de uso

 • Bijgewerkt: 2 november 2011

  1. INLEIDING

   Welkom bij Club Penguin (de "Site").  De Site wordt beheerd en aan gebruikers aangeboden door Disney Online Studios Canada Inc. (voorheen bekend als Club Penguin Entertainment Inc.) in Kelowna, British Columbia, Canada ("DOS Canada").

   "DIMG Sites" zijn de Websites van de Disney Interactive Media Group ("DIMG") en bepaalde bijhorende filialen, inclusief ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com en andere websites waarop deze gebruiksvoorwaarden worden geplaatst.  Hierin wordt collectief verwezen naar DIMG en elke en alle rechtsperso(o)n(en) die DIMG beheert, wordt beheerd door, of is geaffilieerd aan of onder gemeenschappelijk beheer is met DIMG als "wij", "ons" of "onze".

   LEES VOORDAT U EEN DIMG SITE GEBRUIKT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.  Als u een DIMG-site gebruikt of een vakje aanklikt met de vermelding dat u deze voorwaarden aanvaardt of zich akkoord verklaart, betekent dit dat u zich akkoord verklaart met deze gebruiksvoorwaarden en Regels van Club Penguin. U mag de DIMG Sites niet gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze documenten.

   ALS U EEN OUDER OF VOOGD BENT EN U GEEFT UW KIND TOESTEMMING ZICH TE REGISTREREN BIJ DE SITE VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE.

   Let wel dat voor sommige diensten op bepaalde DIMG Sites speciale voorwaarden gelden, zoals diensten op basis van inschrijving, regels voor specifieke wedstrijden of sweepstakes of andere functies of activiteiten.  Deze voorwaarden worden gepubliceerd in verband met de desbetreffende dienst.  Behoudens het toepasselijk recht zijn deze voorwaarden een aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden en bij tegenstrijdigheden gaan zij voor deze gebruiksvoorwaarden.

   U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden ondersteund worden door een redelijke en waardevolle tegenprestatie, de ontvangst en geschiktheid waarvan hierbij bevestigd worden.  Zonder de algemene zin van het voorgaande te beperken, erkent u dat deze tegenprestatie uw gebruik van de DIMG-sites en ontvangst van de gegevens, beschikbare inhoud, toepassingen, materiaal en informatie omvat die beschikbaar zijn op of via de DIMG-sites, de mogelijkheid dat wij uw Gevraagde Inzendingen kunnen gebruiken of weergeven (zoals gedefinieerd in artikel 3, “INZENDINGEN”) en de mogelijkheid van reclame en promoties door ons gebruik of weergave van uw Gevraagde Inzendingen.

  2. GEBRUIK VAN DE INHOUD

   De Site dient uitsluitend voor persoonlijk gebruik.  U mag de Site niet gebruiken voor commerciële doeleinden of op een wijze die onrechtmatig is of schadelijk voor ons of een andere persoon of rechtspersoon, een en ander naar ons goeddunken bepaald.

   Alle informatie, materiaal, functies en andere inhoud (inclusief inzendingen, zoals gedefinieerd in artikel 3, "INZENDINGEN") ("Inhoud") opgenomen op de DIMG Sites zijn onze auteursrechtelijke eigendom of de auteursrechtelijke eigendom van onze licentiegevers of licentiehouders.  Alle handelsmerken, slogans, dienstenmerken, handelsnamen en handelsopmaak zijn eigendom van ons en/of onze licentiegevers of licentiehouders.  Wij kunnen de DIMG Sites wijzigen of de Inhoud of functies verwijderen op ieder ogenblik, op iedere wijze, om welke reden dan ook.

   Behalve wanneer we expliciet schriftelijke toestemming geven, mag geen inhoud van de DIMG-site worden gebruikt, gereproduceerd, overgebracht, gedistribueerd of op een andere manier geëxploiteerd dan als onderdeel van de DIMG-site, zelfs niet wanneer dit deel uitmaakt  van een afgeleid werk, behalve wanneer een DIMG-site is geconfigureerd om de download van een bepaalde inhoud mogelijk te maken. Dan mag u een kopie van deze inhoud downloaden naar één computer en u deze voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik gebruiken, op voorwaarde dat u: (a) alle auteursrechten en andere eigendomsrechten onverlet laat, (b) geen aanpassingen aanbrengt; en deze niet verhuurt, leaset, uitleent, verkoopt, distribueert of kopieert (behalve om een kopie te maken voor uw eigen back-up) of een afgeleid werk te maken op basis van de site of de inhoud, in het geheel of een deel ervan, en (c) de inhoud niet op een onwettige manier of op een manier die een verband suggereert met een van onze producten, diensten of bedrijven gebruikt.  Het gebruik van onze Inhoud voor enig ander doel, zoals bijvoorbeeld "re-mailing" of massa- of geautomatiseerd gebruik van DIMG Sites of het gebruik op enige andere Website of in een andere netwerkcomputeromgeving, is een schending van ons auteursrecht en andere eigendomsrechten en is strikt verboden.

   Indien we softwaredownloads aanbieden op een DIMG Site en u dergelijke software downloadt, wordt de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen ingebouwd in of gecreëerd door de software, en begeleidende gegevens bij de software (gezamenlijk de "Software") aan u door ons of externe licentiegevers gelicentieerd voor uw exclusief, persoonlijk, niet-commercieel gebruik bij u thuis.  We dragen geen titel op de Software aan u over.

   Behalve indien toegelaten onder het toepasselijk recht mag u de Software niet verspreiden of op andere wijze exploiteren of decompileren, reverse-engineren, de-assembleren, aanpassen of de Software op andere wijze terugbrengen tot een vorm die leesbaar is door mensen, behalve voor zover dit door het toepasselijk recht wordt toegelaten.

   Gebruik van de Site of enige software, code, apparaat of ander mechanisme die/dat het automatisch spelen, versneld spelen, of een andere manipulatie van een game of de cliënt mogelijk maakt, heeft de onmiddellijke beëindiging van het account tot gevolg.  Disney behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen inzicht te bepalen wat manipulatie van het spel of een spelcliënt inhoudt.

