Bonjour les pingouins, le monde virtuel de Club Penguin fermera le 29 mars 2017.

Conditions d'utilisation

 • Uppdaterad: 2 november 2011

  1. INLEDNING

   Välkommen till Club Penguin ("Webbplatsen"). Webbplatsen drivs och presenteras för användarna av Disney Online Studios Canada Inc. (tidigare benämnt Club Penguin Entertainment Inc.) i Kelowna, British Columbia, Kanada ("DOS Canada").

   Med "DIMG-webbplatser" avses webbplatser som tillhör Disney Interactive Media Group ("DIMG") och webbplatser för anslutna parter såsom ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com och andra webbplatser som tillämpar dessa användarvillkor. DIMG och samtliga entiteter som kontrollerar, kontrolleras av, är partners till eller står under kontroll av DIMG, kallas gemensamt i användarvillkoren för ”vi”, ”oss” eller ”vår”.

   LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER EN DIMG-WEBBPLATS. Genom att gå in på en DIMG-webbplats eller genom att klicka på en ruta som säger att du accepterar användarvillkoren meddelar du att du har godtagit dem och Club Penguins regler. Om du inte godtar dessa dokument får du inte använda DIMG-webbplatserna.

   OM DU ÄR FÖRÄLDER ELLER VÅRDNADSHAVARE OCH LÄMNAR DITT MEDGIVANDE TILL ATT DITT BARN REGISTRERAR SIG PÅ WEBBPLATSEN, GODTAR DU ATT DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKA GÄLLA FÖR BARNETS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

   Observera att särskilda villkor kan gälla för vissa tjänster som erbjuds på vissa DIMG-webbplatser, som prenumerationstjänster, regler för vissa tävlingar eller turspel eller andra funktioner eller aktiviteter. De särskilda villkoren finns postade i anslutning till den aktuella tjänsten. Enligt gällande rätt ska sådana villkor betraktas som tillägg till dessa användarvillkor och ska i fall av regelkonflikt gälla före dessa.

   Du är införstådd med att dessa användarvillkor bygger på noggranna överväganden och du bekräftar härmed att de är adekvata och att du mottagit dem. Utan att begränsa allmängiltigheten av det ovanstående bekräftar du att sådan ersättning inkluderar din användning av DIMG-webbplatser samt mottagande av data, material och information som tillhandahålls vid eller genom DIMG-webbplatserna, möjligheten att vi kommer att använda dina begärda inskick (enligt definition nedan i avsnitt 3, "INSKICK") och möjligheten till publicitet och reklam från vår visning av dina begärda inskick.

  2. ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET

   Webbplatsen är bara till för personligt bruk. Du får inte använda webbplatsen för kommersiella ändamål eller på något sätt som strider mot lagen, eller som skadar oss eller någon annan person eller enhet, enligt vad vi fastställt enligt eget godtycke.

   All information, allt material, alla funktioner och annat innehåll (inklusive Inskick på det sätt dessa definierats i avsnitt 3 under rubriken ”INSKICK”), ("Innehåll) som finns på DIMG:s webbplatser utgör egendom som vi eller våra licensgivare eller licenstagare har upphovsrätt till. Alla varumärken, slogans, servicemärken, varunamn och affärsutformningar ägs av oss och/eller våra licensgivare eller licenstagare. Vi har rätt att ändra DIMG-webbplatserna eller ta bort Innehåll eller funktioner när som helst, hur som helst och av vilket skäl som helst.

   Inget innehåll från någon DIMG-webbplats får användas, återges, sändas eller distribueras eller på annat sätt utnyttjas på något annat sätt än som en del av DIMG-webbplatsen, utom vid vårt specifika skriftliga samtycke. Sådan användning får inte ske ens som en del av ett härlett verk, bortsett från att, då en DIMG-webbplats är konfigurerad för att möjliggöra nedladdning av visst innehåll, får en kopia av sådant innehåll laddas ner till en dator för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, under förutsättning att du (a) bevarar alla meddelanden om copyright och upphovsrätt intakta, (b) inte gör några ändringar i och  inte hyr ut, lånar ut, säljer, distribuerar, kopierar (utom en säkerhetskopia) eller skapar några härledda verk baserat på webbplatsen eller hela eller delar av innehållet och (c) inte använder innehållet på olagligt sätt eller på ett sätt som antyder en anknytning till några av våra produkter, tjänster eller varumärken. Användning av vårt Innehåll för andra ändamål, inklusive men inte begränsat till, vidarepostning av eller högvolyms- eller automatiserad användning av DIMG-webbplatser eller användning av något av vårt Innehåll på andra webbplatser eller datornätverk, utgör ett brott mot vår copyright samt övrig äganderätt och är strängeligen förbjudet.

   För det fall vi erbjuder programvarunerladdningar på en DIMG-webbplats och du laddar ner sådan programvara så licensierar vi eller våra tredjeparts licenstagare programvaran med tillhörande filer, inarbetade eller programgenererade bilder och uppgifter som medföljer programvaran (gemensamt benämnt ”Programvaran”) till dig för ditt eget begränsade personliga och icke-affärsmässiga bruk endast. Vi överför inte rätten till programvaran till dig.

   Såvida det inte är tillåtet enligt gällande lag får du inte sprida eller på annat sätt utnyttja Programvaran eller plocka isär, utöva omvänd ingenjörskonst på, eller modifiera eller på annat sätt reducera programvaran till mänskligt läsbar form, såvida det inte ska anses tillåtet enligt gällande rätt.

   Användning av Webbplatsen eller någon typ av programvara, kod, anordning eller annan mekanism som möjliggör automatiserat gameplay, snabbt gameplay eller övrig manipulering av gameplay eller speldator kan leda till att Avtalet omedelbart upphör. Disney förbehåller sig rättigheten att efter eget godtycke fastställa vad som utgör manipulering av spel eller speldator.

   DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT INGENTING I DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKA INNEBÄRA ATT DU ELLER NÅGON TREDJE PART FÅR NÅGON FORM AV RÄTT TILL COPYRIGHT, VARUMÄRKEN, SLOGANS, SERVICEMÄRKEN, VARUNAMN, AFFÄRSUTFORMNING ELLER ANNAN UPPHOVSRÄTT TILL WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET ELLER NÅGON DEL DÄRAV OCH HELLER INTE ATT DU/NI SKA HA RÄTT ATT SKAPA NÅGOT HÄRLETT MATERIAL MED HJÄLP AV INNEHÅLLET. Du går med på att inte vidta någon åtgärd som är oförenlig med eller som på något sätt kan innebära intrång i de nämnda rättigheterna.

  3. INSKICK

   I dessa användarvillkor använder vi ordet "Inskick" i betydelsen text, meddelanden, idéer, koncept, säljtexter, förslag, berättelser, manus, behandlingar, format, teckningar, fotografier, ritningar, videor, audiovisuella arbeten, musikaliska kompositioner (inklusive lyrik), ljudinspelningar, beskrivningar, ditt och/eller andras namn, avbildningar, röster, användarnamn, profiler, åtgärder, framträdanden och/eller annan biografisk information eller material och/eller annat liknande material som du skickar in, laddar upp, infogar, visar, kommunicerar eller på annat sätt sprider (gemensamt "distribuerar") på eller via en DIMG-webbplats.

   Det finns två typer av Inskick: begärda och frivilliga. Med ”begärda Inskick” menas Inskick (a) som vi uttryckligen ber dig komma in med till oss via någon funktion eller aktivitet på en DIMG-webbsida för bedömning eller visning av oss och möjligen även i vissa fall berättigar till ersättning eller kompensation (sammanfattningsvis ”Ersättning”); (såsom priser eller andra värden i spel, turspel, tävlingar och kampanjer); och (b) som du Sprider på eller via en DIMG-webbplats och som du inte begär Ersättning för (som på våra besökstjänster och allmänna forum (som de beskrivits nedan i avsnitt 6 under rubriken ”ALLMÄNNA FORUM OCH KOMMUNIKATION”)). ”Frivilliga Inskick” är alla sådana Inskick som inte omfattas av underparagraferna (a) och (b) i den här paragrafen.

   SPRID INTE FRIVILLIGA INSKICK; INGEN UNDERFÖRSTÅDD AVTALSRELATION.

   Vår sedan lång tid etablerade företagspolicy medger inte att vi godkänner eller ersätter Frivilliga inskick, så vi ber dig att inte sprida Frivilliga inskick på eller via någon DIMG-webbplats. Vi vill undvika risken för framtida missförstånd när projekt utvecklas av oss eller under vår ledning och projekten kan förefalla likna andras kreativa arbete. Vi ber dig därför att inte sprida något Frivilligt inskick. Du accepterar under alla omständigheter att inga Inskick du gör har gjorts i förtroende eller samverkan med oss och att ingen hemlig eller underförstådd relation därigenom avses eller skapas mellan dig och oss på något sätt och att du inte förväntar dig någon bedömning, kompensation eller ersättning av någon sort (förutom när Ersättning utgår).

   Såvida det inte uttryckligen angetts i dessa användarvillkor ska bestämmelserna i användarvillkoren tillämpas på samma sätt för både begärda och frivilliga Inskick. Vi och våra licensinnehavare, distributörer, återförsäljare, agenter och andra behöriga  användare ska ha rätt att använda och offentliggöra alla Inskick och vi ska inte stå ansvariga gentemot dig eller någon annan person för någon användning eller något offentliggörande av ett Inskick.

  4. LICENSER OCH INTYGANDEN

   Du ger härmed oss, våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och andra auktoriserade användare en icke-exklusiv, oåterkallelig, till fullo betald, royaltyfri, underlicensieringsbar och överlåtbar (helt eller delvis) global licens på obestämd tid (eller för sådan maximal period som tillämplig lag medger) under alla upphovsrätter, varumärken, patent, branschhemligheter, sekretess och publiceringsrätter och andra immateriella och materiella rättigheter som du äger eller kontrollerar, att använda, återge, sända, visa, sprida, indexa, kommentera, modifiera (inklusive att avlägsna lyrik och musik från något Inskick eller ersätta lyrik och musik i något Inskick med musik och lyrik som vi väljer), skapa härledda verk som baseras på, uppföra och på annat vis utnyttja sådana Inskick, helt eller delvis, i alla medieformat och -kanaler som för närvarande är kända eller som kan uppstå i framtiden (inklusive på DIMG-webbplatser, på tredje parts webbplatser, på våra TV- och kabelnätverk, på våra bredbands- och trådlösa plattformar, produkter och tjänster, på fysiska media och i biograffilmer) för alla eventuella ändamål, inklusive bland annat underhållning, nyheter, annonsering, marknadsföring, publicitet, handel eller kommersiella ändamål, utan vidare meddelande till dig, med eller utan erkännande samt utan godkännande från eller betalning till dig eller någon annan fysisk eller juridisk person ("Inskickslicensen").

   Genom att kommunicera ett Inskick intygar du och garanterar att Inskicket och din kommunikation av detta uppfyller Uppförandereglerna (anges nedan i avsnitt 7, "UPPFÖRANDEREGLER") samt övriga krav enligt dessa användarvillkor och att du äger eller innehar nödvändiga rättigheter, licenser, medgivande och tillstånd utan att ytterligare tillstånd från eller betalningar till någon annan fysisk eller juridisk person krävs, för att utnyttja och för att auktorisera oss att utnyttja, sådana Inskick på alla de sätt som beaktas i dessa användarvillkor (inklusive Inskickslicensen). Dessa användarvillkor (inklusive Inskickslicensen) begränsar inte några tidigare eller framtida medgivanden av rättigheter, samtycken, överenskommelser och upphävanden som du kan ha gjort eller gör med avseende på Inskick.

   I den utsträckning som något Inskick som du sprider på eller via DIMG-webbplatserna innehåller originalsånger eller -inspelningar, anger du härmed att du är medlem i tillämplig mekanisk, artisträttighets- och/eller upphovsrättsinnehavarorganisation och att alla musikaliska kompositioner (inklusive lyrik) och ljudinspelningar som erhålls via sådana Inskick är tillgängliga för licensiering till oss (och våra licensinnehavare, distributörer, agenter, representanter och andra auktoriserade användare) direkt från sådana organisationer. Oavsett det ovan sagda och oavsett om du är medlem i någon rättighetsinnehavarorganisation eller inte så godtar du att Inskickslicensen ska tillämpas för alla musikstycken (inklusive text) och ljudinspelningar i sådana Inskick.

