Hello penguins, the Club Penguin virtual world will be closing March 29, 2017.

Terms of Use

 • Aktualizacja: 2 listopad 2011 r.

  1. WPROWADZENIE

   Witamy w witrynie Club Penguin („Witryna”). Witryna jest zarządzana i prezentowana użytkownikom przez firmę Disney Online Studios Canada Inc. (wcześniej występującą pod nazwą Club Penguin Entertainment Inc.) z siedzibą w Kelowna, British Columbia, Kanada („DOS Canada”).

   „Witryny DIMG” odnoszą się do witryn internetowych grupy Disney Interactive Media Group („DIMG”) oraz określonych podmiotów powiązanych, obejmujących m.in. ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com oraz inne witryny internetowe, na których zamieszczone są niniejsze warunki użytkowania. Grupa DIMG oraz wszelkie kontrolowane przez nią podmioty, spółki powiązane lub znajdujące się pod wspólnym zarządem DIMG, są w niniejszej dokumentacji zbiorczo określane jako „my”, „nam” lub „nasz”.

   NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ WITRYNY DIMG. Używając dowolnej Witryny DIMG lub klikając pole potwierdzenia akceptacji lub zgody na niniejsze warunki, użytkownik wyraża swoją zgodę na zastosowanie się do tych warunków użytkowania oraz Zasad Club Penguin Rules. Jeśli użytkownik nie zgadza się na warunki użytkowania określone w tych dokumentach, nie może korzystać z Witryny DIMG.

   JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST RODZICEM LUB OPIEKUNEM I WYRAŻA SWOJĄ ZGODĘ, ABY DZIECKO ZAREJESTROWAŁO SIĘ W KTÓREJŚ Z WITRYN, TYM SAMYM ZGADZA SIĘ NA ZASTOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA W ODNIESIENIU DO WYŻEJ WYMIENIONYCH WITRYN.

   Należy zwrócić uwagę, że w przypadku określonych usług oferowanych przez Witryny DIMG obowiązują specjalne warunki, takie jak usługi subskrypcyjne, zasady dotyczące określonych konkursów i loterii lub inne funkcje albo czynności. Warunki są udostępniane w zestawieniu z usługą, której dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju warunki traktowane są jako uzupełnienie niniejszych warunków użytkowania i, w razie konfliktu, mają charakter nadrzędny.

   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze warunki są poparte odpowiednimi świadczeniami wzajemnymi, których odbiór i odpowiedni charakter potwierdza niniejszy dokument. Bez ograniczenia ogólności powyższego, użytkownik uznaje, że takie świadczenia obejmują korzystanie z witryn DIMG oraz uzyskiwanie danych, materiałów i informacji dostępnych na witrynach DIMG lub przez nie, możliwe wykorzystanie lub ujawnianie Materiałów przesłanych przez użytkownika (jak określono poniżej w Sekcji 3, zatytułowanej „MATERIAŁY PRZESŁANE”) oraz możliwa publikacja lub promocja przy użyciu lub po upublicznieniu Materiałów przesłanych przez użytkownika.

  2. KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI

   Witryna przeznaczona jest wyłącznie do osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Witryny w celach komercyjnych ani w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem albo naruszający nasze dobro lub dobro innych osób i podmiotów, co określone jest według naszego uznania.

   Wszelkie informacje, materiały, funkcje i inna zawartość (włącznie z Materiałami przesłanymi, jak określono w sekcji 3 pt. „MATERIAŁY PRZESŁANE”) („Zawartość”) zawarte w Witrynach DIMG stanowią naszą własność chronioną prawami autorskimi lub chronioną prawami autorskimi własność naszych licencjodawców lub licencjobiorców. Wszystkie znaki towarowe, slogany, znaki usługowe, nazwy handlowe i postać handlowa są naszą własnością i/lub własnością naszych licencjodawców i licencjobiorców. Możemy zmienić Witryny DIMG lub usunąć znajdującą się tam Zawartość lub elementy w dowolnym czasie, w dowolny sposób i z dowolnej przyczyny.

