Hello penguins, the Club Penguin virtual world will be closing March 29, 2017.

Terms of Use

 • Aktualizováno: 2 listopad 2011

  1. ÚVOD

   Vítejte v Klubu tučňáků (dále jen „stránka“)!  Stránku provozuje a uživatelům předkládá společnost Disney Online Studios Canada Inc. (dříve známá jako Club Penguin Entertainment Inc.) se sídlem v Kelowně, Britská Kolumbie, Kanada (dále jen „DOS Kanada“).

   „Stránky DIMG“ znamenají internetové stránky skupiny Disney Interactive Media Group (dále jen „DIMG“) a určitých přidružených organizací včetně ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com a dalších internetových stránek, na nichž jsou vyvěšeny tyto podmínky používání.  DIMG a všechny ostatní subjekty, které DIMG řídí, jsou jí řízeny či k ní přidruženy nebo s ní mají společné vedení, jsou společně označovány jako „my“ nebo „náš“ ve všech pádech.

   NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT STRÁNKY DIMG, PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY, KTERÉ STANOVÍ, JAKÝM ZPŮSOBEM JE MŮŽETE POUŽÍVAT. Použitím kterékoli stránky DIMG nebo kliknutím na políčko, které uvádí, že přijímáte tyto podmínky nebo s nimi souhlasíte, dáváte najevo svůj souhlas s těmito podmínkami používání a s pravidlyKlubu tučňáků. Jestliže s těmito dokumenty nesouhlasíte, stránky DIMG nesmíte používat.

   POKUD JSTE RODIČ NEBO PORUČNÍK A DÁVÁTE SVÉMU DÍTĚTI SOUHLAS S REGISTRACÍ NA STRÁNCE, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE ZAVÁŽETE K DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK PŘI POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY.

   Upozorňujeme, že pro některé služby nabízené na určitých stránkách DIMG, jako např. zpoplatněné služby, pravidla soutěží či sázek nebo jiných funkcí či aktivit, platí zvláštní podmínky.  Tyto podmínky jsou vyvěšeny u příslušné služby.  S výhradou platného zákona doplňují veškeré zvláštní podmínky, které jsou v případě sporu rozhodující, tyto podmínky používání.

   Uznáváte, že tyto podmínky používání jsou podloženy přiměřenou a cennou protihodnotou, jejíž obdržení a přiměřenost tímto potvrzujete.  Aniž by tím byla omezena všeobecná platnost výše uvedeného, berete na vědomí, že tato protihodnota zahrnuje používání stránek DIMG a obdržení údajů, materiálů a informací, které jsou vám k dispozici na stránkách DIMG nebo jejich prostřednictvím, možnost, že použijeme nebo vyvěsíme vaše vyžádané příspěvky (které jsou definovány dále ve 3. části nazvané „PŘÍSPĚVKY“) a možnost inzerce a propagace vyplývající z toho, že vaše vyžádané příspěvky použijeme nebo vyvěsíme.

  2. POUŽITÍ OBSAHU

   Stránka je určena pouze k osobnímu používání.  Stránku nelze používat ke komerčním účelům nebo jakýmkoli nezákonným způsobem nebo způsobem, která poškozuje nás, jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobu, což určíme podle našeho vlastního uvážení.

   Veškeré informace, materiály, funkce a další obsah (včetně příspěvků, které jsou definovány ve 3. části nazvané „PŘÍSPĚVKY“) (dále jen „obsah”) uvedené na stránkách DIMG jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím našich poskytovatelů či uživatelů licence a podléhají autorskému právu.  Všechny ochranné známky, slogany, značky služeb, obchodní názvy a kostýmy jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím našich poskytovatelů či uživatelů licence.  Kdykoli, jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu můžeme stránky DIMG změnit nebo vymazat jejich obsah či funkce.

   Kromě přesně stanovených a písemně schválených případů nesmí být obsah žádné stránky DIMG použit, reprodukován, přenášen, distribuován nebo jinak využíván než jako součást stránky DIMG, a to ani jako součást odvozeného díla, s výjimkou případů, kdy je stránka DIMG konfigurována tak, aby umožnila stahování určitého obsahu. Tento obsah může být stažen jen jednou na jediný počítač pouze pro vaše osobní, nekomerční domácí použití za předpokladu, že (a) zachováte netknutá všechna upozornění na autorská a jiná vlastnická práva, (b) neprovedete na něm změny, nebudete ho pronajímat, půjčovat, prodávat, přenášet, kopírovat (s výjimkou vytvoření jediné záložní kopie pro své vlastní účely) ani vytvářet odvozené práce na základě stránky nebo obsahu jako celku nebo jejich částí, a (c) nebudete používat obsah nezákonným způsobem nebo způsobem, který naznačuje spojení s jakýmkoli naším produktem, službou nebo značkou.  Použití obsahu za jakýmkoli jiným účelem včetně, mimo jiné, „přeposlání“ nebo vysokoobjemové nebo automatizované používání stránek DIMG nebo použití jakéhokoli našeho obsahu na jakékoli jiné webové stránce nebo síťovém počítačovém prostředí je porušením našich autorských a jiných vlastnických práv a je jako takové přísně zakázáno.

   V případě, že na stránce DIMG nabídneme stažení softwaru, a vy si tento software stáhnete, získáváte ho včetně všech souborů a obrázků, obsažených nebo generovaných tímto softwarem, a údajů doprovázejících software (společně dále jen „software“) na základě licence, kterou vám poskytujeme nebo kterou vám poskytují poskytovatelé licencí třetích stran, pouze pro vaše osobní, nekomerční domácí použití.  Nepřevádíme na vás vlastnictví softwaru.

   Kromě případů uvedených v příslušném zákoně nesmíte distribuovat ani jinak využívat software nebo dekompilovat, provádět reverzní inženýrství, rozebírat, přizpůsobovat nebo jinak redukovat software do čitelné podoby s výjimkou rozsahu povoleného příslušným zákonem.

   Používání stránky nebo některého softwaru, kódu, zařízení nebo jiného mechanismu, které umožní automatické či zrychlené hraní her nebo jinou manipulaci s hraním her nebo s herním klientem, může vést k okamžitému uzavření účtu.  Společnost Disney si vyhrazuje právo určit dle svého výhradního uvážení, co představuje manipulaci s hraním her nebo s herním klientem.

   BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NENÍ NIC, CO BY MĚLO ZA NÁSLEDEK PŘEVOD VLASTNICTVÍ JAKÉHOKOLI AUTORSKÉHO PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY, SLOGANU, ZNAČKY SLUŽEB, OBCHODNÍHO NÁZVU A NEBO JINÝCH VLASTNICKÝCH PRÁV KE STRÁNKÁM NEBO JEJICH OBSAHU NEBO K NĚKTERÉ Z JEJICH ČÁSTÍ NA VÁS NEBO NA NĚJAKOU TŘETÍ STRANU NEBO CO BY VÁS OPRÁVNILO K VYTVÁŘENÍ ODVOZENÝCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ OBSAHU. Zavazujete se, že neučiníte nic, co je v rozporu s tímto vlastnickým právem nebo co ho může pravděpodobně nějakým způsobem poškodit.

  3. PŘÍSPĚVKY

   V těchto podmínkách používáme slovo „příspěvky” ve smyslu text, vzkazy, nápady, koncepty, povídání, návrhy, historky, scénáře, pojednání, formáty, umělecké práce, fotografie, kresby, videa, audiovisuální práce, hudební skladby (včetně textu), zvukové nahrávky, charakteristiky, vaše jméno anebo jména jiných osob, zobrazení, hlasy, uživatelská jména, profily, aktivity, podoby, vystoupení anebo jiné biografické informace či materiály anebo jiné podobné materiály, které na některou stránku DIMG nebo jejím prostřednictvím podáte, vyvěsíte, přenesete, vložíte, zobrazíte, sdělíte nebo budete jinak distribuovat (společně dále jen "distribuovat“).

   Existují dva typy příspěvků: vyžádané a nevyžádané.  „Vyžádané příspěvky” jsou příspěvky, které (a) od vás výslovně požadujeme nebo vám dáme možnost je poskytnout pomocí nějaké funkce nebo aktivity na stránce DIMG, abychom je mohli posoudit nebo vystavit, případně přesně zaplatit nebo odměnit (společně dále jen „odměna”) (např. ceny nebo jiná ocenění ve hrách, sázkách, soutěžích a propagačních akcích),  a (b) distribuujete na některé stránce DIMG nebo jejím prostřednictvím, aniž byste se domáhali odměny (např. v rámci služeb pro návštěvníky nebo na veřejných fórech (která jsou definována níže v 6.části nazvané „VEŘEJNÁ FÓRA A KOMUNIKACE“)).  „Nevyžádané příspěvky” jsou veškeré příspěvky, které nespadají pod písmena (a) nebo (b) tohoto odstavce.

   NEDISTRIBUUJTE ŽÁDNÉ NEVYŽÁDANÉ PŘÍSPĚVKY.  BEZ KONKLUDENTNÍ SMLOUVY.

   Naše časem prověřené, firemní zásady nám neumožňují přijímat nebo odměňovat nevyžádané příspěvky, takže buďte tak laskavi a nedistribuujte nevyžádané příspěvky na žádné ze stránek DIMG či skrze ně.  Chceme zabránit možným nedorozuměním, k nimž by mohlo v budoucnosti dojít, kdy se může jiným zdát, že se projekty námi vytvořené nebo vytvořené pod naším vedením podobají jejich vlastní tvůrčí práci.  Proto vás žádáme, abyste nedistribuovali žádné nevyžádané příspěvky.  V každém případě souhlasíte s tím, že veškeré příspěvky, které nám takto poskytnete, nejsou důvěrné povahy, že mezi vámi a námi není žádným způsobem zamýšlen ani vytvořen žádný důvěrný vztah, a že neočekáváte žádné posouzení, odměnu nebo úplatu jakéhokoli druhu (jiné než jakákoli stanovená odměna).

   Ustanovení těchto podmínek používání se vztahují stejnou měrou na nevyžádané a vyžádané příspěvky, pokud není výslovně uvedeno jinak.  My, naši uživatelé licence, distributoři, agenti, zástupci a jiní oprávnění uživatelé jsme oprávněni využívat a zveřejňovat všechny příspěvky a nebudeme povinni platit vám nebo jiné osobě, která se domáhá vaším prostřednictvím náhrady za využití nebo zveřejnění některého příspěvku.

  4. LICENCE A PROHLÁŠENÍ

   Tímto nám a našim uživatelům licence, distributorům, agentům, zástupcům a jiným oprávněným uživatelům poskytujete nevýhradní, neodvolatelnou, plně uhrazenou, bezúplatnou, dále poskytovatelnou a přenositelnou (jako celek nebo zčásti) celosvětovou, časově neomezenou (nebo omezenou na maximální dobu povolenou platným zákonem) licenci podle všech autorských práv, práv z ochranných známek, patentů, obchodních tajemství, práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a jiných práv duševních a průmyslových vlastnictví, která vlastníte nebo kontrolujete, používat, reprodukovat, přenášet, tisknout, publikovat, zobrazovat, vystavovat, zobrazovat, vystavovat, distribuovat, indexovat, připomínkovat, pozměňovat (včetně odstranění textu a hudby z libovolného příspěvku nebo nahrazení textu a hudby v libovolném příspěvku námi vybraným textem a hudbou), vytvářet na jejich základě odvozené práce, veřejně je předvádět a jinak využívat, vcelku nebo z části, ve všech mediálních formátech a kanálech známých v současnosti nebo později vynalezených (včetně stránek DIMG, webových stránek třetích stran, našich vzduchem vysílaných i kabelem přenášených sítích a stanicích, našich širokopásmových a bezdrátových platforem, produktů a služeb, fyzických médií a divadelních adaptací) za libovolným účelem včetně, mimo jiné, zábavního, zpravodajského, reklamního, propagačního, marketingového, obchodního nebo komerčního účelu, aniž bychom vás o tom dále informovali bez ohledu na to, zda se jedná o uvedení autorství nebo ne, a aniž bychom vás či nějakou jinou fyzickou či právnickou osobu žádali o povolení nebo vám či jiné fyzické či právnické osobě poskytli platbu (dále jen „licence na příspěvky”).

   Předáním příspěvku prohlašujete a zaručujete, že váš příspěvek a jeho předání odpovídá pravidlům etického chování (která jsou stanovena níže v 7. části nazvané „PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ“) a dalším požadavkům těchto podmínek používání a že jste vlastníkem nebo máte potřebná práva, licence, souhlasy a povolení využít a oprávnit nás k využití tohoto příspěvku všemi způsoby přepokládanými v těchto podmínkách používání (včetně licence na příspěvky), aniž by bylo potřeba jakékoli povolení nějaké další fyzické nebo právnické osoby či platba této další fyzické nebo právnické osobě.  Tyto podmínky použití (včetně licence na příspěvky) neomezují žádná minulá či budoucí přiznání práv, souhlasů, smlouvy, převody či zrušení, která jste mohli uzavřít na příspěvky.