   U ERKENT EN AANVAARDT DAT NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN, SLOGANS, DIENSTMERKEN, HANDELSNAMEN, HANDELSVOORKOMENS, OF ANDERE BEDRIJFSEIGEN RECHTEN OP DE SITE, DE INHOUD OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN AAN U OF DERDEN TOT GEVOLG HEEFT, OF U MACHTIGT AFGELEIDE WERKEN OP BASIS VAN DE INHOUD TE CREËREN.  U verbindt zich ertoe geen handelingen of zaken te ondernemen die strijdig zijn met - of een aantasting kunnen vormen op een dergelijke titel.

  3. INZENDINGEN

   In deze gebruikersovereenkomst, gebruiken we het woord “Inzending” om aan te duiden dat het gaat over een tekst, bericht, idee, concept, verkoopverhaal, suggesties, verhalen, scenario’s, behandelingen, stijlen, illustraties, foto’s, tekeningen, video’s, audiovisuele werken, musicalcomposities (inclusief songteksten), geluidsopnames, karakterisering, namen van u en/of andere personen, gelijkenissen, stemmen, gebruikersnamen, profielen, acties, verschijningen, prestaties en/of andere biografische informatie of materialen en/of andere gelijkaardige materialen die u inzendt, post, uploadt, bij te voegen, weer te geven, te communiceren of distribueren (tezamen “Distribueren”) op of via een DIMG-Site.

   Er bestaan twee types inzendingen: aangevraagde en niet-aangevraagde inzendingen.  "Aangevraagde inzendingen" staat voor die inzendingen (a) die we expliciet aanvragen of waarbij wij u de mogelijkheid bieden deze aan ons te leveren via een feature of activiteit op een DIMG Site zodat wij deze kunnen beoordelen en weergeven, en mogelijk tegen een specifiek gedefinieerde tegenprestatie of compensatie (gezamenlijk "Tegenprestatie") (zoals prijzen of dergelijke beloningen in spelletjes, sweepstakes, wedstrijden en promoties);  en (b) die u verspreidt op of via een DIMG Site en waarvoor u geen Tegenprestatie verlangt (zoals in onze Gastdiensten en in onze Publieke forums (zoals hieronder gedefinieerd in artikel 6, "PUBLIEKE FORUMS EN COMMUNICATIE")).  "Niet-aangevraagde inzendingen" zijn alle inzendingen die niet onder subparagraaf (a) of (b) van deze paragraaf vallen.

   VERSPREID GEEN NIET-AANGEVRAAGDE INZENDINGEN;  GEEN STILZWIJGENDE OVEREENKOMST.

   Ons vaste bedrijfsbeleid staat ons niet toe niet-aangevraagde inzendingen te aanvaarden of te beoordelen, verspreid daarom geen niet-aangevraagde inzendingen op of via een van de DIMG Sites.  We willen de kans op toekomstige misverstanden vermijden wanneer projecten die we ontwikkeld hebben of die volgens onze aanwijzingen ontwikkeld zijn volgens anderen lijken op hun eigen creatieve werk.  Daarom vragen wij u geen niet-aangevraagde inzendingen te verspreiden.  U stemt ermee in dat alle inzendingen die u doet niet in vertrouwen worden gedaan en dat op geen enkele wijze een vertrouwelijke of fiduciaire rechtsverhouding bedoeld of gecreëerd wordt tussen u en ons, en dat u geen beoordeling, vergoeding of tegenprestatie van welke aard dan ook verwacht (met uitzondering van enige genoemde beloning).

   Behalve indien expliciet verklaard in deze gebruiksvoorwaarden, gelden de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden evenzeer voor niet-aangevraagde inzendingen als voor aangevraagde inzendingen.  Dienovereenkomstig, hebben wij, onze licentienemers, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers het recht alle inzendingen te exploiteren en te publiceren, en we zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of enig ander persoon die een claim namens u indient voor de exploitatie of publicatie van een inzending.

  4. LICENTIES EN VERKLARINGEN

   U geeft ons en al onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere daartoe bevoegde gebruikers een niet-exclusief, onherroepelijk, volledig betaald, royaltyvrije, sub-licentieerbare en overdraagbare (in zijn geheel of gedeeltelijk) wereldwijde licentie voor een onbepaalde duur (of gedurende de maximale tijd door het toepasselijke recht toegestaan) onder alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, privacy en publiciteitsrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten die u bezit of controleert om te gebruiken, reproduceren, over te dragen, weer te geven, tentoon te stellen, te distribueren, te indexeren, te becommentariëren, aan te passen (inclusief het verwijderen van songteksten en muziek van een van onze Inzendingen of het vervangen van liedjesteksten en muziek in een Inzending met muziek en liedjesteksten geselecteerd door ons), een afgeleid werk te maken gebaseerd op, uitvoeren en exploiteren van zulke Inzendingen, in het geheel of een deel ervan, in mediastijlen en kanalen die reeds bekend zijn of hierna worden gemaakt (inclusief op DIMG-sites, op websites van derden, op onze broadcast en kabelnetwerken en -stations, op onze breedband en draadloze platformen, producten en diensten op fysieke media en in theatrale uitgave) voor alle doeleinden inclusief, zonder beperking, entertainment, nieuws, adverteren, promotioneel, marketing, publiciteit, handel of commerciële doelen allemaal zonder verdere melding naar u toe, met of zonder toebedeling, en zonder de vereiste van toestemming van of betaling aan u of een andere persoon of rechtspersoon (de “licentie voor inzendingen”).

   Door het bekendmaken van een Inzending, verklaart en garandeert u dat de Inzending en uw bekendmaking daarvan conform de Gedragsregels (hieronder uiteengezet in sectie 7 met als opschrift “GEDRAGSREGELS”)) en andere vereisten van deze gebruiksovereenkomst zijn, en dat u de nodige rechten, licenties, overeenstemmingen en toestemmingen bezit of heeft, en dat de toestemming van of betaling aan een andere (rechts)persoon niet vereist is om dergelijke Inzending op elke manier opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden (inclusief in de inzendingslicentie) te exploiteren, en ons toestaat te exploiteren.  Deze gebruiksvoorwaarden (inclusief de inzendingslicentie) hebben geen beperkende werking op eventuele eerder of toekomstig verleende rechten, toestemmingen, overeenkomsten, toewijzingen en afwijzingen met betrekking tot inzendingen.

