Hello penguins, the Club Penguin virtual world will be closing March 29, 2017.

Terms of Use

 • Oppdatert: 2 november 2011

  1. INNLEDNING

   Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere kjent som Club Penguin Entertainment Inc.) av Kelowna, British Columbia, Canada ("DOS Canada").

   "DIMG-sider" skal ha betydningen nettsiden til Disney Interactive Media Group ("DIMG") og visse av dennes tilknyttede selskaper, inkludert ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com, og andre internettsider hvor disse bruksvilkårene legges ut. DIMG og hvilke som helst andre enheter som kontrollerer, eller kontrolleres av, eller er tilknyttet eller under felles kontroll med DIMG refereres kollektivt til i dette dokument som "vi", "oss", eller "vår".

   VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Ved å bruke en DIMG-side eller ved å klikke på en rute som erklærer at du aksepterer eller samtykker i disse vilkårene, indikerer du ditt samtykke til disse bruksvilkårene og Club Penguins regler. Hvis du ikke aksepterer disse dokumentene, kan du ikke bruke DIMG-sidene.

   HVIS DU ER EN FORELDER ELLER VERGE OG DU GIR DITT SAMTYKKE TIL DITT BARNS REGISTRERING PÅ SIDEN, GODTAR DU Å BLI BUNDET AV DISSE BRUKSVILKÅRENE PÅ VEGNE AV DERES BRUK AV SIDEN.

   Merk at spesielle vilkår gjelder for noen av tjenestene som tilbys på visse DIMG-sider, slik som abonnementbaserte tjenester, regler for enkelte konkurranser eller lotterier eller andre funksjoner eller aktiviteter. Disse vilkårene er oppført i forbindelse med den gjeldende tjenesten. I den grad gjeldende lovverk tillater det, kommer slike vilkår i tillegg til disse bruksvilkårene, og i tilfelle konflikt vil de ha presedens over disse bruksvilkårene.

   Du godtar at disse bruksvilkårene støttes av rimelige og viktige vurderinger, og du godtar herved at disse er tilfredsstillende og at du kjenner til dem. Uten å begrense generaliteten i det foregående, godtar du at slike vurderinger omfatter din bruk av DIMG-sidene og mottak av data, materialer og informasjon som er tilgjengelig på eller via DIMG-sidene, muligheten for vår bruk eller visning av dine oppfordrede bidrag (som definert nedenfor i Avsnitt 3, "BIDRAG") og muligheten for publisering og promotering av vår bruk eller visning av dine oppfordrede bidrag.

  2. BRUK AV INNHOLD

   Siden er kun for din personlige bruk. Du skal ikke bruke siden til kommersielle formål eller på noen som helst måte som er ulovlig, eller gjør skade på oss eller noen annen person eller objekt, noe som bestemmes etter vårt eget skjønn.

   All informasjon, materialer, funksjoner og annet innhold (inkludert bidrag, som definert i Avsnitt 3, "BIDRAG") (“Innhold”) som finnes på DIMG-sidene er vår eiendom med opphavsrett eller eiendommen til våre lisensgivere eller lisenstakere med opphavsrett. Alle varemerker, mottoer, tjenestemerker, varenavn og vareomslag eies av oss og/eller våre lisensgivere eller lisenstakere. Vi kan endre DIMG-sidene eller slette innhold eller funksjoner til enhver tid, på enhver måte, for enhver årsak.

   Bortsett fra det som vi spesifikt er blitt enige om skriftlig, kan intet innhold fra noe DIMG-side benyttes, reproduseres, overføres, distribueres eller på annen måte utnyttes på noen annen måte enn som en del av DIMG-siden, ikke engang som en del av et avledet verk, bortsett fra at der en DIMG-side er konfigurert til å aktivere nedlasting av spesifikt innhold, kan du laste ned en kopi av slikt innhold til en enkelt datamaskin til personlig, ikke-kommersiell bruk hjemme, forutsatt at du (a) beholder all opphavsrett og andre proprietære merknader, (b) ikke gjør noen endringer, og ikke leier ut, leaser, låner, selger, distribuerer, kopierer (bortsett fra å lage en enkelt kopi for egen sikkerhetskopiering), eller lager avledede produkter basert på nettstedet eller innholdet, i sin helhet eller delvis, og (c) ikke bruker innholdet på en ulovlig måte eller på en måte som antyder en forbindelse med noen av våre produkter, tjenester eller varemerker. Bruk av vårt innhold for noe annet formål, inkludert men ikke begrenset til “re-mailing" eller høyvolums eller automatisk bruk av DIMG-sider eller bruk av noe av vårt innhold på noen annen nettside eller nettverksbasert datamaskinmiljø, utgjør et brudd på vår kopirett og andre eiendomsrettigheter og er strengt forbudt.

   I det tilfelle at vi tilbyr nedlastinger av programvare på en DIMG-side og du laster ned slik programvare, er programvaren, inkludert alle filer, bilder som er integrert i eller generert av programvaren, og data som følger med programvaren (samlet, "programvaren") lisensiert til deg av oss eller tredjeparts lisensgivere kun for ditt personlige, ikke-kommersielle hjemmebruk. Vi overfører ikke eiendomsretten til programvaren til deg.

   Bortsett fra hva som tillates under gjeldende lover, kan du ikke distribuere eller på annen måte utnytte programvaren eller dekompilere, rekonstruere kildekoden, demontere, tilpasse eller på andre måter endre kildekoden til programvaren til et format som er leselig for mennesker, bortsett fra hva som tillates under gjeldende lover.

   Bruk av siden eller enhver programvare, kode, enhet eller annen mekanisme som tillater automatisk spilling, hurtig spilling eller annen manipulering av spilling eller spillklienten vil resultere i umiddelbar stenging av kontoen. Disney forbeholder seg retten, helt etter eget absolutt forgodtbefinnende, å avgjøre hva som utgjør manipulering av spilling eller spillklienten.