   Tímto prohlašujete, že ve všech případech příspěvků, které distribuujete na stránkách DIMG nebo jejich prostřednictvím, a které obsahují původní písně nebo nahrávky, jste členem ASCAP, BMI, SESAC nebo jiné příslušné organizace sdružující vlastníky práv záznamu díla pomocí přístroje anebo práv živého provozování anebo autorských práv a že licence na všechny hudební skladby (včetně textů) a zvukové nahrávky obsažené v těchto příspěvcích je pro nás (stejně tak jako pro naše uživatele licencí, distributory, agenty, zástupce a jiné oprávněné uživatele) dostupná přímo u takové organizace.  Navzdory výše uvedenému a bez ohledu na to, zda jste členem některé takové organizace, tímto poskytujete licenci na příspěvek ke všem hudebním skladbám (včetně textu) a zvukovým nahrávkám obsaženým v těchto příspěvcích.

   V případech, kdy vás žádáme o příspěvky prostřednictvím funkcí nebo aktivit na některé ze stránek DIMG či jejich prostřednictvím (včetně her, sázek, soutěží, propagačních akcí a veřejných fór (definovaných níže v 7. části nazvané „VEŘEJNÁ FÓRA A KOMUNIKACE")), kde se vyžaduje použití našich autorských děl (v celku nebo z části), vám tímto vám poskytujeme nevýlučnou licenci na tvorbu odvozeného díla na základě našich autorských děl (v celku nebo z části) dle požadavků (ale pouze v takových případech a pouze za účelem vytvoření vašeho příspěvku), avšak za předpokladu, že tato licence bude podmíněna tím, že nám postoupíte všechna převoditelná práva k dílům, která vytvoříte.  Pokud nám tato práva nejsou postoupena, vaše licence na tvorbu odvozených děl na základě našich autorských děl (vcelku nebo z části) bude neplatná.  Souhlasíte s výše uvedeným poskytnutím práv, svolení, souhlasů a převodů, ať už vaše příspěvky použijeme nebo ne.

   Tímto nás ustanovujete svým zástupcem zplnomocněným sjednat a vyhotovit libovolný dokument anebo provést libovolný úkon, který může být nezbytný pro potvrzení poskytnutí práv, svolení, souhlasů, převodů a zřeknutí se práv stanovených v těchto podmínkách používání.

   Souhlasíte s tím, že veškeré příspěvky, které nám takto poskytnete, nejsou důvěrné povahy, že mezi vámi a námi není v žádném případě zamýšlen ani vytvořen žádný důvěrný vztah a že neočekáváte žádné posouzení, odměnu nebo úplatu jakéhokoli druhu.

   V případech, že existují nějaká „morální“, „dodatečná“ nebo podobná práva (dále jen „morální práva“) pro příspěvky nebo k příspěvkům, která výhradně nevlastníme, a v případech, kdy to můžete podle platného zákona udělat, souhlasíte s tím, že si tato práva nebude vynucovat ani na nás ani na našich uživatelích licencí, distributorech, agentech, zástupcích a jiných oprávněných uživatelích a stejnou dohodu o nevynucování práv získáte od všech ostatních, kteří mohou taková práva vlastnit.

   Aniž byste tím omezili rozsah licence na příspěvky nebo jakéhokoli budoucího poskytnutí práv, svolení, souhlasů, převodů a zřeknutí se práv, které můžete ohledně příspěvků učinit a v případech povolených platným zákonem, ratifikujete tímto veškerá předchozí poskytnutí práv, svolení, souhlasů, převodů a zřeknutí se práv, která jste ohledně příspěvků nám předložených učinili.

  5. ÚČTY

   Některé služby na stránkách DIMG umožňují nebo požadují, abyste si kvůli podílení na dalších výhodách nebo jejich zajištění vytvořili účet.  Souhlasíte s tím, že poskytnete, budete udržovat a aktualizovat pravdivé, přesné a úplné informace o vás, které budou vyžádány při registraci („Registrační údaje“).  Nesmíte se vydávat za nějakou jinou fyzickou nebo právnickou osobu nebo zkreslit svou totožnost či spojení s nějakou jinou fyzickou nebo právnickou osobu, včetně používání uživatelského jména, hesla či jiné informace o účtu jiné osoby nebo jména, podoby, hlasu, vyobrazení nebo fotografie jiné osoby.  Nesmíte poskytovat nepravdivé údaje o rodiči či poručníkovi.  Berete na vědomí, že nesmíte udělit dílčí licenci, převést, prodat nebo postoupit své členství nebo identifikační číslo účtu.  Každý pokus o udělení dílčí licence, převod, aukci, prodej nebo postoupení členství nebo identifikačního čísla účtu je neplatný a tyto pokusy bez ohledu na to, zda je provedl držitel účtu, povedou k okamžitému uzavření účtu.

   Souhlasíte také s tím, že nás okamžitě uvědomíte pomocí Nápovědy Klubu tučňáků, Otázky fakturace/členství o každém neoprávněném použití vašeho uživatelského jména, hesla či jiné informace o účtu nebo o každém dalším porušení bezpečnosti, kterého si všimnete ve vztahu k některé ze stránek nebo v souvislosti s ní. Kromě toho souhlasíte s tím, že se na konci každé relace ze svého účtu odhlásíte.

   S výhradou platného zákona, můžeme pozastavit nebo zrušit váš účet a vaši možnost používat stránky DIMG nebo jejich část kvůli nedodržení těchto podmínek používání nebo jiných zvláštních podmínek souvisejících s určitou službou, za porušení autorského práva nebo z nějakého jiného důvodu.

   Uživatelé musí splnit všechny příslušné kontrolní požadavky související se směnou měny.  Před dokončením své platební transakce, spočívající v placení členského poplatku, můžete transakci zkontrolovat a opravit chyby anebo od transakce ustoupit.  Přístup ke službám bude umožněn okamžitě po zaplacení poplatku.

  6. E-OBCHOD

   Čas od času můžete na našich stránkách nebo aplikacích koupit zboží nebo služby, včetně hraní her nebo nákupu lístků nebo jiného zboží.  Berete na vědomí, že pouze dospělý (18 let a starší) může zahájit a dokončit takovou transakci.

   Když se přihlásíte do našich virtuálních světů a k využívání našich dalších trvalých služeb, máte právo zrušit své členství písemně do 14 pracovních dnů po vašem prvním přihlášení a do 30 dnů vám budou v plné výši vráceny všechny zaplacené poplatky.  Když však využijete vybranou službu do 7 pracovních dnů, vaše členské poplatky se stanou nerefundovatelnými.