   Voor het geval de Inzendingen die u op of via DIMG-sites distribueert originele liedjes of opnames bevatten, verklaart u hierbij dat u lid bent van het van toepassing zijnde verband van eigenaren van mechanische en uitvoeringsrechten en/of auteursrechten en dat alle composities (inclusief liedjesteksten) en geluidsopnames die de Inzendingen bevatten, direct door dergelijke verbanden aan ons (en aan onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers) in licentie kunnen worden gegeven. Niettegenstaande het voorgaande, ongeacht of u deel uitmaakt van een dergelijk rechtenverband, verleent u de Inzendingslicentie voor elke muziekcompositie (inclusief liedjesteksten) en geluidsopname die is opgenomen in deze inzendingen.

   Ingeval we door middel van features of activiteiten op - of via DIMG-sites spelletjes, sweepstakes, wedstrijden, promoties en publieke fora (hieronder gedefinieerd in sectie 6, met als opschrift “PUBLIEKE FORA EN COMMUNICATIE”))  Inzendingen vragen waarvoor het gebruik van onze auteursrechtelijk beschermde werken (geheel of gedeeltelijk) nodig is, verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve licentie voor het vervaardigen van een afgeleid werk op basis van onze auteursrechtelijk beschermde werken (geheel of gedeeltelijk) indien dit vereist is (en alleen voor zover het vereist is, en slechts met het vervaardigen van uw inzendingen als doel);  hierbij wordt echter vooropgesteld dat een dergelijke licentie verleend wordt op voorwaarde dat u alle rechten op het werk dat u creëert aan ons overdraagt.  Indien deze rechten niet aan ons worden toegewezen, vervalt uw licentie om afgeleide werken te creëren op basis van onze auteursrechtelijke werken (geheel of gedeeltelijk). U verklaart zich akkoord met de voorafgaande verlening van rechten, toestemmingen, overeenkomsten en toewijzingen, ongeacht of uw inzendingen door ons gebruikt worden.

   U benoemt ons hierbij tot uw agent met de volledige machtiging om elke overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen en/of elke handeling te verrichten die noodzakelijk kan zijn ter bevestiging van de verlening van rechten, toestemmingen, overeenkomsten, toewijzingen en afwijzingen vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.

   U stemt ermee in dat alle inzendingen die u uitvoert niet in vertrouwen uitgevoerd worden en dat op geen enkele wijze een vertrouwelijke of fiduciaire rechtsverhouding bedoeld of gecreëerd wordt tussen u en ons, en dat u geen beoordeling, vergoeding of tegenprestatie van welke aard dan ook verwacht.

   Ingeval er “morele rechten”, “naburige rechten” of dergelijke rechten (“morele rechten”) op - of jegens de Inzendingen bestaan en deze niet onze exclusieve eigendom zijn, en in zoverre het toepasselijke recht u hiertoe in staat stelt, stemt u er mee in deze rechten niet jegens ons, onze licentiehouders, tussenpersonen, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers uit te oefenen. Met derden die eventueel deze rechten bezitten, komt u overeen dat ook zij deze rechten niet uitoefenen.

   Zonder de reikwijdte van de inzendingslicentie- of de eventuele verlening van toekomstige rechten, instemmingen, overeenkomsten, overdrachten en het afstaan van rechten met betrekking die u ten aanzien van inzendingen doet te beperken, en inzoverre dit is toegestaan door het toepasselijk recht, bekrachtigd u hierbij alle voorafgaande rechtenverleningen, overeenstemmingen, overeenkomsten, overdrachten en het afstaan van rechten die  u met betrekking van de door u ingediende inzendingen jegens ons hebt gedaan.

  5. ACCOUNTS

   Voor sommige diensten op de DIMG Sites kunt of moet u een account aanmaken om deel te nemen of om gebruik te kunnen maken van bijkomende voordelen.  U verklaart zich akkoord correcte, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens over uzelf te leveren, te onderhouden en bij te werken, zoals gevraagd in onze registratieprocedure (de "Registratiegegevens").  Het is niet toegestaan u uit te geven voor een andere persoon of rechtspersoon, uw identiteit of band met om het even welke persoon of rechtspersoon te vervalsen, of de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon te gebruiken, of om de naam, gelijkenis, stem, afbeelding of foto van een andere persoon te gebruiken.  U mag geen valse gegevens over een ouder of een voogd  verschaffen.  U erkent dat u uw lidmaatschap of ID-nummer niet in sublicentie mag geven, niet mag overdragen, verkopen of toewijzen.  Elke poging om het lidmaatschap of ID-nummer in sublicentie te geven, over te dragen, te veilen, te verkopen of toe te wijzen is ongeldig, en dergelijke pogingen, ongeacht of deze worden gedaan door de accounthouder, resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de Account.

   U verklaart zich ook akkoord ons via Club Penguin Help, Vragen over Facturatie/Lidmaatschap onmiddellijk in te lichten met betrekking tot ieder onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord, of andere accountinformatie, of iedere inbreuk op de veiligheid die u waarneemt met betrekking tot de Site. U verklaart zich bovendien akkoord uw account af te sluiten aan het einde van iedere sessie.

   Behoudens het toepasselijke recht kunnen wij uw account en uw bevoegdheid de DIMG Sites of een deel hiervan te gebruiken tijdelijk of permanent beëindigen wegens het niets naleven van deze gebruiksvoorwaarden of andere speciale voorwaarden in het kader van een bepaalde dienst, voor het overtreden van auteursrechterlijke bepalingen, of om welke andere reden dan ook.

   Gebruikers moeten voldoen aan alle toepasselijke vereisten voor de controle op de valutahandel.  Alvorens uw inschrijvingstransactie te voltooien, kunt u de transactie nakijken en fouten verbeteren en/of u terugtrekken uit de transactie.  . U krijgt onmiddellijk na betaling toegang tot de Service.

  6. E-COMMERCE

   Mogelijk verkrijgt u van tijd tot tijd goederen of diensten via onze websites of via onze toepassingen, inclusief het spelen van games, het kopen van tickets of andere goederen.  U erkent dat alleen volwassenen (van boven de 18 jaar) deze transacties kunnen aangaan.