   DU ERKJENNER OG GODTAR AT INGENTING I DISSE BRUKSVILKÅRENE HAR SOM EFFEKT Å OVERFØRE EIERSKAP AV OPPHAVSRETT, VAREMERKER, MOTTOER, TJENESTEMERKER, VARENAVN, VAREOMSLAG ELLER ANDRE EIENDOMSRETTIGHETER TIL DENNE NETTSIDEN ELLER INNHOLDET ELLER NOEN DEL AV DISSE TIL DEG ELLER EN TREDJEPART, ELLER Å AUTORISERE DEG TIL Å LAGE AVLEDET ARBEID BASERT PÅ INNHOLDET. Du samtykker i ikke å utføre noen handling som er i konflikt med eller som sannsynligvis vil være i konflikt med slike eiendomsrettigheter.

  3. BIDRAG

   I disse bruksvilkårene bruker vi ordet "Bidrag" til å bety tekst, meldinger, ideer, konsepter, salgsparat, forslag, historier, manus, behandlinger, formater, skisser, fotografier, tegninger, videoer, audiovisuelle verk, musikalske komposisjoner (inkludert sangtekster), lydopptak, karakterisering, din og / eller andre personers navn, etterligninger, stemmer, brukernavn, profiler, handlinger, opptredener, forestillinger og / eller annen biografisk informasjon eller materiale, og / eller andre lignende materialer som du sender inn, laster opp, legge inn, viser, kommuniserer eller på annen måte distribuerer (kollektivt, "Distribuere") på eller gjennom en DIMG-side.

   Det finnes to typer bidrag: oppfordrede bidrag og uoppfordrede bidrag. “Oppfordrede bidrag” betegner de bidrag (a) som vi uttrykkelig etterspør eller gjør deg i stand til å oppgi til oss via en funksjon eller en aktivitet på en DIMG-side for vår gjennomgang og visning og mulig spesifikk-definert vurdering eller kompensasjon (samlet, “vurdering”) (som premier eller andre verdier i spill, lotterier, konkurranser og promoteringer); og (b) som du distribuerer på eller via noen av DIMG-sidene og som du ikke ber om vurdering for (slik som i våre gjestetjenester og i offentlige fora (som definert nedenfor i Avsnitt 6, "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKASJON")). “Uoppfordrede bidrag” er alle bidrag som ikke faller under underparagrafer (a) og (b) i denne paragrafen.

   UOPPFORDREDE BIDRAG SKAL IKKE DISTRIBUERES; INGEN IMPLISERT KONTRAKT.

   Vår i lang tid overholdte bedriftspolitikk tillater ikke at vi aksepterer eller vurderer uoppfordrede bidrag. Vennligst ikke distribuer uoppfordrede bidrag på eller via noen av DIMG-sidene. Vi ønsker å unngå muligheten av fremtidige misforståelser når prosjekter som er utviklet av oss eller under vår ledelse av andre synes å ligne deres eget kreative arbeide. Vi ber derfor om at du ikke distribuerer noen uoppfordrede bidrag. Under enhver omstendighet godtar du at ethvert bidrag du legger ut ikke skjer i fortrolighet eller tillit og at ikke noen konfidensiell eller finansmessig relasjon er tiltenkt opprettet mellom deg og oss på noen måte, og at du ikke har noen forventninger om gjennomgang, kompensasjon eller vurdering i noen form.

   Bortsett fra det som er uttrykkelig fastslått i disse bruksvilkårene, gjelder disse bestemmelsene både for uoppfordrede og oppfordrede bidrag. Vi, våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere har dermed rett til å utnytte og offentliggjøre alle bidrag, og vi skal ikke stå til ansvar overfor deg eller noen annen person som fremsetter krav på vegne av deg for noen form for utnytting eller offentliggjøring av noen bidrag.

  4. LISENSER OG REPRESENTASJONER

   Du gir herved oss og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere, en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, fullt betalt, royalty-free, underlisensierbar og overførbar (helt eller delvis) verdensomspennende lisens i en ubestemt periode (eller til en slik maksimal periode tillatt i gjeldende lov) under alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, personvern og reklamerettigheter og andre intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter du eier eller kontrollerer til å bruke, reprodusere, overføre, vise, vise, distribuere, indeksere, kommentere, modifisere (inkludert fjerning tekster og musikk fra alle bidrag eller erstatte tekst og musikk i ethvert materiale med musikk og tekster valgt av oss), lage avledede arbeider basert på, utføre og ellers utnytte slike bidrag, i sin helhet eller delvis, i alle medieformater og kanaler nå kjent eller heretter oppfunnet (inkludert på DIMG sine nettsteder, på tredje parts nettsider, på våre kringkastings- og kabelnett og -stasjoner, på våre bredbånd- og trådløse plattformer, produkter og tjenester, på fysiske medier, og på kinopremiere) til alle formål, inkludert, uten begrensning, underholdning, nyheter, reklame, markedsføring, publisitet, handel eller kommersielle formål, alle uten forhåndsvarsel til deg, med eller uten henvisning, og uten krav om tillatelse fra eller betaling til deg eller noen annen person eller enhet (i "Submissions License").

   Ved å kommunisere et bidrag garanterer du at bidraget og din kommunikasjon av denne er i samsvar med reglene for oppførsel (beskrevet nedenfor i avsnitt 7 merket "REGLER FOR OPPFØRSEL")) og andre krav til disse vilkårene for bruk og at du eier eller har nødvendige rettigheter, lisenser, samtykker og tillatelser, uten behov for tillatelse fra eller betaling til noen annen person eller enhet, til å utnytte, og til å autorisere oss å utnytte, slike bidrag på alle måter omhandlet i disse bruksvilkårene (herunder i Submissions License). Disse bruksvilkårene (inkludert bidragslisensen) begrenser ingen fortidig eller fremtidig overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger og bortfall du har godkjent eller godkjenner i forhold til bidrag.

   I den grad bidrag du distribuerer på eller gjennom DIMG-sider inneholder originale sanger og opptak, representerer du herved at du er et medlem av den gjeldende mekaniske, utøvernes rettigheter og/eller opphavsrettsinnehaveres forening og at alle musikalske komposisjoner (inkludert sangtekster) og lydopptak som finnes i slike bidrag er tilgjengelig for lisensiering for oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere) direkte fra slike foreninger. Utover det foregående, uavhengig av hvorvidt du er et medlem av noen forening med rettigheter, overgir du bidraget med hensyn til hver og en musikalsk komposisjon (inkludert sangtekster) og lydopptak som finnes i slike bidrag.