   Kvůli zrušení automatickému obnovení členství nebo kvůli opakovaným poplatkům, o kterých jste byli na příslušné stránce nebo aplikaci informováni, nás můžete kontaktovat následujícími způsoby:

   E-mailem:

   billing@clubpenguin.com

   Poštou:

   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1

   Telefonem:

   +1 (877) 261 9482 pro severní Ameriku, bez poplatku

    

   +1 (250) 469 6380 pro všechny ostatní volající (mohou být naúčtovány dodatečné poplatky za mezinárodní hovor)

   Naše obvyklé zacházení s informacemi, včetně toho, jak sbíráme, využíváme a zpřístupňujeme osobní údaje, je stanoveno v Ochraně osobních údajů, kterou naleznete na adrese: http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/cs

   Členství se automaticky obnovuje na stejnou dobu, jako byla doba původního členství, pokud vám není v době platby poskytnuta jiná informace.  Směnný kurz všech plateb provedených v souvislosti s opakovanými platbami nebo automatickým obnovením členství bude odpovídat kurzu platnému v době původní koupě služby, pokud nebudeme informovat o změně před provedením platby.

   Pokud jde o virtuální měny anebo zboží, chápete, že mohou být použity pouze v souvislosti se stránkami WDIG a pouze ve virtuálních světech, kde jste je získali, a s výjimkou práva použít tyto položky ve virtuálních světech nemáte žádné další právo nebo nárok na libovolnou takovou položku. Tyto položky můžeme kdykoli kontrolovat, měnit, přepsat, řídit nebo jinak regulovat. Chápete, že s těmito položkami nelze obchodovat mimo virtuální svět za peníze nebo jiné hodnotné položky.

   Právo na odstoupení

   Od svého smluvního prohlášení můžete odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů, a to posláním oznámení v textové formě (např. ve formě dopisu, faxu nebo e-mailu).  Lhůta začíná běžet po obdržení těchto pokynů, které se týkají práva na odstoupení, avšak nikoli před uzavřením smlouvy a nikoli před splněním našich informačních povinností podle paragrafu 246, odstavce 2 společně s odstavcem 1, pododstavcem  1 a 2 Úvodního zákona Německého občanského zákoníku a našich povinností podle odstavce 312e, pododstavce 1, bodu 1 Německého občanského zákoníku společně s paragrafem 246, odstavec 3 Úvodního zákona Německého občanského zákoníku.  K dodržení lhůty stačí poslat oznámení o odstoupení před vypršením lhůty.  Odstoupení musí být zasláno na níže uvedenou adresu:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

    

    

  7. VEŘEJNÁ FÓRA A KOMUNIKACE

   „Veřejné fórum“ znamená prostor, stránku nebo funkci nabízené jako součást libovolné stránky DIMG, která nabízí uživatelům možnost distribuovat příspěvky přístupné jednomu nebo více uživatelům stránky DIMG, včetně prostoru pro chatování, vývěsní desky nebo prostředí společenské komunity.

   BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VEŘEJNÁ FÓRA A FUNKCE, KTERÉ NABÍZEJÍ, JSOU PRO VEŘEJNOST A NE PRO SOUKROMOU KOMUNIKACI A ŽE OHLEDNĚ JAKÉHOKOLI PŘÍSPĚVKU DO VEŘEJNÉHO FÓRA NEMŮŽETE OČEKÁVAT ŽÁDNÉ SOUKROMÍ.  Nemůžeme zaručit bezpečnost jakékoli informace, kterou prozradíte pomocí některého z těchto médií.  Tyto informace poskytujete na své vlastní riziko.

   S výhradou platného zákona, jste a zůstanete výhradně odpovědní za příspěvky, které distribuujete na některé stránce DIMG nebo jejím prostřednictvím pod svým uživatelským jménem nebo jinak na některém veřejném fóru, a za následky jejich zaslání a vyvěšení.

   Měli byste být také skeptičtí ohledně informací poskytnutými ostatními a berete na vědomí, že použití libovolného příspěvku vyvěšeného na některém veřejném fóru je na vaše vlastní riziko.  Například nejsme odpovědni a ani neschvalujeme názory, sdělení nebo doporučení vyvěšené nebo zaslané uživateli na některé veřejné fórum a zvláště odmítáme veškerou odpovědnost v souvislosti s nimi.

   Nemáme vůči vám žádné povinnosti, proto můžeme odmítnout vyvěsit, dodat, odstranit, změnit, jinak využít nebo provést libovolný krok ohledně příspěvků, které distribuujete.

   Vyhrazujeme si právo kdykoli, čas od času a s uvedením nebo bez uvedení důvodu kontrolovat, odmítnout vyvěsit, odstranit, editovat, uložit anebo revidovat příspěvky, abychom mimo jiné zajistili, že příspěvek odpovídá pravidlům etického chování, a to na základě našeho svrchovaného vlastního rozhodnutí a bez předchozího upozornění.  Jestliže se rozhodneme kontrolovat příspěvky, může kvůli tomu dojít k prodlení ve vyvěšení jejich obsahu na veřejném fóru.  Jestliže budeme mít otázky týkající se vašich příspěvků včetně, mimo jiné, autorského práva, můžeme se s vámi spojit kvůli získání dalších informací včetně např. ověření, že vlastníte autorské právo nebo jinak získané povolení materiál vyvěsit.

  8. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ

   Na stránkách DIMG platí tato pravidla etického chování.  Používáním stránek DIMG souhlasíte s tím, že nebudete distribuovat žádný příspěvek, který

   • (a) je nactiutrhačný, urážlivý, obtěžující, výhružný nebo narušuje právo na ochranu osobních údajů jiné osoby,  (b) je bigotní, nenávistný nebo rasově či jinak útočný,   (c) je agresivní, vulgární, obscénní, pornografický nebo jinak sexuálně otevřený,  nebo (d) jinak poškozuje nebo se o něm dá logicky přepokládat, že poškodí, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu,
   • je nepřípustný nebo podporuje či hájí nezákonné aktivity nebo diskuze o nezákonných aktivitách s úmyslem se v nich angažovat včetně příspěvku, který je nebo představuje pokus o dětskou pornografii, zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování, sexuální napadání, podvod, prodávání obscénních nebo kradených materiálů, prodej anebo zneužití drog, sexuální obtěžování, krádež nebo spiknutí za účelem provádění nějaké trestné činnosti,
   • nedodržuje nebo porušuje některé právo třetí strany včetně (a) autorského práva, patentu, ochranné známky, obchodního tajemství nebo jiných vlastnických či smluvních práv,  (b) práva na ochranu osobních údajů (nesmíte distribuovat jakékoli osobní údaje jiné osoby bez jejího výslovného souhlasu) či práva na informace,   nebo (c) nějaký důvěrný závazek,
   • je komerční povahy, obchodně orientován nebo propaguje či nabízí k prodeji jakékoli produkty, služby nebo něčeho jiného (ať už pro zisk nebo ne), nebo prosí o něco jiného (včetně žádostí o příspěvky nebo dary).
   • obsahuje virus nebo nějaký jinou škodlivou komponentu nebo jinak ovlivňuje, znehodnocuje nebo poškozuje stránky DIMG nebo některou připojenou síť nebo se jinak vměšuje do používání nebo užívání stránek DIMG kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou,  nebo
   • (a) se obecně netýká určeného námětu nebo tématu příslušného veřejného fóra,  (b) porušuje libovolná specifická omezení platné pro veřejné fórum   nebo (c) je protispolečenský, rušivý nebo zhoubný, včetně „štvavých“ (flaming), „nevyžádaných“ (spamming), „zahlcujících“ (flooding), „nenávistných“ (trolling) a "provokativních“ (griefing) příspěvků ve smyslu běžně chápaném a používaném na internetu,