   Wanneer u zich inschrijft op onze virtuele wereld of andere doorlopende services, hebt u het recht, binnen 14 werkdagen na uw eerste inschrijving, uw inschrijving schriftelijk te annuleren. De desbetreffende door u betaalde gelden worden dan binnen 30 dagen volledig aan u gerestitueerd.  Indien u echter binnen die periode van 7 werkdagen na inschrijving gebruik maakt van de gekozen service, vervalt dit recht en vindt geen restitutie van uw inschrijfgelden plaats.

   U kunt met ons op de volgende manieren contact opnemen om een automatische verlenging of terugkerende kosten, zoals aan u op de desbetreffende website of toepassing bekend zijn gemaakt, op te zeggen:

   email:  billing@clubpenguin.com
   post:  #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1
   telefoon:  +1 (877)261-9482 gratis nummer voor Noord-Amerika
      +1 (250)469-6380 voor alle andere bellers (hier zijn mogelijk internationale gesprekskosten aan verbonden)

   Onze informatiepraktijk, inclusief de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken, is vastgelegd in ons privacybeleid, dat u kunt lezen op: http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/nl

   De automatische periode van verlenging van uw inschrijving is dezelfde als deze van de eerste inschrijving, tenzij dit anders werd aangegeven op het moment van verkrijging.  Alle wijzigingen met betrekking tot terugkerende betalingen of automatische verlengingen vinden plaats op basis van de prijzen zoals die golden op het moment van de oorspronkelijke verkrijging, tenzij we u vooraf op de hoogte hebben gebracht van deze wijzigingen.

   Ten aanzien van virtuele betaalmiddelen en/of goedereren begrijpt u dat deze slechts kunnen worden gebruikt in verband met de WDIG-sites en uitsluitend in de virtuele werelden waarin u ze hebt verkregen. Buiten het recht om dergelijke items in virtuele werelden te gebruiken , hebt u geen enkel recht op deze items en wij kunnen ze controleren, aanpassen of het beëindigen het beheer ervan beëindigen of deze items van tijd tot tijd reguleren. U begrijpt dat deze items niet kunnen worden ingeruild voor geld of andere waarde-items buiten de virtuele wereld.

   Herroepingsrecht

   Binnen 14 dagen kunt u deze overeenkomst, zonder opgave van redenen, door middel van een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld brief, fax of e-mail) opzeggen. De uiterste herroepingstermijn begint na ontvangst van deze schriftelijke mededeling over het herroepingsrecht, maar niet voordat het contract is aangegaan en niet voordat we onze informatieplicht ingevolge Artikel 246 sectie 2 juncto lid 1 paragraaf 1 en 2 van de Introductiewet op het Duits Burgerlijk Wetboek hebben voldaan, evenals aan onze verplichtingen ingevolge sectie 312e paragraaf 1, eerste volzin van het Duitse Burgerlijk Wetboek, juncto Artikel 246 sec 3 Introductiewet op het Duits Burgerlijk Wetboek. Om te voldoen aan de uiterste herroepingstermijn, is het voldoende om binnen de bepaalde tijd een herroepingsmededeling te sturen.  Deze moet worden gericht aan:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

  7. PUBLIEKE FORUMS EN COMMUNICATIE

   Een "Publiek Forum" is een afdeling, site of feature die wordt aangeboden als een onderdeel van DIMG Sites, en die gebruikers de mogelijkheid biedt inzendingen te verspreiden zodat deze kunnen worden bekeken door een of meer gebruikers van de DIMG Site, inclusief een chatgedeelte, prikbord of sociale netwerkomgeving.

   U ERKENT DAT PUBLIEKE FORUMS EN FUNCTIES DIE HIERIN WORDEN AANGEBODEN, DIENEN VOOR PUBLIEKE - EN NIET VOOR  PRIVÉCOMMUNICATIE, EN U KUNT GEEN PRIVACY VERWACHTEN MET BETREKKING TOT INZENDINGEN NAAR EEN PUBLIEK FORUM.  We kunnen de beveiliging van informatie die u publiceert via een van deze media niet garanderen;  de publicatie van dergelijke informatie doet u op eigen risico.

   Behoudens het toepasselijke recht bent en blijft uitsluitend u verantwoordelijk voor de inzendingen die u verspreidt op of via de DIMG Site onder uw gebruikersnaam of op een andere wijze in een Publiek Forum en voor de gevolgen van het indienen en publiceren daarvan.

   U moet ook kritisch zijn waar het de informatie van anderen betreft; en u erkent dat het gebruik van een  op een Publiek Forum gepubliceerde inzending voor eigen risico gebeurt.  Zo zijn wij niet verantwoordelijk voor, en wij onderschrijven niet, de opinies, het advies of de aanbevelingen die gepubliceerd of verzonden worden door gebruikers van een Publiek forum en we wijzen iedere aansprakelijkheid in dit verband uitdrukkelijk af.

   Wij zijn u tot niets verplicht en wij kunnen bijgevolg weigeren inzendingen die u verspreidt te publiceren, af te leveren, te verwijderen, te wijzigen of anderszins actie te ondernemen.

   We behouden ons om welke reden dan ook, en zelfs zonder reden, te allen tijde het recht voor inzendingen zonder voorafgaande kennisgeving op geschiktheid te onderzoeken, publicatie te weigeren, te verwijderen, te bewerken, op te slaan en/of te herzien,  bijvoorbeeld om vast te stellen of, volgens het ons uitsluitend toekomend oordeel, uw inzending voldoet aan de Gedragsregels.  Als we ervoor kiezen inzendingen te beoordelen, kan er een vertraging optreden in de publicatie van deze inhoud in een Publiek forum om een controleprocedure mogelijk te maken.  Indien we vragen hebben over uw inzendingen, inclusief, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, kunnen wij u benaderen voor aanvullende informatie, inclusief, bijvoorbeeld, om te verifiëren dat u houder bent van de auteursrechten of op andere wijze toestemming hebt het materiaal te publiceren.