   I den grad vi ber om bidrag gjennom funksjoner eller aktiviteter på eller via DIMG nettsteder (inkludert spill, lotterier, konkurranser, kampanjer og offentlige fora (definert nedenfor i Avsnitt 6, merket "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKASJON")) som krever bruk av våre opphavsrettsbeskyttede verk (helt eller delvis), gir vi deg med dette en ikke-eksklusiv lisens til å opprette et avledet arbeid ved å bruke våre opphavsrettsbeskyttede verk (helt eller delvis) etter behov (men kun ved behov, og kun for det formål lage dine bidrag); imidlertid er en slik lisens betinget din tildeling av alle rettigheter for ditt verk til oss. Hvis slike rettigheter ikke tildeles til oss vil dette annullere og ugyldiggjøre din lisens til å opprette deriverte arbeider ved bruk av våre opphavsrettbeskyttede verker (i sin helhet eller delvis). Du samtykker i den foregående overføringen av rettigheter, samtykker, avtaler og tildelinger hvorvidt dine bidrag brukes av oss eller ikke.

   Herved utnevner du oss som din agent med fullmakt til å gå inn i og gjennomføre ethvert dokument og/eller utføre enhver handling som kan være nødvendig for å bekrefte overføringen av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger og bortfall som er beskrevet i disse bruksvilkårene.

   Du godtar at ethvert bidrag du legger ut ikke skjer i fortrolighet eller tillit og at ikke noen konfidensiell eller finansmessig relasjon er tiltenkt opprettet mellom deg og oss på noen måte, og at du ikke har noen forventninger om gjennomgang, kompensasjon eller vurdering i noen form.

   I den grad noen "moralske rettigheter", "tilleggsrettigheter" eller lignende rettigheter ("Moral Rights") i eller til bidragene eksisterer og ikke utelukkende eies av oss og i den grad du er i stand til å gjøre dette under gjeldende lov, samtykker du til ikke å håndheve slike rettigheter overfor oss eller våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere, og du skal innhente det samme samtykket om ikke å håndheve disse fra evt. andre som kan ha slike rettigheter.

   Uten å begrense omfanget av bidrag eller noen annen fremtidig overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger og bortfall du vil kunne delta i i forhold til bidragene, og i den grad det tillates av gjeldende lover, bekrefter du herved enhver tidligere overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger og bortfall som du har deltatt i i forhold til bidrag du har lagt ut hos oss.

  5. KONTOER

   Noen tjenester på DIMG-sidene kan tillate eller kreve av deg at du oppretter en konto for å delta i eller tilegne deg ytterligere fordeler. Du samtykker i å oppgi, opprettholde og oppdatere sann, nøyaktig, gjeldende og komplett informasjon om deg selv når du blir bedt om det i løpet av våre registreringsprosesser (“registreringsdata”). Du skal ikke utgi deg for noen annen person eller enhet eller feilrepresentere din identitet eller tilhørighet som en annen person eller enhet, inkludert å bruke en annen persons brukernavn, passord eller annen kontoinformasjon, eller en annen persons navn, likheter, stemme, bilde eller fotografi. Du skal ikke gi falske opplysninger til en forelder eller verge. Du vedkjenner at du ikke kan viderelisensiere, overføre, selge eller tildele ditt medlemskap eller konto-ID. Ethvert forsøk på å viderelisensiere, overføre, auksjonere, selge eller tildele medlemskapet eller konto-IDen er ugyldig, og slike forsøk, uavhengig av hvorvidt de ble gjort av kontoholderen, vil resultere i umiddelbar stenging av kontoen.

   Du samtykker også i straks å varsle [TEXT] oss i Club Penguin Hjelp, Spørsmål om regninger/ medlemskap om enhver uautorisert bruk av ditt brukernavn, passord eller annen kontoinformasjon, eller annet brudd på sikkerheten som du blir klar over og som involverer eller gjelder siden. I tillegg samtykker du i å logge deg ut av din konto hver gang du avslutter en sesjon.

   I den grad gjeldende lovverk tillater det, kan vi suspendere eller oppsi kontoen din og din mulighet til å bruke DIMG-sidene eller deler av disse i tilfeller hvor du har unnlatt å overholde disse bruksvilkårene eller andre spesielle vilkår knyttet til en spesiell tjeneste, for brudd på opphavsrett, eller for en hvilken som helst annen grunn.

   Brukere skal overholde alle gjeldende kontrollkrav for valutaveksling. Før du fullfører abonnementstransaksjonen din, kan du se over transaksjonen og korrigere feil og/eller kansellere transaksjonen. Tilgang til tjenesten er tilgjengelig umiddelbart ved betaling av abonnementstransaksjonsavgiften.

  6. E-HANDEL

   Fra tid til annen kan du kjøpe varer eller tjenester på våre sider eller via applikasjonene våre, inkludert spille spill eller kjøpe billetter eller andre varer. Du erkjenner at kun en voksen (18 år eller eldre) kan gå inn i og fullføre en slik transaksjon.

   Når du bestiller tilgang til vår virtuelle verden og andre gjeldende tjenester har du retten til å kansellere abonnementet skriftlig opp til 14 arbeidsdager etter din første bestilling, og du vil motta fullstendig refundering av betalte avgifter innen 30 dager. Hvis du imidlertid bruker den valgte tjenesten innen den perioden på 7 arbeidsdager, vil abonnementsavgiften din ikke kunne refunderes.

   Du kan kontakte oss for å kansellere en automatisk fornying eller regelmessig avgift, som beskrevet på den relevante siden eller applikasjonen:

   e-post: billing@clubpenguin.com
   post: #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1
   telefon: +1 (877)261-9482 gratis for Nord-Amerika
     +1 (250)469-6380 alle andre oppringere (ytterligere avgifter for internasjonal samtale kan gjelde)

   Hvordan vi behandler informasjon, inkludert hvordan vi samler inn, bruker, og røper personlige opplysninger, er beskrevet under Personvern som finnes via følgende lenke: http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/no

   Perioden for automatisk fornying av et hvilket som helst abonnement skal være den samme som perioden for det opprinnelige abonnementet, med mindre noe annet har blitt angitt på kjøpstidspunktet. Alle avgifter som kreves i forbindelse med regelmessige betalinger eller automatiske fornyinger skal være de samme som gjeldende avgifter da tjenesten først ble kjøpt, med mindre vi varsler deg om en endring før vi krever en slik avgift.