   Nemůžeme zajistit a nezajistíme ani teď ani v budoucnosti, aby ostatní uživatelé dodržovali výše uvedená pravidla etického chování nebo všechna ostatní ustanovení těchto podmínek používání a, mezi vámi a námi, vy tímto přebíráte veškerá rizika ublížení nebo zranění vyplývající z libovolného nedodržení těchto podmínek.

  9. SPOLUPRÁCE, ODSTRANĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ

   Aniž by to bylo na úkor některého našeho jiného práva vyplývajícího z těchto podmínek používání nebo ze zákona, vyhrazujeme si právo (a) odmítnout vyvěsit či sdělit nebo odstranit libovolný příspěvek z některé stránky DIMG, jestliže porušuje tato pravidla používání (včetně pravidel etického chování) a (b) v případech, kdy jsme schopni tak učinit podle platného zákona, identifikovat jakéhokoli uživatele třetí straně anebo prozradit třetím stranám jakýkoli příspěvek nebo osobně identifikovatelné údaje, když se v dobré víře domníváme, že tato identifikace nebo odhalení buďto (i) umožní dodržování zákonů včetně např. vyhovění soudnímu příkazu nebo soudní obsílce nebo (ii) pomůže vymoci tyto podmínky používání (včetně pravidel etického chování) anebo pravidla našich soutěží, sázek, propagačních akcí a her anebo ochrání bezpečnost nebo zabezpečení některé osoby nebo majetku včetně stránek DIMG.  Kromě toho máme všechna práva odstranit příspěvky kdykoli ať už uvedením důvodu nebo bez něho.

  10. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

   S VÝHRADOU PLATNÉHO ZÁKONA JE OBSAH STRÁNEK DIMG ČI STRÁNEK NĚKTERÉ TŘETÍ STRANY ČI SLUŽEB PŘÍSTUPNÝCH POMOCÍ ODKAZU Z NĚKTERÉ ZE STRÁNEK DIMG NEBO OBSAH JINAK SOUVISEJÍCÍ LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM S VÝŠE UVEDENÝMI STRÁNKAMI POSKYTOVÁN „V SOUČASNÉM STAVU“ BEZ PODMÍNEK NEBO ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU.  V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM TÍMTO ODMÍTÁME VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ PODMÍNKY A ZÁRUKY VČETNĚ, S VÝHRADOU PLATNÉHO ZÁKONA, ZÁRUKY PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, DOSTUPNOSTI, ZABEZPEČENÍ, KOMPATIBILITY A PRÁVNÍ NEZÁVADNOSTI.  NEZARUČUJEME, ŽE VEŠKERÝ OBSAH BUDE BEZ CHYB, ŽE PŘÍSTUP NEBUDE NIKDY PŘERUŠEN, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE VEŠKERÉ STRÁNKY DIMG NEBO SERVERY, KTERÉ ČINÍ TENTO OBSAH DOSTUPNÝ, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY.  NADTO, S VÝHRADOU PLATNÉHO ZÁKONA, PŘEBÍRÁTE CELKOVÉ NÁKLADY VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ÚDRŽBY, OPRAV NEBO NÁPRAV.  NEZARUČUJEME ANI NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU.  PLATNÝ ZÁKON NEMUSÍ UMOŽŇOVAT ODEPŘENÍ NEPŘÍMÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK NEMUSÍ TÝKAT.  V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM SE TÍMTO NEODVOLATELNĚ VZDÁVÁTE VEŠKERÝCH NÁROKŮ VŮČI NÁM OHLEDNĚ OBSAHU A VEŠKERÉHO OBSAHU, KTERÝ POSKYTNETE STRÁNKÁM NĚKTERÉ TŘETÍ STRANY (VČETNĚ KREDITNÍ KARTY A JINÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ).  UVĚDOMTE SI PROSÍM, ŽE TÍM NEJSOU NIJAK OVLIVNĚNA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA SPOTŘEBITELE, ZEJMÉNA ZÁKONNÁ ZÁRUKA, KTERÁ SE TÝKÁ SKRYTÝCH VAD, U UŽIVATELŮ STRÁNKY V URČITÝCH JURISDIKCÍCH.

   Nadto obsah nemá být náhradou profesionální lékařské rady.  S jakoukoli otázkou, kterou můžete mít ohledně zdravotního stavu, se obraťte na svého lékaře.  Pokud si myslíte, že se z lékařského hlediska může jednat o naléhavý případ, zavolejte okamžitě svého lékaře nebo příslušnou místní pohotovost.  Veškeré riziko při spoléhání na jakoukoli informaci, která se objevila na stránce DIMG, nesete výhradně vy sami.

   Stránky DIMG mohou obsahovat názory a stanoviska jiných uživatelů.  Vzhledem k interaktivní povaze těchto stránek nemůžeme schvalovat, ručit nebo být odpovědní za přesnost, účinnost nebo pravdivost veškerého obsahu vytvořeného našimi uživateli.

   Obsah stránek DIMG je určen pouze pro vzdělávací a zábavné účely.  Tento obsah není určen pro to, aby poskytoval nebo obsahoval právní, odborné, lékařské nebo zdravotnické rady nebo diagnózy a nesmí být k takovým účelům použit.  S jakoukoli otázkou, kterou můžete mít ohledně zdravotního stavu, se obraťte na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotnických služeb.  Na základě libovolného obsahu stránek DIMG nebo obsahu přístupného jejich prostřednictvím byste neměli konat nebo nekonat, aniž byste vyhledali právníka nebo odborníka s autorizací či oprávněním ve státě, zemi nebo jiné odpovídající jurisdikci poskytující příslušné oprávnění a získali od něj příslušnou právní nebo odbornou radu ohledně konkrétních skutečností a okolností případu.

  11. HRANÍ HER A DOBA ODEZVY

   Abychom dosáhli hladkého provozu na stránce napříč širokými geografickými oblastmi, mohou být aspekty určitých aktivit na stránce, jako např. soutěžení s ostatními tučňáky v sáňkařských závodech, simulovány, aby se zabránilo prodlevám ve hře.