  8. GEDRAGSREGELS

   De volgende Gedragsregels zijn van toepassing op de DIMG Sites.  Door gebruikmaking van de DIMG Sites  verklaart u zich akkoord om geen inzendingen te verspreiden die:

   • (a) lasterlijk, beledigend, storend, bedreigend zijn of inbreuk maken op het recht op privacy van een ander;  (b) onverdraagzaam, haatdragend of raciaal of op andere wijze beledigend zijn;  (c) gewelddadig, vulgair, obsceen, pornografisch of anderszins seksueel expliciet zijn;  of (d) een persoon of rechtspersoon op andere wijze schade berokkenen;
   • onrechtmatig zijn of tot onrechtmatige handelingen of de bespreking daarvan met het oog op de uitvoering ervan aansporen of deze verdedigen, inclusief inzendingen die ten doel hebben, of neerkomen op een poging tot, kinderpornografie, hinderlijk volgen, seksuele aanranding, bedrog, handel in obsceen of gestolen materiaal, drugshandel en/of drugsmisbruik, lastigvallen, diefstal of samenzwering om een misdrijf uit te voeren;
   • inbreuk maken op een recht van een derde of dit schenden, inclusief: (a) auteursrechten, octrooirechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendoms- of contractuele rechten;  (b) recht op privacy (met name mag u de persoonsgegevens van welke aard dan ook van een ander persoon niet publiceren zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming) of publiciteit;  of (c) een verplichting tot geheimhouding;
   • commercieel zijn, zakelijk van aard of reclame maken voor, of een aanbod vormen tot, de verkoop van producten, diensten of anderszins (al dan niet met winstoogmerk) te verkopen, of andere verzoeken bevatten (inclusief verzoeken om bijdragen of donaties);
   • een virus of andere schadelijke component bevatten, of de DIMG Sites of een verbonden netwerk op andere wijze saboteren, beperken of beschadigen, of het gebruik of genot van de DIMG Sites door een persoon of rechtspersoon op andere wijze verstoren;  of
   • (a) in het algemeen geen betrekking hebben op het vastgestelde onderwerp of thema van het betreffende Publieke forum.  (b) specifieke beperkingen die van toepassing zijn op een Publiek Forum schenden;  of (c) asociaal, storend of afbrekend zijn, inclusief "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" en "griefing" in de betekenis zoals deze termen algemeen  op het internet algemeen bekend zijn en gebruikt worden.

   Wij kunnen niet garanderen, en garanderen niet dat andere gebruikers zich (zullen) houden aan de voorgaande Gedragsregels of eventuele andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, en, tussen u en ons, aanvaardt u hierbij elk risico op schade en nadeel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de regels.

  9. SAMENWERKING; VERWIJDERING VAN INZENDINGEN

   Onverminderd onze rechten ingevolge deze gebruiksovereenkomst of het recht, behouden we ons het recht voor om (a)het posten of doorgeven of verwijderen van een inzending die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden (inclusief de Gedragsregels) te weigeren, en (b)in zoverre dit is toegestaan door het toepasselijk recht een gebruiker aan derden bekend te maken en/of inzendingen of tot personen herleidbare gegevens aan derden te openbaren indien wij te goeder trouw van mening zijn dat deze bekendmaking of openbaring hetzij (i)de wetsnaleving bevordert, waaronder bijvoorbeeld het uitvoeren van een rechterlijk bevel of dagvaarding, of (ii) van  nut is bij het uitvoeren van deze gebruiksvoorwaarden (inclusief de gedragsregels) en/of onze wedstrijden, sweepstakes, acties en spelregels, en of de veiligheid en bescherming van personen en eigenommen, inclusief DMG-sites.

  10. DISCLAIMERS

   BEHOUDENS HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT DE INHOUD VAN, OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE ANDERSZINS GERELATEERD AAN, DIMG SITES OF EXTERNE SITES OF DIENSTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP DIMG SITES "AS IS",  ONVOORWAARDELIJK EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE AANGEBODEN.  VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WIJ ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MET INACHTNEMING VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, DIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOLLEDIGHEID, BESCHIKBAARHEID, BEVEILIGING, COMPATIBILITEIT EN ONSCHENDBAARHEID AF.  WE GARANDEREN NIET DAT DE INHOUD FOUTLOOS IS, DAT DE TOEGANG HIERTOE NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD, OF DAT DE DIMG SITES OF DE SERVERS DIE DERGELIJKE INHOUD BESCHIKBAAR STELLEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.  BOVENDIEN AANVAARDT U, MET INACHTNEMING VAN HET GELDEND RECHT, DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJK ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE;  WE GARANDEREN NIET EN GEVEN GEEN VERKLARINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD  HET IS MOGELIJK DAT HET VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOELAAT, DAARDOOR IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.  U ZIET HIERBIJ ONHERROEPELIJK AF VAN ELKE VORDERING TEGEN ONS MET BETREKKING TOT DE INHOUD, EN ALLE INHOUD DIE U VERSTREKT AAN SITES VAN DERDEN (WAARONDER CREDITKAART- EN ANDERE PERSOONLIJKE INFORMATIE), VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT.  LET WEL DAT DIT GEEN INVLOED HEEFT OP UW WETTELIJK RECHTEN ALS CONSUMENT, IN HET BIJZONDER DE WETTELIJKE GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN VOOR GEBRUIKERS DIE DE SITE BEZOEKEN BINNEN BEPAALDE JURISDICTIES.

   Verder is de Inhoud niet bedoeld in de plaats te treden van deskundig medisch advies.  Win altijd het advies van uw arts in over eventuele vragen die u hebt met betrekking tot een medische aandoening.  Als u denkt te maken te hebben met een medisch noodgeval, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of de desbetreffende plaatselijke hulpdiensten.  Vertrouwen op informatie die verschijnt op de DIMG Site doet u volledig op eigen risico.

   DIMG Sites kunnen meningen en visies van andere gebruikers bevatten.  Gezien de interactieve aard van deze sites kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor of de nauwkeurigheid, efficiëntie, of oprechtheid van inhoud gemaakt door onze gebruikers niet ondersteunen of garanderen.

   De inhoud van DIMG Sites is uitsluitend bedoeld voor educatieve en entertainmentdoeleinden.  Deze inhoud is niet bedoeld om en is geen wettelijk, deskundig, medisch of gezondheidsadvies of een diagnose, en mag niet voor zulke doeleinden worden gebruikt.  Win altijd het advies van uw arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker in over eventuele vragen die u hebt met betrekking tot een medische aandoening.  U mag niet handelen of nalaten te handelen op basis van de inhoud die zich op de DIMG Sites bevindt of via deze toegankelijk is, zonder het  juridisch of ander deskundig advies over de aan de orde zijnde specifieke feiten en omstandigheden van een jurist of een deskundige in te winnen welke geregistreerd is in de staat, het land of een andere toepasselijk vergunningverlenende jurisdictie van de ontvanger.