   I den utsträckning vi begär Inskick via funktioner eller aktiviteter på eller via DIMG-webbplatserna (inklusive spel, turspel, tävlingar, kampanjer och allmänna forum (definieras nedan i avsnitt 6, "ALLMÄNT FORUM OCH KOMMUNIKATION") som kräver användning av våra upphovsrättsligt skyddade verk (helt eller delvis), ger vi dig härmed en icke-exklusiv licens att skapa ett härlett verk med användning av våra upphovsrättsligt skyddade verk (helt eller delvis) vid behov (dock endast vid behov och endast i syfte att skapa dina Inskick); förutsatt dock att nämnda licens lämnas med villkoret att du överlåter samtliga rättigheter till produkten till oss. Om du inte överlåter rättigheterna till oss innebär det ett din licens att skapa härledda produkter med hjälp av våra copyrightprodukter (helt eller delvis) upphör helt. Du går med på att överlåta de nämnda rättigheterna, samtyckena, överenskommelserna och överlåtelserna vare sig dina Inskick används av oss eller inte.

   Du utser härmed oss att vara din agent med full behörighet att utforma och skriva under eventuella dokument och/eller utföra någon handling som kan erfordras för att bekräfta överlåtelsen av rättigheter, medgivanden, överenskommelser och avståenden som finns angivna i dessa användarvillkor.

   Du godtar att de Inskick du gör inte görs i samverkan eller samförstånd med oss och att ingen hemlig eller förtrolig relation är avsedd eller har skapats på något sätt mellan dig och oss och att du i vart fall inte har några förväntningar på någon sorts bedömning, kompensation eller ersättning.

   I den utsträckning eventuella "moraliska rättigheter", "underordnade rättigheter" eller liknande existerar ("Moraliska rättigheter") i eller till Inskicken och de inte ägs uteslutande av oss, avtalar du,i den utsträckning du har möjlighet till det enligt gällande lag, härmed att inte hävda sådana rättigheter gentemot oss, våra licensinnehavare, distributörer, agenter, representanter och andra auktoriserade användare och du skall inhämta samma överenskommelse om att inte hävda sådana rättigheter från andra personer som kan besitta sådana rättigheter.

   Utan att det ska begränsa omfattningen av Inskickslicensen eller någon framtida överlåtelse av rättigheter, medgivanden, överenskommelser, överlåtelser och avståenden du kan göra med avseende på Inskick, och i den utsträckning det medges enligt gällande rätt, godkänner du alla tidigare överlåtelser av rättigheter, medgivanden, överenskommelser, överlåtelser och avståenden du gjort med avseende på dina Inskick till oss.

  5. KONTON

   Vissa tjänster på DIMG-webbplatserna medger eller kräver att du skapar ett konto för att kunna delta eller för att få ytterligare förmåner. Du går med på att lämna, upprätthålla och uppdatera en sanningsenlig, riktig och fullständig information om dig själv på det sätt vår registreringsprocess kräver (”Dataregistreringen” ). Du får inte utge dig för att vara en annan person eller entitet och heller inte använda någon annan persons användarnamn, lösenord eller annan kontoinformation eller annan persons namn, likhet, röst, bild eller fotografi. Du får inte tillhandahålla falska uppgifter beträffande en förälder eller vårdnadshavare. Du godkänner att du inte får licensiera i andra hand, överföra, sälja eller överlåta Ditt medlemskap eller Konto-ID. Alla försök att licensiera i andra hand, överföra, auktionera bort, sälja eller överlåta Medlemskapet eller Konto-ID är ogiltiga, och sådana försök leder till att Kontot omedelbart upphör, oavsett om det görs av Kontoinnehavaren.

   Du går också med på att omgående informera oss via Club Penguins hjälpavsnitt,  och fakturerings- och medlemskapsfrågor (Help, Billing/Membership Questions) om någon otillåten användning av ditt användarnamn, lösenord, annan kontoinformation eller om någon annan säkerhetsrisk som du upptäcker som har samband med webbplatsen.. Du går dessutom med på att logga ut från ditt konto vid avslutandet av varje session.

   På det sätt som anges i gällande rätt kan vi tills vidare stänga av eller helt avsluta ditt konto och dina möjligheter att använda en DIMG-webbplats eller någon del av en sådan om du inte följer dessa användarvillkor eller några andra villkor som är kopplade till en viss tjänst, begår copyrightintrång eller av annat tänkbart skäl.

   Användare ska efterleva alla tillämpliga krav på kontroll av valutaväxling. Innan du slutför din prenumerationstransaktion, bör du granska transaktionen och korrigera misstag och/eller dra dig ur transaktionen. Du får omedelbar åtkomst till Tjänsten efter betalning av prenumerationsavgiften.

  6. E-HANDEL

   Det kan hända att du då och då köper varor eller tjänster genom våra webbsidor eller applikationer, inklusive spelar spel eller köper biljetter eller andra varor. Du godkänner att endast en vuxen (18 år eller äldre) kan påbörja och slutföra sådana transaktioner.

   När du registrerar dig för vår virtuella värld och andra pågående tjänster har du rätt att upphäva ditt abonnemang genom skriftligt meddelande senast 14 arbetsdagar efter att du registrerade dig för första gången och eventuellt inbetalda avgifter återbetalas inom 30 dagar. Om du emellertid går in och använder den valda tjänsten inom perioden av påföljande 7 arbetsdagar, kommer abonnemangsavgifterna inte att återbetalas.