  12. ODŠKODNĚNÍ

   Jste odpovědni za důvěrnost svého uživatelského jména (uživatelských jmen), hesla (hesel) a účtu (účtů) stejně tak jako všech aktivit, které se vyskytují ve vašem účtu (účtech).  Tímto souhlasíte s tím, že nás, podniky naší skupiny (které jsou definovány podle britského Zákona o společnostech z roku 1985), naše poskytovatele či uživatele licence, distributory, agenty, zástupce a jiné oprávněné uživatele, poskytovatele či uživatele licence, distributory, agenty, zástupce a jiné oprávněné uživatele podniků naší skupiny a všechny příslušné zprostředkovatele, distributory, poskytovatele služeb a dodavatele výše uvedených právnických osob a všechny příslušné úředníky, ředitele, vlastníky, zaměstnance, agenty, zástupce a nabyvatele výše uvedených právnických osob (společně dále jen „odškodňované strany“) odškodníte za veškeré ztráty, škody, ručení, závazky a náklady (včetně nákladů na vyrovnání a jakýchkoli zákonných a jiných poplatků a výdajů za vyšetřování nebo obhajobu v případě jakýchkoli sporů nebo hrozících sporů) způsobené jakékoli odškodňované straně v souvislosti s jakýmkoli nárokem vzniklým kvůli tomu, že jste jakkoli porušili tyto podmínky používání, nebo nároky vzniklými kvůli vašemu používání stránek DIMG anebo vašeho účtu (účtů), budete je před nimi chránit a neobviníte je z nich.  Vynasnažíte se ze všech sil s námi spolupracovat při obraně před jakýmkoli nárokem.  Vyhrazujeme si právo zaměstnat na své vlastní náklady zvláštního právního zástupce a převzít výhradní obhajobu a kontrolovat veškeré záležitosti, které jinak budou předmětem odškodnění z vaší strany.

  13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

   V ROZSAHU POŽADOVANÉM ZÁKONEM NEOMEZUJEME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NAŠI ODPOVĚDNOST ZA SMRT NEBO OSOBNÍ ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NAŠÍ NEDBALOSTÍ NEBO ZA NAŠE PODVODNÉ PŘEKROUCENÍ NEBO ZATAJENÍ NEBO ZA NĚJAKOU JINOU ODPOVĚDNOST, KTERÁ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

   S VÝHRADOU PLATNÉHO ZÁKONA NEBUDEME MY, PODNIKY NAŠÍ SKUPINY, NAŠI POSKYTOVATELÉ ČI UŽIVATELÉ LICENCÍ A POSKYTOVATELÉ ČI UŽIVATELÉ LICENCÍ PODNIKŮ NAŠÍ SKUPINY NEBO PŘÍSLUŠNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A DODAVATELÉ VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VČETNĚ UŠLÝCH ZISKŮ, ZRANĚNÍ OSOB (VČETNĚ SMRTI) A ŠKOD NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KE KTERÝM DOŠLO KVŮLI (A) POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKY DIMG ČI OBSAH NEBO (B) CHOVÁNÍ ČI KROCÍCH, AŤ UŽ ONLINOVÝCH NEBO OFFLINOVÝCH, NĚKTERÉHO UŽIVATELE STRÁNEK DIMG NEBO NĚKTERÉ JINÉ FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY, I KDYŽ JSME BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.  S VÝHRADOU PLATNÉHO ZÁKONA NEPŘESÁHNE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A DŮVODY ŽALOBY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ) NEBO JINAK ČÁSTKU, KTEROU JSTE PŘÍPADNĚ ZAPLATILI, NEBO 100 $ (POVINNÁ ČÁSTKA BUDE VŽDY TA NIŽŠÍ) ZA PŘISTOUPENÍ NEBO ÚČAST NA JAKÉKOLI AKTIVITĚ SOUVISEJÍCÍ S NĚKTEROU STRÁNKOU DIMG.  NAVÍC, S VÝHRADOU PLATNÉHO ZÁKONA, NEBUDEME MY, NAŠI POSKYTOVATELÉ ČI UŽIVATELÉ LICENCÍ NEBO NĚKTERÉMU Z JEDNOTLIVÝCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ, DISTRIBUTORŮ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB A DODAVATELŮ VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ PRODLENÍ V PLNĚNÍ NEBO NEPLNĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ  PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO ZE ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI NEBO PŘÍČIN MIMO NAŠI ČI JEJICH LOGICKOU KONTROLU.

   S VÝHRADOU PLATNÉHO ZÁKONA MŮŽEME JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, KDYKOLI, AŤ UŽ S UVEDENÍM NEBO BEZ UVEDENÍ DŮVODU UKONČIT VÁŠ DALŠÍ PŘÍSTUP NA STRÁNKY DIMG NEBO ZMĚNIT STRÁNKY DIMG NEBO VYMAZAT JEJICH OBSAH ČI FUNKCE, ANIŽ BY NÁM TÍM VZNIKL JAKÝKOLI ZÁVAZEK.

   OMEZENÍ, VÝLUKY A NEUZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI NEJEN V TÉTO ČÁSTI, ALE I KDEKOLI JINDE V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM.

   POKUD JDE O UŽIVATELE STRÁNKY V URČITÝCH JURISDIKCÍCH, TATO ČÁST NIJAK NEOVLIVŇUJE VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA SPOTŘEBITELE STANOVENÁ PLATNÝM ZÁKONEM.

  14. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A MÍSTO KONÁNÍ

   S výhradou požadavků vyplývajících z příslušných spotřebitelských práv a jiných zákonů souhlasíte s tím, že se každá právní žaloba nebo žaloba podle práva spravedlnosti, vzniklá na základě nebo v souvislosti s těmito podmínkami používání nebo stránkami DIMG, bude podána a řízení se bude konat u státních nebo federálních soudů umístěných ve volebním okrese Manhattan, město New York, stát New York, Spojené státy americké.Tímto souhlasíte, že takovou žalobu za účelem vedení soudního sporu předložíte do osobní příslušnosti těchto soudů.  Neposkytujeme žádné ujištění o tom, že obsah na libovolné stránce DIMG je vhodný nebo dostupný k použití na libovolném konkrétním místě.  Ti, kteří se rozhodnou vstoupit na stránky DIMG, tak činí ze své vlastní iniciativy a odpovídají za dodržování všech platných zákonů včetně místních.