  11. SPEL EN VERTRAGING

   Om een soepele werking van de Site in grote geografische regio’s te ondersteunen, kunnen aspecten van bepaalde activiteiten in de Site, zoals met medepinguïns meedoen in rodelwedstrijden, worden gesimuleerd om vertragingen in het spel te vermijden.

  12. SCHADELOOSSTELLING

   U bent verantwoordelijk voor de handhaving van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam of -namen, wachtwoord(en) en account(s), evenals die van alle activiteiten die zich voordoen onder uw account(s).  Hierbij stemt u er mee in dat u, ons, onze groepsondernemingen (zoals bedoeld in de Companies Act 1985, wet inzake vennootschappen van het Verenigd Koninkrijk) en de licentiehouders, licentiegevers, distributeurs, tussenpersonen, vertegenwoordigers en overige bevoegde gebruikers, en elk van de respectievelijke wederverkopers, distributeurs, dienstverleners, en leveranciers van de genoemde rechtspersonen, en alle functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers, tussenpersonen en rechtverkrijgenden van de genoemde rechtspersonen(gezamenlijk de "gevrijwaarde partijen") te vrijwaren, te verdedigen, en te exonereren tegen alle verliezen, schaden, aansprakelijkheden en kosten (inclusief schikkingskosten en overige juridische kosten voor het onderzoeken van mogelijke acties, of bedreigde acties) die de gevrijwaarde partijen tengevolge van een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden  van uw zijde of eisen tengevolge van het gebruik dat u van de DIMG-sites en/of uw accounts maakt.  U verbindt zich al het mogelijke te doen om met ons mee te werken bij de verdediging tegen een eventuele claim. We behouden ons het recht voor, op eigen kosten, afzonderlijk juristen in dienst te nemen en de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen met betrekking tot alle zaken die in enig ander opzicht vallen onder de vrijwaring door u.

  13. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

   VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT DIT VEREIST, BEPERKEN WIJ OP GEEN ENKELE WIJZE ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID OF VOOR OPZETTELIJK MISLEIDENDE ONJUISTE VOORSTELLING OF VERHULLING OF VOOR WELKE AANSPRAKELIJKHEID OOK DIE NIET KRACHTENS DE GELDIGE WETGEVING UITGESLOTEN OF BEPERKT MAG WORDEN.

   BEHOUDENS HET TOEPASSELIJK RECHT ZIJN WIJ, ONZE GROEPONDERNEMINGEN, ONS EN ONZE GROEP ONDERNEMINGEN LICENTIEHOUDERS OF LICENTIEGEVERS, OF EEN VAN DE BOVENGENOEMDE RECHTSPERSONEN RESPECTIEVELIJKE WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS, IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF RECHTSPERSOON VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE INCLUSIEF WINSTDERVING, PERSOONLIJK LETSEL (INCLUSIEF OVERLIJDEN) EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN WELKE AARD OOK, ALS RESULTAAT VAN (A) HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIK VAN, EEN DIMG SITE OF INHOUD, OF (B) HET GEDRAG OF ACTIES, HETZIJ ONLINE OF OFFLINE, VAN ENIGE GEBRUIKER VAN EEN DIMG-SITE OF ENIGE ANDERE PERSOON OF RECHTSPERSOON, ZELFS ALS WIJ ONS BEWUST WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE.  BEHOUDENS HET TOEPASSELIJK RECHT IS ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN VORDERINGEN, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, SCHULD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS NIET HOGER DAN HET DOOR U BETAALDE BEDRAG, IN VOORKOMEND GEVAL, OF $ 100 (AL NAARGELANG WELK BEDRAG HET LAAGST IS) VOOR DE TOEGANG TOT OF DE DEELNAME AAN ENIGE ACTIVITEIT MET BETREKKING TOT EEN DIMG-SITE.  BEHOUDENS HET TOEPASSELIJK RECHT ZULLEN WIJ, ONZE LICENTIEGEVERS OF LICENTIEHOUDERS, OF DE RESPECTIEVELIJKE VERKOPERS, DISTRIBUTEURS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS VAN DE VOORGAANDE RECHTSPERSONEN, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR VERTRAGINGEN OF ONVERMOGEN IN PRESTATIES DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIEN UIT OVERMACHT OF OORZAKEN BUITEN ONZE OF HUN WIL.

   BEHOUDENS HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN WIJ UW VERDERE TOEGANG TOT DIMG-SITES BEËINDIGEN OF DE DIMG-SITES WIJZIGEN OF INHOUD OF FUNCTIES VERWIJDEREN OP WELKE WIJZE DAN OOK, OP IEDER MOMENT EN OM WELKE REDEN DAN OOK, DAN WEL ZONDER REDEN EN ZONDER VERPLICHTINGEN.

   DE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN IN DIT ARTIKEL EN ELDERS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELDEN IN DE RUIMSTE MATE WAARIN DIT IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT.

   VOOR WAT BETREFT GEBRUIKERS DIE DE SITE BEZOEKEN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN, DIT HOOFDSTUK HEEFT GEEN INVLOED OP UW RECHTEN ALS CONSUMENT KRACHTENS HET VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT.

  14. RECHTSPRAAK EN RECHTSGEBIED

   Behoudens de toepasselijke vereisten die voortvloeien uit de consumentenwetgeving en andere wetten, stemt u ermee in dat elke actie op grond van de wet, of de equity die uit - of verband houdende met deze gebruiksvoorwaarden of de DIMG-website voortvloeit, alleen kan worden ingediend bij - en behandeld door de staats- of federale rechtbanken van de Borough of Manhattan, New York, Verenigde Staten van Amerika. Bovendien stemt u in met - en onderwerpt u zich aan de rechtsbevoegdheid van deze instanties waar het de behandeling van deze actie betreft.  Wij verklaren niet dat de Inhoud op de DIMG-sites geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een specifieke locatie.  Als u besluit toegang te verkrijgen tot een DIMG-site, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetgeving, inclusief alle toepasselijke lokale wetgeving.