   Du kan kontakta oss för att upphäva en automatisk förlängning av abonnemanget eller löpande avgift vilket du meddelas om på relevant webbsida eller applikation genom:

   e-post:  billing@clubpenguin.com
   vanlig post:  #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   telefon:  +1 (877)261-9482 avgiftsfritt i Nordamerika
      +1 (250)469-6380 för alla andra (extra avgifter för kan tillämpas vid internationella samtal)

   Våra informationsrutiner, inklusive hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter anges i den sekretesspolicy som finns på följande länk: http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/sv

   Perioden för automatisk förlängning av abonnemang ska vara densamma som perioden för inledande registrering, om inget annat meddelas vid köpetillfället.  Alla avgifter i samband med löpande betalningar eller automatiska förlängningar ska ske till det pris som gällde vid det ursprungliga köpet av tjänsten, om vi inte meddelar dig om en ändring av detta innan avgiften tas ut.

   När det gäller virtuella valutor och/eller varor är du införstådd med att de endast får användas i anknytning till WDIG-webbplatserna och endast i de virtuella världar där du erhöll dem och, förutom rätten att använda dessa i de virtuella världarna, har du inga andra rättigheter eller äganderätt till sådana objekt och vi kan kontrollera, ändra, avsluta, hantera eller på annat sätt reglera dessa valutor och varor  från tid till annan. Du är införstådd med att dessa objekt inte kan bytas utanför den virtuella världen mot pengar eller andra värdeföremål.

   Uppsägningsrätt

   Du kan säga upp ditt avtal inom 14 dagar utan angivande av skäl genom att skicka ett meddelande i textform (dvs via brev, fax eller e-post). Tidsgränsen för uppsägning gäller från och med mottagande av dessa instruktioner i textform dock inte innan avtalet har ingåtts och inte förrän vi har uppfyllt vår informationsplikt enligt Artikel 246 avsnitt 2 med samtidig tillämpning av paragraf 1. 1 och 2 i introduktionen till Bürgerliches Gesetzbuch samt våra skyldigheter enligt avsnitt 312e paragraf 1, första meningen i Bürgerliches Gesetzbuch med samtidig tillämpning av Art. 246 avsnitt  3 i introduktionen till Bürgerliches Gesetzbuch***. För att hålla denna tidsgräns räcker det att skicka meddelandet om uppsägning i rätt tid. Uppsägningen ska skickas till:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

  7. ALLMÄNNA FORUM OCH KOMMUNIKATION

   Med ”Allmänna forum” menas ett område, en plats eller en funktion som erbjuds som en del av en DIMG-webbplats och som ger användarna möjlighet att sprida Inskick för visning för en eller flera DIMG-webbplatsanvändare.Här inkluderas chattområden, anslagstavlor eller social community-miljöer.

   DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT ALLMÄNNA FORUM OCH FUNKTIONER SOM ERBJUDS PÅ WEBBPLATSEN ÄR TILL FÖR ALLMÄN OCH INTE PRIVAT KOMMUNIKATION OCH DU HAR INGA FÖRVÄNTNINGAR PÅ NÅGON SEKRETESS MED AVSEENDE PÅ NÅGOT INSKICK TILL ETT ALLMÄNT FORUM. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information som du publicerar genom några av nämnda media;  sådana publiceringar görs på egen risk.

   Enligt gällande rätt är du själv ansvarig för Inskick som du sprider på eller via en DIMG-webbplats under ditt användarnamn eller på annat sätt på något Allmänt forum och även för konsekvenser som kan följa av nämnda Inskick och postningar.

   Du ska också förhålla dig skeptiskt till information som lämnas av andra och du är införstådd med att du använder ett Inskick som postats på ett Allmänt forum på egen risk. Vi ansvarar till exempel inte för och står inte bakom åsikter, råd och rekommendationer som postats eller skickats in av användare på ett Allmänt forum och vi frånsäger oss allt ansvar i det sammanhanget.

   Vi har inga skyldigheter gentemot dig och kan därför vägra att posta, leverera, ta bort, ändra eller på något annat sätt vidta någon åtgärd med avseende på Inskick som du sprider.

   Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke - när som helst och då och då, av vilket skäl som helst och utan föregående meddelande om det, inklusive utan begränsning - blockera, vägra posta, ta bort, redigera, lagra och/eller granska Inskick, för att säkerställa att de är förenliga med Uppförandekoden. Om vi väljer att blockera ett Inskick, kan det innebära en försening i postningen på ett Allmänt forum för att vi ska få utrymme för granskning. Om vi har frågor om dina Inskick, inklusive och utan någon begränsning, frågor om copyright så kan vi kontakta dig för att få ytterligare information och få verifierat att du har copyright till eller annat tillstånd att posta materialet.

  8. UPPFÖRANDEKOD

   Följande Uppförandekod gäller för DIMG-webbplatserna. Genom att använda DIMG-webbplatserna går du med på att inte sprida något Inskick som:

   • (a) är nedsättande, överdrivet, förföljande, hotfullt eller kränker en annan persons privatliv; (b) är fördomsfullt, hatiskt eller rasistiskt eller på annat sätt stötande;  (c) är våldsamt, vulgärt, obscent, pornografiskt eller på annat sätt öppet sexuellt;  eller (d) är skadligt på annat sätt eller kan förväntas skada någon person eller entitet;
   • är olagligt eller stödjer eller uppmuntrar olagligt handlande eller diskuterar olagliga handlingar i avsikt att begå dem, inklusive Inskick som verkar för barnpornografi, förföljelse, sexuellt angrepp, bedrägeri, trafficking i obscena varor eller stöldgods, försäljning av droger och/eller drogmissbruk, terror, stöld eller kriminell sammansvärjning;
   • utgör intrång i eller bryter mot någon rätt som innehas av tredje part inklusive: (a) copyright, patent, varumärke, handelshemlighet eller annan ägande- eller avtalsmässig rätt; (b) rätt till privatliv (särskilt att du inte får sprida en annan persons personuppgifter utan den personens uttryckliga tillstånd) eller skydd mot publicitet; eller (c) någon sekretesskyldighet;
   • har affärsmässiga eller kommersiella syften eller säljer eller gör reklam för varor och tjänster eller annat (i vinstsyfte eller inte) eller tigger pengar (inklusive frivilliga bidrag och gåvor);
   • innehåller virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt inverkar negativt på eller skadar DIMG-webbplatserna eller anknutna nätverk eller på annat inverkar negativt på någon persons eller entitets sätt användning eller uppskattning av  DIMG-webbplatserna;  eller
   • (a) allmänt sett inte är förenligt med temat eller ämnet för det aktuella Allmänna forumet;  (b) bryter mot några speciella begränsningar som gäller för ett Allmänt forum;  eller (c) är socialt störande eller destruktivt som "flaming," "spamming," "flooding," "trolling," och "griefing" på det sätt som dessa begrepp vanligtvis tolkas och används på Internet.