  15. ZMĚNY

   S výhradou platného zákona můžeme kdykoli změnit tyto podmínky používání (včetně úpravy, vymazání anebo doplnění jejich libovolné části).  V případě, že učiníme věcnou změnu těchto podmínek, budeme vás o této změně informovat e-mailem zaslaným na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, anebo vyvěšením upozornění na takovou změnu na stránkách, kde jsou uvedeny tyto podmínky.  Každá taková změna těchto podmínek používání vstoupí v platnost buďto třicet (30) kalendářních dnů po odeslání elektronického upozornění na vaši adresu nebo po našem vyvěšení tohoto upozornění na změny na webové stránky.  Uvědomte si prosím, že jste vždy odpovědní za aktualizaci svých osobních údajů a za poskytnutí své současné e-mailové adresy.  V případě, že poslední e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, neplatí nebo z nějakého jiného důvodu není možné doručit vám jejím prostřednictvím výše uvedené upozornění, naše odbavení e-mailu obsahujícího toto upozornění přesto vytvoří platné upozornění o změnách popsaných v upozornění.

  16. UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

   Tyto podmínky používání jsou platné, dokud vy nebo my jejich platnost neukončíte.  Platnost těchto podmínek používání můžete ukončit kdykoli přerušením používání stránky a zničením všech materiálů získaných ze stránky a veškeré související dokumentace a všech jejich kopií a instalací, ať již byly učiněny podle těchto podmínek nebo jinak.

   Pokud porušíte nebo nedodržíte některou věcnou podmínku nebo ustanovení těchto podmínek používání, můžeme vám bez jakéhokoli omezení na základě našeho svrchovaného rozhodnutí okamžitě vypovědět tyto podmínky používání (včetně vašeho přístupu na stránku, jiné stránky Klubu tučňáků a na všechny stránky skupiny Disney).  Při ukončení používání musíte přestat používat stránku a zničit všechny materiály získané ze stránky a všechny jejich kopie, ať již byly učiněny podle těchto podmínek nebo jinak.

   Přijali jsme a zavedli politiku dovolující zrušit za příslušných okolností účty uživatelů, kteří opakovaně porušují autorské právo.  Jakákoli podvodná, urážlivá nebo jinak nezákonná aktivita může být také důvodem pro zrušení vašeho účtu a můžete být nahlášeni příslušným orgánům vynucujícím dodržování zákona.

  17. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

   S výhradou požadavků vyplývajících z příslušných spotřebitelských práv a jiných zákonů se budou tyto podmínky řídit a vykládat podle zákonů státu New York a zákonů Spojených států amerických, aniž by došlo k uplatnění některých zásad mezinárodního soukromého práva.  Jestliže bude jakékoliv ustanovení těchto podmínek používání nezákonné, neplatné nebo z nějakého důvodu nevymáhatelné, bude toto ustanovení považováno za vydělené z těchto podmínek používání a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoliv zbývajících ustanovení.  Tyto podmínky používání fungují jako smlouva a samostatně jako oznámení, které vymezuje základy, na jejichž základě DIMG zpřístupňuje stránky DIMG.  Žádné upuštění od některého ustanovení těchto podmínek nebude považováno za další nebo pokračující upuštění od tohoto ustanovení nebo nějakého jiného ustanovení. Stejně tak jako neuplatnění některého práva nebo ustanovení v těchto podmínkách neznamená upuštění od tohoto práva nebo ustanovení.  V těchto podmínkách používání se slovo „včetně“ používá ilustrativně, jakoby po něm následovala slova mimo jiné. V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÝKOLI PRÁVNÍ KROK, JEHOŽ PŘÍČINA MŮŽE VYPLÝVAT NEBO SOUVISET S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NEBO NĚKTEROU STRÁNKOU DIMG, MUSÍ BÝT ZAHÁJEN DO 1 (JEDNOHO) ROKU (NEBO V MINIMÁLNÍ PLATNÉ ZÁKONNÉ LHŮTĚ, POKUD JE DELŠÍ) OD VZNIKU PŘÍČINY,  JINAK BUDE TATO PŘÍČINA TRVALE VYLOUČENA.

   Dodávka zboží, služeb a softwaru prostřednictvím stránek DIMG podléhá požadavkům vývozní kontroly a ekonomických sankcí Spojených států amerických.  Nákupem některého zboží, služeb a softwaru prostřednictvím DIMG prohlašujete a zaručujete, že vaše koupě a používání tohoto zboží, služeb a softwaru se slučuje s těmito požadavky.  Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, nesmíte nakupovat zboží, služby nebo software prostřednictvím stránek DIMG pokud, 1) jste na Kubě, v Iránu, Severní Koreji, Súdánu nebo Sýrii, pod jejich kontrolou nebo jste jejich státním příslušníkem či residentem nebo pokud jste na Seznamu zvlášť vyčleněných státních příslušníků (Specially Designated Nationals List) Ministerstva financí USA nebo Seznamu nežádoucích osob (Denied Persons List), Neověřeném seznamu (Unverified List) nebo Seznamu subjektů (Entity List) Ministerstva obchodu USA nebo 2) zamýšlíte dodávat nakoupené zboží, služby nebo software na Kubu, do Iránu, Severní Koreje, Súdánu nebo Sýrie (nebo jste státním příslušníkem či residentem některé z těchto zemí) nebo osobě na Seznamu nežádoucích osob (Denied Persons List), Neověřeném seznamu (Unverified List) nebo Seznamu subjektů (Entity List).

  18. STÍŽNOSTI NA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

   Přijali jsme a zavedli politiku dovolující zrušit za příslušných okolností, které určíme na základě našeho vlastního uvážení my, uživatele, kteří opakovaně porušují autorská práva.

   Ohlášení nárokovaného porušení autorských práv musí být zasláno jmenovanému agentovi poskytovatele služeb.

   Ohlášení musí být zasláno jmenovanému agentovi poskytovatele služeb.

   Poskytovatel služeb: společnost Disney Online Studios Canada Inc.