   Med hensyn til virtuelle valutaer og / eller varer er du innforstått med at de bare kan brukes i forbindelse med WDIG-nettsteder og kun i de virtuelle verdener der du kjøpte dem og med unntak av rett til å bruke slike objekter i virtuelle verdener, har du ingen andre rettigheter eller tittel i eller til slike objekter og vi kan kontrollere, endre, slutte med, administrere eller på annen måte regulere disse objektene fra tid til annen. Du forstår at disse objektene ikke kan handles utenfor den virtuelle verdenen for penger eller andre objekter som har verdi.

   Annulleringsrett (Angrerett)

   Du kan trekke fra din kontraktsmessige uttalelse innen 14 dager uten å begrunne det ved å sende en melding i tekstform (for eksempel et brev, faks eller e-post). Fristen begynner etter mottak av disse instruksjonene for annulleringsrett i tekstform, men likevel ikke før inngåelse av kontrakten og ikke før vi har oppfylt våre informasjonsplikter i henhold til Art. 246 avs. 2 i forbindelse med avs. 1. punkt 1 og 2 i innledende lov til tysk sivilkodesks, samt våre forpliktelser i henhold til avs. 312e para. 1 setning 1 tysk sivilkodeks i forbindelse med Art. 246 avs. 3 innledende lov til tysk sivilkodesks. For å holde fristen er det tilstrekkelig å sende varsel om annullering i tide. Annullering (tilbaketrekking) skal rettes til:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

  7. OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKASJON

   "Offentlig forum" betegner et område, side eller funksjon som tilbys som del av enhver DIMG-side som tilbyr brukere muligheten til å distribuere bidrag for visning til brukere av en eller flere DIMG-sider, inkludert et chatteområde, en meldingstavle eller et sosialt foreningsområde.

   DU VEDKJENNER AT OFFENTLIGE FORA OG FUNKSJONER SOM TILBYS DERI ER FOR OFFENTLIG OG IKKE PRIVAT KOMMUNIKASJON, OG DU HAR INGEN FORVENTNING OM PERSONVERN MED HENSYN TIL BIDRAG TIL ET OFFENTLIG FORUM. Vi kan ikke garantere sikkerheten eller personvern for informasjon du velger å offentliggjøre gjennom noen av disse mediene; alle slike offentliggjøringer skjer på egen risiko.

   I den grad gjeldende lovverk tillater det, er du og forblir du eneansvarlig for bidragene du distribuerer på eller via noen av DIMG-sidene under ditt brukernavn eller på annen måte av deg på noe offentlig forum og for konsekvensene av å legge ut og poste det samme.

   I den grad gjeldende lovverk tillater det, er du og forblir du eneansvarlig for oppføringene du distribuerer på eller via noen av DIMG-sidene under ditt brukernavn eller på annen måte av deg på noe offentlig forum og for konsekvensene av å legge ut og poste det samme.

   Du skal forholde deg skeptisk til informasjon som er lagt ut av andre, og du erkjenner at bruken av ethvert bidrag som er postet på et offentlig forum skjer på egen risiko. For eksempel er vi ikke ansvarlige for, og vi står heller ikke for, meningsytringer, råd eller anbefalinger som er postet eller sendt inn av brukere til noe offentlig forum og vi fraskriver oss spesifikt alt ansvar i forbindelse med disse.

   Vi skylder deg ingen forpliktelse til, og kan derfor nekte, å poste, levere, fjerne, modifisere eller på annen måte bruke eller gå til aksjon i forbindelse med bidrag du distribuerer.

   Vi forbeholder oss retten til å se gjennom på forhånd, nekte å poste, fjerne, redigere, lagre og/eller gå gjennom bidrag på ethvert tidspunkt og fra tid til annen, og for enhver eller ingen grunn, inkludert, uten begrensning, for å sikre at bidragene overholder reglene for adferd, helt etter vårt eget absolutte forgodtbefinnende uten forhåndsvarsel. Dersom vi velger å sensurere bidrag kan det forekomme en forsinkelse i posting av slikt innhold til et offentlig forum for å gi tid til en gjennomgangsprosess. Hvis vi har spørsmål om bidragene dine inkludert, uten begrensning, opphavsretten, kan vi kontakte deg for ytterligere informasjon inkludert, for eksempel, bekreftelse på at du har opphavsretten eller på annen måte har fått tillatelse til å poste materialet.

  8. REGLER FOR OPPFØRSEL

   Følgende regler for oppførsel gjelder på DIMG-sidene. Ved å ta i bruk DIMG-sidene, samtykker du i at du ikke vil distribuere noen bidrag som:

   • (a) er nedsettende, aggressiv, trakasserende, truende eller en invasjon av en annen persons rett til privatliv; (b) er intolerant, hatsk, eller rasistisk eller på annen måte fornærmende; (c) er voldelig, vulgær, obskøn, pornografisk eller på annen måte seksuelt eksplisitt; eller (d) på annen måte er til skade for eller rimeligvis kan forventes å være til skade for en person eller enhet;
   • er ulovlig eller oppfordrer til eller promoterer ulovlige aktiviteter eller diskusjon av ulovlige aktiviteter med hensikten å gjennomføre dem, inkludert et bidrag som er, eller representerer, et forsøk på å engasjere seg i, barneporno, forfølgelse, seksuelle overgrep, forfalskning, smugling av obskønt eller stjålent materiell, narkotikahandel og/eller narkotikamisbruk, trakassering, tyveri, eller konspirasjon til å utøve kriminelle handlinger;
   • bryter rettigheter til en tredjepart inkludert: (a) opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter; (b) retten til privatliv (spesifikt, du skal ikke distribuere en annen persons personlige informasjon av noen art uten deres uttrykkelige tillatelse) eller publisitet; eller (c) konfidensielle obligasjoner;
   • er kommersiell, bedriftsrelatert eller annonserer eller tilbyr salg av produkter, tjenester eller annet (hvorvidt i profittøyemed eller ikke), eller forespør andre (inkludert forespørsler om tilskudd eller donasjoner);
   • inneholder et virus eller andre skadelige komponenter, eller på annen måte tukler med, påvirker eller skader noen av DIMG-sidene eller andre tilkoblede nettverk, eller på annen måte forstyrrer noen annen persons eller enhets bruk av DIMG-sidene; ELLER
   • (a) ikke generelt er relevant for det designerte emnet eller temaet på det relevante offentlige forum; (b) bryter noen spesifikke restriksjoner som gjelder for et offentlig forum; eller (c) er antisosial, forstyrrende eller destruktiv, inkludert, "hetsing", "søppelmail", "oversvømming", "trolling" og "griefing", som disse termene vanligvis forstås og brukes på Internettet.