   Vi kan inte garantera att andra användare följer den nämnda Uppförandekoden eller några andra regler i användarvillkoren och - mellan dig och oss - tar du härmed på dig alla risker för skada och olägenhet som sådana brister i andras regelföljande kan innebära för dig.

  9. SAMARBETE; BORTTAGNING AV INSKICK

   Utan att det påverkar våra övriga rättigheter enligt dessa användarvillkor eller gällande lag, förbehåller vi oss rätten att (a) vägra att posta eller kommunicera eller avlägsna något Inskick från någon DIMG-webbplats som strider mot dessa användarvillkor (inklusive Uppförandereglerna) och (b) att i den utsträckning vi har möjlighet att göra det enligt gällande lag, identifiera en användare till tredje part, och/eller avslöja för tredje part, Inskick eller personlig identifierbar information, när vi i god tro är av den uppfattningen att sådan identifiering eller avslöjande antingen kommer att (i) underlätta efterlevnad av lagar, inklusive till exempel efterlevnad av domstolsbeslut eller stämning, eller (ii) underlätta verkställande av dessa användarvillkor (inklusive Uppförandevillkoren) och/eller våra regler beträffande tävlingar, turspel, kampanjer och spel och/eller för att skydda säkerheten för någon person eller egendom, inklusive någon DIMG-webbplats. Vi behåller dessutom all rätt att ta bort Inskick av vilket som helst skäl.

  10. FRISKRIVNINGAR

   ENLIGT GÄTTANDE RÄTT TILLHANDAHÅLLS INNEHÅLLET PÅ ELLER INNEHÅLL SOM PÅ ANNAT SÄTT ÄR RELATERAT TILL DIMG-WEBBPLATSER ELLER NÅGON TREDJEPARTSWEBBPLATS ELLER TJÄNSTER SOM LÄNKATS TILL ELLER FRÅN EN DIMG-WEBBPLATS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN NÅGRA VILLKOR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG. I DEN UTSTRÄCKNING DET ENLIGT GÄLLANDE RÄTT ÄR MÖJLIGT FRISKIVER VI OSS FRÅN ALLA VILLKOR OCH GARANTIER VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA INKLUSIVE MED BEAKTANDE AV GÄLLANDE RÄTT VILLKOR OCH GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE, RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, TILLGÄNGLIGHET, SÄKERHET, KOMPATIBILITET OCH ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ÄR FELFRITT, ATT ÅTKOMSTEN TILL DET ALLTID ÄR FRIKTIONSFRITT, ATT FEL SKA ÅTGÄRDAS ELLER ATT ALLA DIMG-WEBBPLATSER ELLER SERVRAR SOM TILLGÄNGLIGGÖR INNEHÅLLET ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG KOD. DESSUTOM TAR DU MED TILLÄMPNING AV GÄLLANDE RÄTT PÅ DIG HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER ÄNDRINGSÅTGÄRDER. VI GARANTERAR INTE OCH GÖR HELLER INGA UTFÄSTELSER OM INNEHÅLLETS ANVÄNDNING ELLER DESS RESULTAT. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE GODTAR UNDANTAG FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VARFÖR DET OVAN SAGDA EVENTUELLT INTE ÄR TILLÄMPLIGT PÅ DIG. DU AVSTÅR OÅTERKALLELIGEN I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT GÄLLANDE RÄTT FRÅN NÅGOT KRAV MOT OSS MED AVSEENDE PÅ INNEHÅLLET OCH INNEHÅLL DU LÄMNAT TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER (INKLUSIVE KONTOKORTS- OCH ANNAN INFORMATION). DU BÖR EMELLERTID OBSERVERA ATT DETTA INTE PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT, SÄRSKILT VAD SOM SÄGS OM GARANTIER FÖR DOLDA FEL SOM KAN GÄLLA FÖR ANVÄNDARE SOM GÅR IN PÅ WEBBPLATSEN I VISSA RÄTTSOMRÅDEN.

   Innehållet är dessutom inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning. Sök alltid råd hos läkare om du har frågor om ditt medicinska tillstånd. Om du tror att du blivit akut sjuk, ring då din läkare eller vårdcentral omgående. Om du litar på någon information som lämnas på någon DIMG-webbplats, gör du det helt och hållet på egen risk.

   DIMG-webbplatser kan innehålla andras åsikter och uppfattningar. Eftersom webbplatserna är interaktiva kan vi inte sanktionera, garantera eller hållas ansvariga för riktigheten, pålitligheten eller sanningshalten i något innehåll som skapats av våra användare.

   Innehållet på DIMG-webbplatserna har tillskapats i undervisnings- och underhållningssyfte endast. Innehållet är inte avsett att utgöra någon juridisk, professionell eller medicinsk rådgivning eller diagnos och ska inte användas i sådana syften. Vänd dig till din läkare eller till annan medicinskt kunnig personal om du har frågor om ditt hälsotillstånd. Du ska inte handla eller avstå från att handla utifrån något innehåll som finns tillgängligt på eller är åtkomligt via DIMG-webbplatser utan det är i så fall bättre att du söker lämplig juridisk eller annan professionell rådgivning med ledning av de särskilda fakta och omständigheterna i ärendet från en advokat eller yrkeskunnig person med yrkesbehörighet i informationsmottagarens stat, land eller annan licensierande jurisdiktion.

  11. DATASPEL OCH VÄNTETID

   För att stödja en smidig drift av webbplatsen på stora geografiska områden kan vissa delar av webbplatsen som tävlingar i släde med pingvinkamrater simuleras för att undvika förseningar i lekar och dataspel.