   Jméno pověřeného agenta, který je kontaktní osobou pro přijímání ohlášení na porušení autorského práva: Laurence J. Shapiro

   Celá adresa jmenovaného agenta, kterému má být zasláno ohlášení: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, Spojené státy americké

   Telefonní číslo jmenovaného agenta: +1 (818) 623-3200

   Číslo faxu jmenovaného agenta: +1 (818) 623-3637

   E-mailová adresa jmenovaného agenta: designated.agent@dig.TWDC.com

   Aby bylo ohlášení účinné, musí být v písemné formě a musí obsahovat:

   • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které bylo údajně porušeno.
   • Identifikaci díla, jehož autorská práva byla údajně porušena, nebo, pokud se jedno ohlášení týká více děl na jedné onlinové straně, representativní seznam těchto děl na stránce.
   • Identifikaci materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo má být předmětem činnosti porušující autorská práva a který má být odstraněn nebo ke kterému má být znemožněn přístup, a dostatečné informace, které nám umožní materiál lokalizovat.
   • Dostatečné informace, které nám umožní kontaktovat stěžující si stranu, jako je adresa, telefonní číslo a, pokud je k dispozici, e-mailovou adresu, na kterých lze stěžující si stranu kontaktovat.
   • Prohlášení, že stěžující si strana v dobré víře věří, že použití materiálu způsobem, na který si stěžuje, není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho agentem nebo ze zákona. a
   • Prohlášení (pod hrozbou stíhání za křivé svědectví), že informace v ohlášení jsou správné a že stěžující si strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

   Můžeme vás informovat, že jsme odstranili nebo znemožnili přístup k určitému materiálu pomocí všeobecného sdělení na některé stránce DIMG, elektronickou poštou zaslanou na e-mailovou adresu uživatele, která je uvedena v našich záznamech nebo písemným sdělením zaslaným normální poštou na vaši fyzickou adresu, která je uvedena v našich záznamech.  Pokud obdržíte toto sdělení, můžete poskytnout jmenovanému agentovi písemnou protinotifikaci, která obsahuje níže uvedenou informaci.  Aby byla protinotifikace účinná, musí být v písemné formě a musí obsahovat:

   • Váš fyzický nebo elektronický podpis.
   • Identifikaci materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl znemožněn přístup, a místo, kde se materiál objevil před tím, než byl odstraněn nebo než k němu byl znemožněn přístup.
   • Vaše prohlášení (pod hrozbou trestu za křivé svědectví), že jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál byl odstraněn nebo k němu byl znemožněn přístup následkem chyby nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo k němu má být znemožněn přístup. a
   • Vaše jméno, fyzickou adresu a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí soudu pro soudní obvod, ve kterém se nachází vaše fyzická adresa nebo, pokud je vaše fyzická adresa mimo Spojené státy americké, pro některý soudní obvod, ve kterém se může nacházet DIMG, a že budete akceptovat doručení soudních písemností od osoby, která poskytla ohlášení o materiálu údajně porušujícím autorská práva nebo agenta této osoby.

  19. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY

   1. Doplňující podmínky společnosti Apple – Následující doplňující podmínky platí pro naše aplikace určené pro používání na mobilním zařízení Apple s operačním systémem iOS (dále jen „iOS App”):

    1. Berete na vědomí, že tyto podmínky používání jsou uzavřeny pouze mezi vámi a námi, a nikoli se společností Apple, Inc. (dále jen „společnost Apple”).  My, a nikoli společnost Apple, jsme výhradně odpovědní za náš iOS App a za služby a obsah, které jsou na něm k dispozici.

    2. Souhlasíte s tím, že vaše používání našeho iOS App bude podléhat pravidlům užívání stanovených v tehdy běžných podmínkách poskytování služeb obchodu App společnosti Apple.

    3. Strany souhlasí s tím, že společnost Apple nemá žádnou povinnost zajistit servis a podporu našemu iOS App.

    4. V maximálním rozsahu povoleném platn‎m zákonem nebude mít společnost Apple žádnou povinnost poskytovat záruční dobu našemu iOS App.

    5. Souhlasíte s tím, že my, a nikoli společnost Apple, jsme odpovědní za veškeré reklamace a nároky související s naším iOS App nebo vaším vlastnictvím anebo používáním našeho iOS App, které vznesete vy nebo některá třetí strana. Mezi tyto reklamace a nároky patří: (i) nároky z titulu odpovědnosti za výrobek, (ii) všechny reklamace, že iOS Apple neodpovídá některému zákonnému nebo regulatornímu požadavku,  a (iii) nároky vzniklé na základě ochrany spotřebitele a podobné legislativy.

    6. Souhlasíte s tím, že my, a nikoli společnost Apple, budeme odpovědní za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a zaplacení nároků jakékoli třetí strany za porušení duševního vlastnictví související s naším iOS App nebo vaším vlastnictvím anebo používáním našeho iOS App.

    7. {Prohlašujete a zaručujete, že (i) nenacházíte se v zemi, na kterou platí embargo vlády Spojených států amerických nebo která byla označena vládou Spojených států amerických za zemi „podporující teroristy“  a (ii) nejste uvedeni na některém seznamu zakázaných nebo nežádoucích stran vlády Spojených států amerických.

    8. Souhlasíte s tím, že při používání našeho iOS App budete dodržovat všechny platné smluvní podmínky třetí strany (např. při používání iOS App nesmíte porušit své smluvní podmínky vaší bezdrátové datové služby).

    9. Strany souhlasí, že společnost Apple a přidružené společnosti jsou podle podmínek používání našeho iOS App obmyšlené třetí strany.  Na základě vašeho souhlasu s podmínkami používání bude mít společnost Apple jako obmyšlená třetí strana právo (a tento souhlas bude považován i za přijetí tohoto práva) vynutit si na vás dodržení podmínek používání.

    10. Otázky, stížnosti a nároky týkající se našeho iOS App musí zaslány na adresu:

    Club Penguin
    c/o Disney Online Studios Canada Inc.
    Attention: Mobile Apps
    Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
    Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
    KANADA

    Můžete nám také zatelefonovat na číslo +1 877 261 9482 (USA a Kanada) nebo +1 250 469 6380 nebo nám poslat e-mail na adresu support@clubpenguin.com
    (Chcete-li nás kontaktovat a není vám 18 let a více, musíte mít svolení rodiče nebo opatrovníka.)

    Buďte prosím ujištěni, že veškeré osobní údaje, které nám v rámci komunikace prostřednictvím výše uvedené e-mailové a poštovní adresy a telefonního čísla poskytnete, budou použity pouze za účelem odezvy a nebudou použity pro posílání reklamních materiálů, pokud si je sami nevyžádáte.

     

    Doplňující podmínky pro Android -- Následující doplňovací podmínky platí pro naše aplikace navržené pro používání na mobilním zařízení s operačním systémem Android (dále jen „Android App”):

    1. Berete na vědomí, že tyto podmínky používání jsou uzavřeny pouze mezi vámi a námi, a nikoli se společností Google, Inc. (dále jen „Google”).  My, a nikoli společnost Google, jsme výhradně odpovědní za náš Android App a za služby a obsah, které jsou na něm k dispozici.

    2. Souhlasíte s tím, že vaše používání našeho Android App bude podléhat pravidlům užívání stanovených v tehdy běžných podmínkách poskytování služeb v rámci Android Marketu.

    3. Společnost Google, Inc. jako poskytovatel Android Marketu nebude mít vůči vám žádné povinnosti nebo závazky ohledně našeho Android App nebo těchto podmínek používání.

    4. Berete na vědomí, že společnost Google je obmyšlená třetí strana podle podmínek používání platných pro náš Android App.