   Vi kan ikke og vil ikke forsikre at andre brukere overholder foregående regler for oppførsel eller andre bestemmelser under disse bruksvilkårene, og, mellom deg og oss, du påtar deg herved all risiko for skade eller fornærmelse som er et resultat av slik mangel på overholdelse.

  9. SAMARBEID, FJERNING AV BIDRAG

   Uten at det berører noen av våre andre rettigheter under disse bruksvilkårene eller loven, forbeholder vi oss retten til å (a) avvise bidrag eller kommunisere eller fjerne ethvert materiale fra en DIMG-side som er et brudd på disse bruksvilkårene (inkludert Regler for oppførsel) og (b) i den grad vi er i stand til å gjøre dette under gjeldende lov, identifisere en bruker til tredjeparter, og / eller gi videre til tredjepart materiale eller personlig identifiserbar informasjon, når vi i god tro mener at en slik identifikasjon eller utlevering vil enten (i) forenkle samsvar med lover, inkludert, for eksempel overholdelse av en rettskjennelse eller stevning, eller (ii) bidra til å håndheve disse bruksvilkårene (herunder reglene for oppførsel) og / eller våre konkurranser, lotterier, kampanjer og spilleregler, og / eller beskytte sikkerhet eller sikkerheten til en person eller eiendom, herunder eventuelle DIMG-sider. Dessuten forbeholder vi oss retten til å fjerne bidrag når som helst for en hvilken som helst eller ingen grunn.

  10. ANSVARSFRASKRIVELSE

   I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK, OPPGIS INNHOLDET PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE RELATERT PÅ NOEN SOM HELST MÅTE TIL DIMG-SIDER ELLER ANDRE TREDJEPARTS-SIDER ELLER TJENESTER SOM EN DIMG-SIDE HAR LENKER TIL "SOM DET ER" OG UTEN BETINGELSER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG. I SÅ UTSTRAKT GRAD SOM ER I OVERENSSTEMMELSE MED GJELDENDE LOV, FRAKJENNER VI OSS ALLE FORHOLD OG GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK, TIL DE FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØYAKTIGHET, TILGJENGELIGHET, SIKKERHET, KOMPATIBILITET OG UAVBRUTT BRUK. VI GARANTERER IKKE AT ETHVERT INNHOLD VIL VÆRE FEILFRITT, AT TILGANG TIL DETTE VIL VÆRE UAVBRUTT, AT DEFEKTER VIL BLI UTBEDRET, ELLER AT NOEN DIMG-SIDE ELLER SERVERNE SOM GJØR SLIKT MATERIALE TILGJENGELIG ER VIRUSFRI ELLER FRI FOR ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I TILLEGG, I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOV, PÅDRAR DU DEG DE FULLE KOSTNADENE FOR NØDVENDIG VEDLIKEHOLD, REPARASJON ELLER KORRIGERING. VI GARANTERER IKKE ELLER FREMHOLDER INGEN PÅSTAND OM BRUKEN AV ELLER RESULTATER AV BRUKEN AV NOE INNHOLD. GJELDENDE LOV VIL KANSKJE IKKE TILLATE UTELUKKELSE AV IMPLISERTE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE UTELUKKELSE VIL KANSKJE IKKE GJELDE I DITT TILFELLE. DU GARANTERER HERVED UGJENKALLELIG BORTFALL AV NOE KRAV MOT OSS I HENHOLD TIL INNHOLD OG NOE INNHOLD DU OPPGIR TIL TREDJEPARTS-SIDER (INKLUDERT KREDITTKORT OG ANNEN PERSONLIG INFORMASJON), I DEN GRAD SOM MAKSIMALT TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. MERK IMIDLERTID AT DETTE IKKE PÅVIRKER DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM FORBRUKER, I SÆRDELESHET DEN JURIDISKE GARANTIEN FOR LATENTE DEFEKTER FOR BRUKERE SOM BESØKER SIDEN I VISSE JURISDIKSJONER.

   Dessuten er ikke noe innhold beregnet som en erstatning for profesjonell medisinsk hjelp og vurdering. Oppsøk alltid lege for spørsmål du har om en medisinsk tilstand. Hvis du tror det foreligger en medisinsk nødssituasjon, ring øyeblikkelig lege eller relevante lokale nødstjenester. Hvis du velger å stole på informasjon som vises på en DIMG-side skjer dette helt og holdent på egen risiko.

   DIMG-sider kan inneholde meningene og synspunktene til andre brukere. Gitt at disse sidene er av en interaktiv art, kan vi ikke støtte, garantere, eller holdes til ansvar for nøyaktigheten, virkningen, eller sannheten til noe innhold som er generert av våre brukere.

   Innholdet på DIMG-sider er ment kun for utdannings- og underholdningsøyemed. Slikt innhold er ikke ment å utgjøre, og utgjør heller ikke, rettslig, profesjonelt, medisinsk eller helsetjenestebasert råd eller diagnose, og kan heller ikke brukes til slike formål. Oppsøk alltid lege eller annet kvalifisert helsepersonale for spørsmål du har om en medisinsk tilstand. Du skal ikke handle eller unnlate å handle på grunnlag av noe innhold inkludert i, eller tilgjengelig gjennom, DIMG-sidene uten å oppsøke egnet rettslig eller annet profesjonelt råd om bestemte fakta eller omstendigheter fra en advokat eller profesjonell lisensiert i mottagers stat, land eller annen egnet lisensierende jurisdiksjon.

  11. SPILL OG LATENS

   For å støtte smidig drift av siden over et vidt spenn av geografiske områder, kan aspekter av enkelte aktiviteter på siden, som for eksempel konkurrering med andre pingviner i slede, være simulert for å unngå forsinkelse i spillet.