  12. SKADESTÅND

   Du ansvarar för att skydda sekretessen för ditt/dina användarnamn, lösenord och konton och för alla aktiviteter som bedrivs inom ramen för dina konton. Du är införstådd med att du måste ersätta, försvara och hålla oss, vår bolagskoncern (enligt definition i United Kingdom's Companies Act 1985) samt hålla våra och vår koncerns licensgivare, licensinnehavare, distributörer, agenter, representanter och andra auktoriserade användare samt var och en av ovanstående enheters respektive återförsäljare, distributörer, tjänsteleverantörer och leverantörer, samt alla ovanståendes tjänstemän, direktörer, ägare, anställda, agenter, representanter och efterträdare (gemensamt "Friskrivna parter") skadeslösa från alla eventuella förluster, skador, ansvar och kostnader samt advokatarvoden och andra avgifter och utgifter för utredning eller försvar av några anspråk (eller hot om anspråk) som belastats de Friskrivna parterna i anknytning till något anspråk som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller som uppstår till följd av din användning av DIMG-webbplatserna och/eller din(a) konto(n). Du ska efter bästa förmåga samarbeta med oss i vårt försvar mot något krav. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta in särskilda rådgivare och exklusivt på egen hand sköta försvaret i ett ärende som annars är föremål för friskrivning från dig.

  13. ANSVARSBEGRÄNSNING

   I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT GÄLLANDE RÄTT BEGRÄNSAR VI INTE PÅ NÅGOT SÄTT VÅRT ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKATS AV VÅR FÖRSUMLIGHET ELLER FÖR ATT VI AGERAT OBEHÖRIGT ELLER DOLT ELLER FÖR NÅGOT ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN UNDGÅS ELLER BEGRÄNSAS AV GÄLLANDE RÄTT.

   UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH MED FÖRBEHÅLL FÖR GÄLLANDE RÄTT, SKALL VI, VÅR KONCERN, VÅRA OCH VÅR KONCERNS LICENSGIVARE ELLER LICENSINNEHAVARE, ELLER NÅGRA AV OVANSTÅENDE ENHETERS RESPEKTIVE ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER, TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER LEVERANTÖRER, ANSVARA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET, BETRÄFFANDE NÅGON DIREKT, INDIREKT, SÄRSKILD ELLER EFTERFÖLJANDE SKADA ELLER FÖR OMKOSTNADER, INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST, PERSONSKADA (INKLUSIVE DÖDSFALL) ELLER EGENDOMSSKADA AV NÅGOT SLAG, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV (A) ANVÄNDNING, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, NÅGON DIMG-WEBBPLATS ELLER INNEHÅLL ELLER (B) AGERANDE, SÅVÄL ONLINE SOM OFFLINE, HOS NÅGON ANVÄNDARE AV DIMG-WEBBPLATSERNA ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET, ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH MED TILLÄMPNING AV GÄLLANDE RÄTT SKA VÅRT TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR SAMTLIGA SKADOR, FÖRLUSTER OCH PROCESSKOSTNADER VARE SIG DE GRUNDATS PÅ AVTAL, UNDERLÅTENHET (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE) ÖVERSTIGA DEN SUMMA DU BETALAR ELLER $100 (VILKEN SUMMA SOM RÅKAR VARA LÄGST) FÖR ÅTKOMST ELLER DELTAGANDE I NÅGON AKTIVITET SOM HAR SAMBAND MED EN DIMG-WEBBPLATS. DESSUTOM SKA MED TILLÄMPNING AV GÄLLANDE RÄTT VI, VÅRA LICENSGIVARE OCH LICENSINNEHAVARE, ELLER NÅGON AV DE TIDIGARE NÄMNDA ENTITETERNAS RESPEKTIVE ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER, TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER LEVERANTÖRER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT DRÖJSMÅL ELLER DRIFTAVBROTT SOM DIREKT ELLER INDIREKT ORSAKATS AV FORCE MAJEURE ELLER AV ORSAKER SOM LIGGER BORTOM DERAS RIMLIGA KONTROLL.

   VI KAN ENLIGT GÄLLANDE RÄTT AVBRYTA DIN FORTSATTA ÅTKOMST TILL DIMG-WEBBPLATSER ELLER ÄNDRA DIMG-WEBBPLATSERNA ELLER ÄNDRA INNEHÅLLET ELLER FUNKTIONERNA AV NÅGOT SKÄL UTAN NÅGOT ANSVAR FÖR OSS.

   BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FRISKRIVNINGARNA I DETTA AVSNITT OCH PÅ ÖVRIGA PLATSER I ANVÄNDARVILLKOREN GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT GÄLLANDE RÄTT.

   MED AVSEENDE PÅ VISSA ANVÄNDARE SOM FÅR ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN I VISSA RÄTTSOMRÅDEN PÅVERKAR DETTA AVSNITT INTE DERAS LAGSTADGADE  RÄTTIGHETER SOM KONSUMENTER ENLIGT GÄLLANDE RÄTT.

  14. JURISDIKTIONS- OCH FORUMFRÅGOR

   Du är, med förbehåll för gällande konsumenträttigheter och andra lagar, införstådd med att alla tvister som uppstår med stöd av lag eller prejudikat till följd av eller i anknytning till dessa användarvillkor eller DIMG-webbplatserna skall anhängiggöras vid, samt att domsrätt endast föreligger vid federala och delstatliga domstolar i, stadsdelen Manhattan, New York City, i delstaten New York, USA och du godtar härmed dessa domstolars personliga domsrätt vid avgörandet av en sådan tvist. Vi lämnar inga utfästelser om att Innehåll på någon DIMG-webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på en viss plats. Den som väljer att gå in på en DIMG-webbplats gör det på eget initiativ och får själv ta ansvar för att det är förenligt med gällande lagar och bestämmelser inklusive lokalt gällande lagar och bestämmelser.

  15. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

   Enligt gällande rätt kan vi när som helst ändra användarvillkoren (ändra, ta bort eller göra tillägg till någon del av dem). Om vi gör en större ändring av användarvillkoren meddelar vi dig om ändringen genom att vi skickar ett e-postmeddelande om det på den senast kända e-postadress du lämnat till oss och/eller genom att posta ett meddelande om det på de webbplatser som omfattas av användarvillkoren. Varje sådan ändring av användarvillkoren börjar gälla trettio (30) kalenderdagar efter det vi skickat e-postmeddelande till dig eller postat ett meddelande om förändringarna på webbplatserna. Observera att du hela tiden ansvarar för att uppdatera din personliga information så vi har din senaste e-postadress. Om den senaste e-postadressen du lämnat till oss inte gäller eller om vi av någon annan anledning inte kan leverera det ovan nämnda meddelandet till dig, ska vårt avsändande av e-postmeddelandet ändå anses innebära ett giltigt meddelande om de ändringar som beskrivs i meddelandet.