  15. WIJZIGING

   Behoudens het toepasselijk recht kunnen wij deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen (inclusief door aanpassing, verwijdering en/of toevoeging van een deel ervan).  Indien we hiertoe overgaan, lichten we u in over dergelijke wijziging door een e-mail te verzenden naar het meest recente e-mailadres dat u opgegeven hebt, en/of door een kennisgeving van een dergelijke wijziging op de Websites te plaatsen waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.  Deze wijzigingen worden van kracht dertig (30) kalenderdagen na verzending van een e-mail naar u of nadat wij een bericht over deze wijzigingen op de Websites hebben bekendgemaakt.  Let wel dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw persoonlijke informatie en ons uw huidige e-mailadres moet leveren.  Indien het laatste e-mailadres dat u opgegeven hebt niet geldig is, of indien het om een andere reden onmogelijk is het hierboven beschreven bericht aan u te verzenden, betekent de verzending van de e-mail met dit bericht niettemin een geldige kennisgeving van de wijzigingen die in het bericht zijn opgenomen.

  16. BEËINDIGING

   Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tot ze door ons of door u worden opgezegd.  U kunt deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment opzeggen door het gebruik van de Site te staken en alle materiaal dat u verkregen hebt van de Site en alle verwante documentatie en alle kopieën en installaties daarvan te vernietigen, ongeacht of ze krachtens deze gebruiksvoorwaarden zijn uitgevoerd of anderszins.

   Wij kunnen, naar het uitsluitend ons toekomende oordeel, deze gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang jegens u opzeggen (inclusief uw toegang tot de Site, andere Club Penguin-sites en alle Disney Group-sites)  bijvoorbeeld als u inbreuk maakt op een wezenlijke voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of deze niet nakomt.  Bij opzegging moet u het gebruik van de Site staken en alle materiaal dat u verkregen hebt van de Site en alle kopieën daarvan vernietigen, ongeacht of krachtens deze gebruiksvoorwaarden of anderszins zijn verkregen.

   Wij hebben een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in de beëindiging, in voorkomende gevallen, van accounts van gebruikers die herhaaldelijk auteursrechtelijke bepalingen schenden.  Iedere frauduleuze, corrupte of anderszins onrechtmatige activiteit kan ook aanleiding vormen tot de beëindiging van uw account, volgens ons exclusieve oordeel, en u kunt aangegeven worden bij de toepasselijke overheidsinstantie.

  17. ALGEMENE BEPALINGEN

   Behoudens de eisen op basis van consumentenrecht en andere wetgeving, is op deze gebruiksvoorwaarden het recht van de State of New York van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing, en worden zij als zodanig geïnterpreteerd. Daarbij worden beginselen van conflicterend recht buiten beschouwing gelaten.  Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om een andere reden onafdwingbaar is, wordt die bepaling als afzonderlijk beschouwd van deze gebruiksvoorwaarden en dit zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.  Deze gebruiksvoorwaarden gelden als een overeenkomst en elk afzonderlijk als een kennisgeving die de basis waarop DIMG de DIMG-sites beschikbaar stelt, beperkt.  Geen afstandsverklaring van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt door ons beschouwd als een verdere of blijvende afstand van die bepaling of enige andere bepaling, en ons onvermogen om enig recht of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden te handhaven, kan niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van dit recht of deze bepaling.  In deze algemene voorwaarden wordt, de woorden als "waaronder", “bijvoorbeeld” en “inclusief” illustratief gebruikt, en geïnterpreteerd alsof zij worden aangevuld door het begrip “enuntiatief". VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT DIT TOESTAAT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF EEN DIMG-SITE MOETEN WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR (OF DE MINIMALE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE PERIODE, INDIEN LANGER) NA HET ONTSTAAN VAN DE VORDERING;  ANDERS WORDT EEN DERGELIJKE VORDERING PERMANENT UITGESLOTEN.

   De levering van goederen, diensten en software via DIMG-sites is onderworpen aan de exportcontrolebeperkingen en de beperkingen voor economische sancties van de Verenigde Staten.  Door dergelijk items aan te kopen via DIMG-sites, verklaart en garandeert u dat uw aankoop in overeenstemming is met en dat uw gebruik van het item in overeenstemming zal zijn met deze vereisten.  Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is het u verboden goederen diensten of software te verwerven via de DIMG-websites indien u 1) woont of onder het beheer staat van of staatsburger en inwoner bent van Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië of u woont in een van de landen opgenomen op de Specially Designated List van het ministerie van financiën van de Verenigde Staten of de Denied Persons List, Unverified List of Entity List van het ministerie van Handel van de Verenigde Staten van Amerika of 2) de aangekochte goederen, diensten of software wenst te leveren aan Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië (of een staatsburger of inwoner van een van deze landen) of aan een persoon vermeld op de Specially Designated Nationals List, Denied Persons List, Unverified List of Entity List.

  18. SCHADECLAIMS WEGENS INBREUK OP DE AUTEURSRECHTEN

   Wij hebben een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in de beëindiging, in voorkomende gevallen zoals door ons werd bepaald naar ons eigen oordeel, van gebruikers die auteursrechten schenden.

   Kennisgevingen van de geclaimde schending van de auteursrechten moeten worden verzonden naar de aangewezen vertegenwoordiger van de dienstverlener.

   De kennisgeving moet worden voorgelegd aan de volgende aangewezen vertegenwoordiger:

   Dienstverlener: Disney Online Studios Canada Inc.

   Naam van de aangewezen vertegenwoordiger die de kennisgeving van de geclaimde schending dient te ontvangen: Laurence J. Shapiro

   Volledig adres van de aangewezen vertegenwoordiger naar wie de kennisgeving moet worden verzonden: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, Verenigde Staten

   Telefoonnummer van de aangewezen vertegenwoordiger: +1 (818) 623-3200

   Faxnummer van de aangewezen vertegenwoordiger: +1 (818) 623-3637

   E-mailadres van de aangewezen vertegenwoordiger: designated.agent@dig.TWDC.com

   Om effectief te zijn, moet de kennisgeving een schriftelijke mededeling zijn met:

   • een werkelijke of elektronische handtekening van de gevolmachtigde persoon namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn;
   • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan men stelt dat dit auteursrecht zou zijn geschonden, of, als de kennisgeving diverse auteursrechtelijke werken uit één online site omvat, een representatieve lijst van deze werken op die site;
   • Identificatie van het materiaal waarvan men stelt dat dit een inbreuk vormt of dat dit het voorwerp van een schending zou kunnen zijn en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en redelijkerwijs voldoende informatie zodat we het materiaal kunnen vinden;
   • Redelijkerwijs voldoende informatie zodat we contact kunnen opnemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop we de klagende partij kunnen contacteren;
   • een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waartegen men bezwaar maakt niet gevolmachtigd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of volgens de wet;  en
   • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving, op straffe van meineed, nauwkeurig is, en dat de klagende partij gevolmachtigd is om namens de eigenaar van een exclusief recht dat zou geschonden zijn op te treden.