  12. ERSTATNING

   Du er ansvarlig for å overholde konfidensialiteten til brukernavn, passord, og kontoen(e) din(e), samt alle aktiviteter som skjer på din(e) konto(er). Du sier deg herved enig i å holde skadesløs, forsvare og holde oss, våre konsernforetagender (slik definert i Storbritannias Companies Act 1985), og våre og våre gruppeforetagenders lisensgivere, lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere, og hver av de foregående enheters respektive forhandlere, distributører, tjenesteleverandører og leverandører, og alle de foregående enheters respektive ledere, direktører, eiere, ansatte, agenter, representanter og stedfortredere (kollektivt, "erstatningsberettigede parter") skadesløse fra og mot ethvert og alle tap, skader, forpliktelser og kostnader (inkludert forlikskostnader og eventuelle rettslige eller andre avgifter og utgifter for å etterforske eller forsvare enhver handling eller truede handlinger) som blir påført de som skal holdes skadesløse i forbindelse med eventuelle krav som oppstår ved eventuelle brudd på disse bruksvilkår eller krav som følge av din bruk av DIMG sine nettsteder og / eller konto(er). Du skal samarbeide med oss etter beste evne ved forsvaret mot ethvert krav. Vi forbeholder oss retten, på vår egen kostnad, til å påta oss det eksklusive forsvaret og kontroll over enhver sak som du ellers er erstatningsansvarlig for.

  13. ANSVARSBEGRENSNING

   I DEN GRAD DET KREVES AV GJELDENDE LOVVERK, BEGRENSER VI IKKE PÅ NOEN MÅTE VÅRT ANSVAR FOR DØDSFALL ELLER PERSONLIG SKADE SOM ER FORÅRSAKET AV VÅR UAKTSOMHET ELLER INTENDERT FEILREPRESENTASJON ELLER TILBAKEHOLDT INFORMASJON ELLER ANNET ANSVAR SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES ETTER GJELDENDE LOVER.

   I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV SKAL VI, VÅR KONSERNFORETAGENDER, VÅR OG VÅRE KONSERNFORETAKENDERS LISENSGIVERE ELLER LISENSTAKERE, ELLER NOEN AV FOREGÅENDE ENHETERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, TJENESTELEVERANDØRER ELLER LEVERANDØRER, UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT UAKTSOMHET, VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER INKLUDERT TAPT FORTJENESTE, PERSONSKADE (INKLUDERT DØD) OG SKADE PÅ EIENDOM AV NOE SOM HELST SLAG SOM FØLGE AV (A) BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, ENHVER DIMG-SIDE ELLER INNHOLD, ELLER (B) OPPFØRSEL ELLER HANDLINGER, ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE, AV NOEN BRUKER AV EN DIMG-SIDE ELLER ANNEN PERSON ELLER ENHET, SELV OM VI HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK, SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÅRT ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG ÅRSAKER TIL HANDLING HVORVIDT I KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET) ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERGÅ DEN SUMMEN SOM EVENTUELT ER BETALT AV DEG, ELLER $100 (DET SOM ER MINST) FOR Å HA TILGANG TIL ELLER DELTA I NOEN AKTIVITET SOM ER RELATERT TIL NOEN DIMG-SIDE. VIDERE SKAL VI, I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VI, VÅRE LISENSGIVERE ELLER LISENSINNEHAVERE, ELLER NOEN AV FOREGÅENDE ENHETERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, TJENESTELEVERANDØRER ELLER LEVERANDØRER, HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FORSINKELSER ELLER FEIL I YTELSE SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE SKYLDES FORCE MAJEURE ELLER ÅRSAKER UTENFOR VÅR ELLER DERES RIMELIGE KONTROLL.

   I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK, KAN VI AVSLUTTE DIN FREMTIDIGE TILGANG TIL DIMG-SIDER ELLER ENDRE DIMG-SIDENE ELLER SLETTE INNHOLD ELLER FUNKSJONER PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE, PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT OG FOR EN HVILKEN SOM HELST GRUNN ELLER UTEN GRUNN UTEN ANSVAR.

   BEGRENSNINGENE, EKSKLUSJONENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DETTE AVSNITTET OG PÅ ANDRE STEDER I DISSE BRUKSVILKÅRENE GJELDER SÅ LANGT SOM GJELDENDE LOVER TILLATER.

   I HENHOLD TIL BRUKERE SOM BRUKER SIDEN I VISSE JURISDIKSJONER, PÅVIRKER IKKE DETTE AVSNITTET DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM EN FORBRUKER UNDER GJELDENDE LOV.

  14. JURISDIKSJON OG RETTSSTED

   Med forbehold om kravene i gjeldende forbrukerrettigheter og andre lover, samtykker du i at ethvert søksmål som er en følge av, eller i tilknytning til, disse bruksvilkårene eller DIMG-sider skal anlegges, og at stedet skal ligge, i staten eller føderale domstoler lokalisert i bydelen Manhattan, City of New York, State of New York, i USA, og at du herved samtykker og underkaster deg den personlige jurisdiksjonen til slike domstoler i forbindelse med et eventuelt søksmål. Vi fremholder ingen påstand om at innhold på noen DIMG-side er egnet eller tilgjengelig for bruk på noe spesielt sted. De som velger å bruke en DIMG-side gjør dette på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover, inkludert alle relevante lokale lover.

  15. ENDRING

   I den grad det tillates av gjeldende lovverk, kan vi, på et hvilket som helst tidspunkt, endre disse bruksvilkårene (inkludert ved å forandre, slette og/eller legge til noen del av disse vilkårene). Hvis vi gjør en vesentlig endring i disse bruksvilkårene, vil vi gjøre deg oppmerksom på en slik endring ved å sende deg en e-post på den siste e-postadressen som du har oppgitt til oss, og/eller ved å legge ut et oppslag om slike endringer på nettsidene som dekkes av disse bruksvilkårene. Enhver slik endring av bruksvilkårene vil trå i kraft tretti (30) kalenderdager etter at vi har sendt ut en elektronisk melding til deg eller lagt ut et oppslag på nettsidene. Vær oppmerksom på at du til enhver tid er ansvarlig for å oppdatere din personlige informasjon slik at vi er i besittelse av din gjeldende e-postadresse. I det tilfelle at den siste e-postadressen du har oppgitt til oss ikke er gyldig, eller av annen grunn ikke er i stand til å formidle til deg det elektroniske varselet beskrevet ovenfor, gjelder likevel vår forsendelse av e-posten som inneholder et slikt varsel som en effektiv varsling av endringer som er beskrevet i meldingen.