  16. UPPHÖRANDE

   Användarvillkoren gäller till dess de sägs upp av någon av oss. Du kan säga upp användarvillkoren när som helst genom att sluta använda Webbplatsen och förstöra allt material du fått från Webbplatsen och all dokumentation, alla kopior och installationer av den, vare sig de gjorts med tillämpning av dessa användarvillkor eller på annat sätt.

   Vi kan omgående säga upp användarvillkoren för dig (inklusive din åtkomst till Webbplatsen, andra Club Penguin-webbplatser och samtliga webbplatser i Disney-gruppen) efter egen bedömning inklusive och utan någon begränsning om du i materiellt hänseende bryter mot eller inte följer något villkor eller någon bestämmelse i användarvillkoren. Vid ett upphörande måste du sluta använda Webbplatsen och förstöra allt material du fått från Webbplatsen och alla kopior av den, vare sig de gjorts med tillämpning av dessa användarvillkor eller på annat sätt.

   Vi har antagit och genomfört en policy som innebär att - om vissa omständigheter är uppfyllda - konton kan stängas av för användare som upprepat bryter mot copyrightbestämmelser. All bedräglig, missbrukande eller på annat sätt olaglig aktivitet kan också innebära att vi efter egen bedömning kan välja att stänga av ditt konto och att du kan komma att bli rapporterad till de rättsvårdande myndigheterna.

  17. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

   Med tillämpning av de krav som anges i gällande konsumentskyddsbestämmelser och annan lagstiftning ska dessa användarvillkor tolkas och regleras av lagstiftningen i staten New York och lagstiftningen i USA, utan att det ska påverka eventuella regler för lagkonflikter. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska anses olaglig, ogiltig eller omöjlig att tillämpa ska den bestämmelsen ses som separat från användarvillkoren och den ska inte påverka giltigheten och tillämpligheten av de övriga bestämmelserna. Användarvillkoren har verkan som ett avtal och separat som ett meddelande som begränsar de förutsättningar som gäller för DIMG vid tillhandahållandet av DIMG-webbplatserna. Inget upphävande av någon bestämmelse i användarvillkoren ska anses vara ett upphävande för all framtid av en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse och en brist hos oss att genomdriva någon rätt eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte ses som ett upphävande av någon sådan rätt eller bestämmelse. I användarvillkoren används ordet ”inklusive” illustrativt och det ska alltid förstås som ”men inte begränsat till”. I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT GÄLLANDE RÄTT GÅR DU MED PÅ ATT ALLA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER DU KAN VIDTA SOM HAR SAMBAND MED ANVÄNDARVILLKOREN ELLER NÅGON DIMG-WEBBPLATS SKA INLEDAS INOM (1) ÅR (ELLER DEN MINSTA LAGSTADGADE PERIODEN OM DEN SKULLE VARA LÄNGRE) EFTER DET ATT ORSAKEN UPPKOMMIT;  I ANNAT FALL SKA DEN RÄTTSLIGA ÅTGÄRDEN VARA PERMANENT BLOCKERAD.

   Tillhandahållandet av varor, tjänster och programvara via DIMG-webbplatser är föremål för amerikansk exportkontroll och ekonomiska sanktionsregler. När du köper sådana varor, tjänster och programvara via DIMG-webbplatser intygar du att ditt köp och din användning av varorna, tjänsterna och programvaran är förenligt med de nämnda kraven. Utan att det begränsar det ovanstående får du inte förvärva varor, tjänster eller mjukvara via DIMG-webbplatserna om: 1) du befinner dig i, styrs av eller är medborgare eller har hemvist i Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller om du finns med på USA:s skatteverks lista över särskilt angivna personer (United States of America Treasury Department's Specially Designated Nationals List) eller USA:s handelsdepartements lista över ej önskvärda personer eller dess lista över ej verifierade eller enhetslista (United States of America Commerce Department's Denied Persons List, Unverified List or Entity List) eller 2) du har för avsikt att tillhandahålla de förvärvade varorna, tjänsterna eller mjukvaran till Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien (eller till en medborgare eller person med hemvist i något av dessa länder) eller till en person som anges på någon av listorna: Specially Designated Nationals List, Denied Persons List, Unverified List eller Entity List.

  18. PÅSTÅENDEN OM INTRÅNG I COPYRIGHT

   Vi har antagit och infört en policy som säger att vi - om vissa omständigheter föreligger - enligt egen bedömning kan stänga av användare som bryter mot copyrightbestämmelserna.

   Meddelanden om påstått intrång i copyright ska sändas till tjänsteleverantörens Utsedde företrädare.

   Meddelande måste skickas till nedanstående Utsedde företrädare:

   Tjänsteleverantör: Disney Online Studios Canada Inc.

   Namnet på den företrädare som utsetts att ta emot påståenden om intrång: Laurence J. Shapiro

   Adressen till den Utsedde företrädaren som meddelande ska skickas till: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, USA

   Den Utsedde företrädarens telefonnummer: +1 (818) 623-3200

   Den Utsedde företrädarens faxnummer: +1 (818) 623-3637

   Den Utsedde företrädarens e-postadress: designated.agent@dig.TWDC.com

   För att ha verkan ska meddelandet vara i skriftlig form och inkludera följande:

   • En fysisk eller elektronisk namnteckning av den person som är behörig att företräda den person som innehar den copyright som påstås ha blivit föremål för intrång;
   • En beskrivning av det copyrightobjekt som det påstådda intrånget avser, eller om intrånget avser flera copyrightobjekt på en enstaka onlinewebbplats som ska täckas av ett enda meddelande, en lista som beskriver sådana objekt på webbplatsen;
   • En beskrivning av det material som påstås utgöra intrång eller som är föremål för intrång och som måste blockeras från åtkomst samt en beskrivande information som gör det möjligt för oss att hitta det nämnda materialet.
   • Information som gör det möjligt för oss att kontakta den part som klagar som adress, telefonnummer och, där sådan finns, en e-postadress som den klagande parten kan nås på.
   • Ett uttalande att den klagande parten är i god tro beträffande att användningen av materialet på det sätt som påstås inte på något sätt är godkänt av copyrightinnehavaren, dennes företrädare eller enligt lag;  samt
   • Ett uttalande att informationen i meddelandet är riktig och under ansvar för mened att den klagande parten är behörig att företräda innehavaren av den exklusiva rätt som påstås ha blivit föremål för intrång.