   We kunnen u ervan op de hoogte stellen dat we de toegang tot bepaald materiaal hebben verwijderd of geblokkeerd door middel van een algemene kennisgeving op een DIMG-site, een e-mail naar een e-mailadres van een gebruiker in ons archief, of via een schriftelijke mededeling die per briefpost wordt verzonden naar uw fysieke adres dat zich in onze administratie bevindt.  Als u een dergelijke kennisgeving ontvangt, kunt u een schriftelijk tegenbericht bezorgen aan de aangestelde vertegenwoordiger met de onderstaande informatie.  Om effectief te zijn, moet het tegenbericht een schriftelijke mededeling zijn met:

   • Uw werkelijke of elektronische handtekening;
   • Identificatie van het materiaal dat werd verwijderd of waartoe de toegang werd geblokkeerd, en de plaats waar het materiaal is verschenen voordat het werd verwijderd of de toegang daartoe werd geblokkeerd;
   • Uw verklaring op straffe van meineed, dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal werd verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van het te verwijderen of geblokkeerde materiaal;  en
   • Uw naam, fysiek adres en telefoonnummer en een verklaring dat u instemt u te onderwerpen aan de rechtspraak van het gerechtelijke arrondissement waarin uw fysiek adres is gevestigd, of, indien uw fysiek adres zich buten de Verenigde staten bevindt, het gerechtelijke arrondissement waar DIMG is gevestigd, en dat u de diensten van de persoon die u in kennis heeft gebracht van de mogelijke inbreuken of de vertegenwoordiger van een dergelijke persoon of instantie zult aanvaarden.

  19. AANVULLENDE VOORWAARDEN

   Aanvullende voorwaarden Apple -- De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot onze applicaties die zijn ontworpen voor gebruik op een mobiel Apple-apparaat met iOS als besturingssysteem (“iOS App”):

   1. U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden uitsluitend tot stand worden gebracht tussen u en ons, en niet met Apple, Inc. (“Apple”). Uitsluitend wij, en niet Apple, zijn verantwoordelijk voor uw iOS App en de diensten en Inhoud die daarop beschikbaar zijn.

   2. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze iOS App zal worden onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden uiteengezet in de momenteel geldende App Store Gebruiksvoorwaarden van Apple.

   3. De partijen komen overeen dat Apple geen enkele verplichting heeft tot het verlenen van onderhoud en ondersteuning voor onze iOS App.

   4. Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, zal Apple geen enkele garantieverplichting hebben met betrekking tot onze iOS App.

   5. U gaat ermee akkoord dat wij, en niet Apple, verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van enige claims door u of door een derde partij, met betrekking tot onze iOS App of uw bezit en/of gebruik van onze iOS App, inclusief maar niet beperkt tot: (i) claims met betrekking tot productaansprakelijkheid; (ii) enige claim met betrekking tot het feit dat de iOS App niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of reglementaire verplichting; en (iii) claims die ontstaan met betrekking tot de consumentenbescherming of dergelijke wetgeving.

   6. U gaat ermee akkoord dat wij, en niet Apple, zullen instaan voor het onderzoek naar, de verdediging van, de regeling van en het nietig verklaren van een claim over een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot onze iOS App of uw bezit en gebruik van onze iOS App.

   7. U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat is onderworpen aan een embargo van de overheid van de VS of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als land dat “terrorisme ondersteunt”; en (ii) u niet bent vermeldt op een door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of beperkte partijen.

   8. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van onze iOS App (bijv. u mag de voorwaarden van uw draadloze datadiensten niet schenden bij het gebruik van de iOS App).

   9. De partijen komen overeen dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derde partij-begunstigden zijn waar het de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van onze iOS App betreft. Na instemming met de gebruiksvoorwaarden, heeft Apple het recht (en zal Apple worden geacht het recht te hebben aanvaard) om de gebruiksvoorwaarden van u als derde partij-begunstigde af te dwingen.

   10. Vragen, klachten en claims met betrekking tot onze iOS App moeten worden gericht aan:

   Club Penguin
   c/o Disney Online Studios Canada Inc.
   Onderwerp: Mobiele Apps
   Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
   Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
   CANADA

   U kunt ons ook bellen via +1-877-261-9482 (VS en Canada) of +1-250-469-6380, of een e-mail sturen naar support@clubpenguin.com
   (Als u jonger bent dan 18 jaar moet u de toestemming van uw ouder of voogd hebben om contact met ons op te nemen).

   Wij verzekeren u dat persoonlijke informatie die u in berichten naar de bovenstaande e-mail- en postadressen en telefoonnummers verschaft uitsluitend zal worden gebruikt om een antwoord terug te sturen en niet zal worden gebruikt om u promotiemateriaal te sturen, tenzij u dit vraagt.

    

   Aanvullende voorwaarden Android -- De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot onze applicaties die zijn ontworpen voor gebruik op een mobiel apparaat met Android als besturingssysteem (“Android App”):

   1. U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden uitsluitend tot stand worden gebracht tussen u en ons, en niet met Google, Inc (“Google”). Uitsluitend wij, en niet Google, zijn verantwoordelijk voor uw Android App en de diensten en Inhoud die daarop beschikbaar zijn.

   2. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze Android App zal worden onderworpen aan de algemeen geldende Gebruiksvoorwaarden van Android Market.

   3. Google Inc, heeft als leverancier van de Android Market geen enkele verplichting of aansprakelijkheid ten opzichte van u met betrekking tot onze Android App of de gebruiksvoorwaarden ervan.

   4. U erkent en stemt ermee in dat Google een derde partij begunstigde is tot de gebruiksvoorwaarden die op onze Android App van toepassing zijn.