  16. OPPSIGELSE

   Disse bruksvilkårene gjelder til de sies opp av deg eller oss. Du kan si opp disse bruksvilkårene på et hvilket som helst tidspunkt ved å avslutte bruken av siden og ødelegge alt materiell ervervet gjennom siden samt all relatert dokumentasjon og alle kopier og installasjoner av disse, hvorvidt de ble inngått under disse vilkår og betingelser eller på annen måte.

   Vi kan øyeblikkelig si opp disse bruksvilkårene (inkludert din tilgang til siden, alle andre Club Penguin-sider, og alle andre Disney Group-sider) helt etter eget forgodtbefinnende inkludert, uten begrensning, tilfeller der du bryter med eller unnlater å overholde noe bruksvilkår eller bestemmelse herunder. Ved oppsigelse må du avslutte bruk av siden og ødelegge alt material ervervet gjennom siden samt kopier av disse, hvorvidt de ble inngått under disse vilkår og betingelser eller på annen måte.

   Vi har godtatt og iverksatt en politikk som rettferdiggjør oppsigelsen, i relevante omstendigheter, av kontoene til brukere som gjentatte ganger er i konflikt med bestemmelser om opphavsrett. Enhver forfalskende, aggressiv eller på annen måte ulovlig aktivitet kan også utgjøre grunn til oppsigelse av kontoen din etter vårt eget forgodtbefinnende, og du vil kunne bli rapportert til egnede instanser for lovhåndhevelse.

  17. GENERELLE BESTEMMELSER

   I den grad det tillates i henhold til krav som gjelder under gjeldende forbrukerrettigheter og andre lover, skal disse bruksvilkårene være underlagt og tolkes i henhold til lovene i staten New York og lovene i USA, uten å påvirke internasjonal privatretts prinsipper. Hvis noen bestemmelse under disse bruksvilkårene er ulovlig, ugyldig, eller av noen grunn ikke kan håndheves, da skal denne bestemmelsen anses å være separat fra disse bruksvilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser. Disse bruksvilkårene trår i kraft som en avtale og separat som en melding som begrenser grunnlaget som DIMG bruker til å gjøre DIMG-sidene tilgjengelig. Ingen bortfall av disse bruksvilkårene som er oppgitt av oss skal antas å utgjøre et ytterligere eller fortsettende bortfall av en slik ytelse eller annen ytelse, og dersom vi unnlater å stadfeste en rettighet eller ytelse i disse bruksvilkårene, skal ikke denne unnlatelsen utgjøre et bortfall av en slik rettighet eller ytelse. I disse bruksvilkårene skal ordet "inkludert" brukes illustrativt, som om det var etterfulgt av ordene "men ikke begrenset til". I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK, SAMTYKKER DU I AT ENHVER ÅRSAK TIL SØKSMÅL DU HAR SOM HAR OPPSTÅTT PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER NOEN DIMG-SIDE MÅ BEGYNNE INNEN ETT (1) ÅR (ELLER DEN LOVFESTEDE MINIMUMSPERIODEN, DERSOM DEN ER LENGRE) ETTER AT ÅRSAKEN TIL SØKSMÅL OPPSTO; ELLERS VIL EN SLIK ÅRSAK TIL SØKSMÅL PERMANENT AVVISES.

   Leveranse av varer, tjenester og programvare gjennom DIMG-sider er underlagt USAs eksportkontroll og krav til økonomiske sanksjoner. Ved å tilegne deg slike goder gjennom DIMG-sider, fremholder og garanterer du at din tilegnelse overholder og din bruk av goden vil overholde disse kravene. Uten å begrense det foregående, kan du ikke kjøpe varer, tjenester eller programvare via DIMG sine nettsteder hvis: 1) du befinner deg i, er under kontroll av, eller er statsborger eller innbygger i Cuba, Iran, Nord Korea, Sudan eller Syria, eller om du er på USAs finansdepartements Specially Designated Nationals List eller USAs handelsdepartements Denied Persons List, Unverified List eller Entity List eller 2) du har tenkt å levere de ervervede varer, tjenester eller programvare til Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan eller Syria (eller er statsborger eller bosatt i et av disse landene) eller til en person på Specially Designated Nationals List, Denied persons List, Unverified List eller Entity List.

  18. PÅSTAND OM BRUDD PÅ OPPHAVSRETT

   Vi har godtatt og iverksatt en politikk som rettferdiggjør oppsigelsen, i relevante omstendigheter som definert av oss helt etter eget forgodtbefinnende, av brukere som gjentatte ganger er i konflikt med bestemmelser om opphavsrett.

   Varsel om påstått brudd på opphavsrett må sendes til tjenesteleverandørens designerte agent.

   Varselet må sendes til følgende designerte agent:

   Tjenesteleverandør: Disney Online Studios Canada Inc.

   Navn på agent designert til å motta varsel om hevdet brudd på rettigheter: Laurence J. Shapiro

   Fullstendig adresse for designert agent, til hvilken et varsel skal sendes: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, United States of America

   Telefonnummer for designert agent: +1 (818) 623-3200

   Faksnummer for designert agent: +1 (818) 623-3637

   E-postadresse for designert agent: designated.agent@dig.TWDC.com

   For å ha effekt må varselet være en skriftlig formidling som inkluderer følgende:

   • en fysisk eller elektronisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som det hevdes er brutt;
   • identifikasjon av det opphavsrettslig beskyttede materialet som det hevdes er gjenstand for brudd, eller, hvis flere opphavsrettslig beskyttede verker på et enkelt nettsted dekkes av et enkelt varsel, en representativ liste av slike verker på den siden;
   • identifikasjon av materialet som det hevdes det er brudd på eller gjenstand for en aktivitet som utgjør et brudd og som skal fjernes eller gjøres utilgjengelig, og informasjon som rimeligvis er tilstrekkelig til å la oss finne materialet.;
   • informasjon som rimeligvis er tilstrekkelig til å tillate oss å kontakte den klagende part, slik som en adresse, telefonnummer, og, dersom tilgjengelig, en elektronisk postadresse hvor den klagende part kan kontaktes;
   • en erklæring om at den klagende part i god tro mener at bruken av materialet på den måten det påklages ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dens agent, eller loven; og
   • en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og, under ed, at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som er hevdet brutt.