   Vi kan komma att meddela dig att vi tagit bort eller blockerat åtkomst till visst material genom ett allmänt meddelande på en DIMG-webbplats, genom e-postmeddelande till den e-postadress vi har i våra register eller ett skriftligt förstaklassbrev som sänds till den bostadsadress vi har i våra register. Om du får ett sådant meddelande har du rätt att komma in med ett skriftligt svarsmeddelande till den Utsedde företrädaren som ska innehålla följande information: För att ha verkan ska svarsmeddelandet vara i skriftlig form och inkludera följande:

   • Din fysiska eller elektroniska namnteckning;
   • En beskrivning av det material som tagits bort eller som blockerats från åtkomst och en beskrivning av den plats som materialet visades på innan det togs bort eller åtkomst till det blockerades;
   • Ett uttalande från dig under menedsansvar att du i god tro haft uppfattningen att materialet tagits bort eller blockerats från åtkomst av misstag eller på grund av felbeskrivning av det material som ska tas bort eller blockeras¨; samt
   • Uppgift om ditt namn, bostadsadress och telefonnummer och ett uttalande där du medger jurisdiktionen för den domstol som är behörig för det område där du har din bostadsadress eller, om du har en bostadsadress utanför USA, för det juridiska område som DIMG finns inom och att du accepterar att delges av den person som meddelat ett påstående om att visst material utgör ett intrång eller från en företrädare för en sådan person.

  19. YTTERLIGARE VILLKOR

   Ytterligare villkor för Apple-- Följande ytterligare villkor gäller för våra applikationer som designats för användning i en Apple iOS-driven mobil enhet (”iOS App”):

   1. Du är införstådd med att dessa användarvillkor endast gäller mellan dig och oss och inte i förhållande till Apple, Inc. (”Apple”). Vi och inte Apple är ensamt ansvariga för vår iOS App och de tjänster och det innehåll som finns på den.

   2. Du samtycker till att din användning av vår iOS App ska omfattas av de Användarregler som fastställts i Apples tidigare servicevillkor för App Store.

   3. Parterna samtycker till att Apple inte ska vara skyldigt att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för vår iOS App.

   4. I den utsträckning det medges enligt gällande lagstiftning kommer Apple inte att ha något garantiansvar för vår iOS App.

   5. Du samtycker till att vi och inte Apple ansvarar för att vidarebefordra eventuella krav från dig eller någon tredje part avseende vår iOS App eller ditt innehav och/eller bruk av vår iOS App, inklusive, men inte begränsat till (i) krav vad gäller produktansvar, (ii) eventuella krav som bygger på att iOS App inte uppfyller någon tillämplig juridisk regel eller föreskrift; och (iii) krav enligt konsumentskyddsregler eller liknande.

   6. Du samtycker till att vi och inte Apple ska vara ansvariga för utredning, försvar, förlikning och fullgörande av något yrkande från tredje part om intrång i upphovsrätt avseende vår iOS App eller din användning av vår iOS App.

   7. Du intygar och försäkrar att du (i) inte befinner dig i ett land som omfattas av något embargo som beslutats av USA:s regering eller som betecknats som ett ”terroriststödjande land” av USA:s regering och att du (ii) inte finns upptagen på någon lista över förbjudna eller begränsade parter som upprättats av USA:s regering.

   8. Du samtycker till att följa samtliga tillämpliga avtalsvillkor från tredje part när du använder vår iOS App (du får t.ex. inte bryta mot avtalsvillkoren för din trådlösa datatjänst när du använder iOS App).

   9. Parterna samtycker till att Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsförmånstagare vad gäller användarvillkoren för vår iOS App. Sedan du godkänt användarvillkoren, kommer Apple att ha rätt (och ska anses ha accepterat att ha den rätten) att åberopa användarvillkoren mot dig som tredjepartsförmånstagare enligt villkoren.

   10. Frågor, klagomål och krav vad gäller vår iOS App skickas till:

   Club Penguin
   c/o Disney Online Studios Canada Inc.
   Attn.: Mobile Apps
   Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
   Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
   KANADA

   Du kan även ringa oss på +1-877-261-9482 (USA och Kanada) eller +1-250-469-6380, eller e-posta oss på support@clubpenguin.com
   (Om du inte är 18 år eller äldre, ska du ha förälders eller förmyndares tillstånd att kontakta oss.)

   Du kan vara tryggt förvissad om att alla personuppgifter som du lämnar i meddelanden till ovan nämnda e-postadress, postadresser och telefonnummer endast kommer att användas för att kunna svara på frågorna och inte för att skicka ut reklammaterial, såvida du inte begärt detta.

    

   Ytterligare villkor för Android-- Följande ytterligare villkor gäller för våra applikationer som designats för användning i en Android-driven mobil enhet (”Android App”):

   1. Du är införstådd med att dessa användarvillkor endast gäller mellan dig och oss och inte i förhållande till Google, Inc. (”Google”). Vi och inte Google är ensamt ansvariga för vår Android App och de tjänster och det innehåll som finns på den.

   2. Du samtycker till att din användning av vår Android App ska omfattas av de tidigare gällande tjänstevillkoren för Android Market.

   3. Google Inc. ska i egenskap av tjänsteleverantör för Android Market inte ha något ansvar eller skyldighet gentemot dig vad gäller vår Android App eller dessa användarvillkor.

   4. Du godkänner och samtycker till att Google är tredjepartsförmånstagare vad gäller användarvillkoren för vår Android App.