   Vi kan varsle deg om at vi har fjernet eller gjort utilgjengelig visst material via et generelt varsel på en hvilken som helst DIMG-side, elektronisk post til en brukers e-postadresse i våre arkiver, eller via skriftlig kommunikasjon sendt med førsteklasses post til din fysiske adresse i våre arkiver. Hvis du mottar et slikt varsel, kan du komme med et motkrav i skriftlig form til den designerte agenten som inkluderer informasjonen nedenfor. For å ha effekt, må motkravet være en skriftlig formidling som inkluderer følgende:

   • din fysiske eller elektroniske signatur;
   • identifisering av materialet som har blitt fjernet eller gjort utilgjengelig, og stedet hvor materialet ble vist før det ble fjernet eller gjort utilgjengelig;
   • en erklæring fra deg, under ed, om at du i god tro mener at materialet ble fjernet eller gjort utilgjengelig som et resultat av en feil eller feilidentifisering av materialet som ble fjernet eller gjort utilgjengelig; og
   • ditt navn, fysiske adresse og telefonnummer, og en erklæring om at du samtykker til en domstols jurisdiksjon for det juridiske distriktet hvor din fysiske adresse befinner seg, eller hvis din fysiske adresse er utenfor USA, for et juridisk distrikt hvor DIMG kan befinne seg, og til at du vil godta behandlingstjeneste fra den personen som har varslet om antatt bruddsmessig material eller en slik persons agent.

  19. YTTERLIGERE VILKÅR

   Apple ytterligere vilkår -- Følgende ytterligere vilkår og bestemmelser gjelder for våre applikasjoner designet for bruk på en Apple iOS-drevet mobil enhet (“iOS App”):

   1. Du erkjenner at disse bruksvilkårene kun gjelder mellom deg og oss, og ikke Apple, Inc. (“Apple”). Vi, og ikke Apple, er eneansvarlige for vår iOs App og tjenestene og innholdet som er tilgjengelige gjennom den.

   2. Du samtykker i at din bruk av vår iOS App skal være underkastet bruksreglene som er beskrevet i Apples dagjeldende App Store tjenestevilkår.

   3. Partene er enige om at Apple ikke skal ha noen forpliktelse til å tilby vedlikeholds- og støttetjenester i forbindelse med vår iOS App.

   4. I den grad det maksimalt er tillatt av gjeldende lov, har Apple ingen garantiforpliktelser overhode i forbindelse med vår iOS App.

   5. Du samtykker i at vi, og ikke Apple, er ansvarlige for å håndtere noe krav framsatt av deg eller noen tredjepart i forbindelse med vår iOS App eller din besittelse og/eller bruk av vår iOS App, inkludert, men ikke begrenset til: (i) produktansvarskrav; (ii) en hvilken som helst påstand om at iOS App ikke overholder gjeldende juridiske eller lovverksmessige krav; og (iii) krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning.

   6. Du samtykker i at vi, og ikke Apple, skal være ansvarlige for undersøkelse, forsvar, forlikelse og frafall av enhver tredjeparts anklagelse om krenkelse av intellektuell eiendomsrett relatert til vår iOS App eller din besittelse og bruk av vår iOS App.

   7. Du representerer og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt en embargo av den amerikanske regjering, eller har blitt designert som et land som “støtter terrorisme” av den amerikanske regjering; og (ii) du ikke er oppført på noen liste framsatt av den amerikanske regjering over forbudte eller begrensede parter.

   8. Du samtykker i å overholde alle gjeldende tredjeparts avtalevilkår når du bruker vår iOS App (f. eks., du må ikke bryte dine avtalevilkår om trådløse datatjenester når du bruker iOS App).

   9. Partene er enige om at Apple og Apples datterselskaper er tredjeparts begunstigede til bruksvilkårene som gjelder vår iOS App. Idet du godtar bruksvilkårene, vil Apple ha retten til (og vil anses som å ha akseptert den retten) å håndheve bruksvilkårene mot deg i kraft av å være en tredjeparts begunstiget av disse vilkårene.

   10. Spørsmål, klager og krav som gjelder vår iOs App skal sendes til:

   Club Penguin
   c/o Disney Online Studios Canada Inc.
   Attention: Mobile Apps
   Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
   Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
   CANADA

   Du kan også ringe på +1-877-261-9482 (USA og Canada) eller +1-250-469-6380, eller sende en e-post til support@clubpenguin.com
   (Hvis du ikke er 18 år eller eldre, skal du be om din forelders eller verges tillatelse til å kontakte oss.)

   Du kan være sikker på at enhver personlig informasjon som du oppgir i din korrespondanse til ovennevnte e-post- og postadresser og telefonnumre kun vil brukes for det formål å svare på forespørselen din, og vil ikke brukes til å sende deg reklamemateriell, med mindre du ber om dette.

    

   Android ytterligere vilkår -- Følgende ytterligere vilkår og bestemmelser gjelder for våre applikasjoner designet for bruk på en Android-drevet mobil enhet (“Android App”):

   1. Du erkjenner at disse bruksvilkårene kun gjelder mellom deg og oss, og ikke Google, Inc. (“Google”). Vi, og ikke Google, er eneansvarlige for vår Android App og tjenestene og innholdet som er tilgjengelige gjennom den.

   2. Du samtykker i at din bruk av vår Android App skal være underkastet bruksreglene som er beskrevet i dagjeldende Android Markets tjenestevilkår.

   3. Google Inc., som leverandør av Android Market, skal ikke ha noen forpliktelse eller ansvar ovenfor deg med hensyn til vår Android App eller disse bruksvilkårene.

   4. Du erkjenner og samtykker i at Google er en tredjeparts begunstiget for bruksvilkårene som gjelder vår Android App.