   Poza przypadkiem uzyskania naszej specjalnej zgody na piśmie, Zawartość którejkolwiek z Witryn DIMG nie może być używana, powielana, rozpowszechniana ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób niż jako część Witryny DIMG, nawet jako element dzieła zależnego, chyba że Witryna DIMG umożliwia pobieranie określonej Zawartości. W takim przypadku użytkownik może pobrać na komputer jedną kopię takiej Zawartości przeznaczoną wyłącznie do prywatnego użytku niekomercyjnego pod warunkiem, że (a) wszelkie informacje o prawach autorskich oraz własności intelektualnej pozostaną nienaruszone, (b) użytkownik nie dokona żadnych modyfikacji w Zawartości ani nie wypożyczy, wydzierżawi, sprzeda, rozpowszechni, powieli (poza wykonaniem jednej kopii zapasowej w celach prywatnego użytku) ani nie utworzy żadnych dzieł pochodnych w oparciu o Witrynę lub Zawartość w sposób niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób sugerujący związek z naszymi produktami, usługami lub markami. Używanie naszej Zawartości do jakichkolwiek innych celów, w tym m.in. „przekierowania pocztą” lub masowego albo zautomatyzowanego używania witryn DIMG lub używania jakiejkolwiek z naszych Zawartości z dowolnej naszej witryny lub sieciowego środowiska komputerowego, stanowi naruszenie naszych praw autorskich oraz innych praw własności i jest surowo zabronione.

   W przypadku, gdy użytkownik skorzysta z oferowanej przez nas możliwości pobrania oprogramowania w Witrynie DIMG, oprogramowanie, włączając pliki, zawartą lub generowaną przez oprogramowanie grafikę oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (dalej pod jedną nazwą „Oprogramowanie”) jest udostępniane użytkownikowi w postaci licencji przez nas lub innego licencjodawcę i przeznaczone wyłącznie do prywatnego, domowego użytku niekomercyjnego. Nie przenosimy tytułu własności do Oprogramowania na użytkownika.

   Za wyjątkiem sytuacji dozwolonych stosownymi przepisami, użytkownik nie może rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania, dekompilować go, odtwarzać jego kodu źródłowego, demontować go, adaptować, ani w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci, która mogłaby być odczytana, z wyjątkiem zakresu dozwolonego stosownymi przepisami.

   Używanie Witryny lub dowolnego oprogramowania, kodu, urządzenia lub innego mechanizmu umożliwiającego zautomatyzowane granie, przyspieszone granie lub inną manipulację grą lub klientem gry spowoduje natychmiastowe zamknięcie Konta. Firma Disney zastrzega sobie prawo według własnego uznania do decydowania o tym, co stanowi manipulację grą lub klientem gry.

   UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE ŻADEN Z ZAPISÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NIE MA MOCY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW HANDLOWYCH, HASEŁ, ZNAKÓW USŁUG, NAZW HANDLOWYCH, SZATY GRAFICZNEJ ANI INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z WŁASNOŚCI DOTYCZĄCYCH WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI NA UŻYTKOWNIKA LUB STRONĘ TRZECIĄ; ANI NIE UPOWAŻNIA UŻYTKOWNIKA DO TWORZENIA DZIEŁ ZALEŻNYCH W OPARCIU O ZAWARTOŚĆ. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnego działania, które byłoby sprzeczne lub naruszałoby w jakikolwiek sposób wyżej wymienione prawo własności.

  3. MATERIAŁY PRZESŁANE

   W niniejszych warunkach użytkowania używamy słowa „Materiały przesłane” w rozumieniu tekstów, wiadomości, pomysłów, projektów, sugestii, scenariuszy, ujęć, formatów, dzieł sztuki, zdjęć, rysunków, filmów wideo, materiałów audiowizualnych, kompozycji muzycznych (w tym tekstów piosenek), nagrań dźwięku, charakteryzacji, nazwisk użytkownika i innych osób, preferencji, głosów, nazw użytkowników, profilów, wydarzeń, wizerunków, przedstawień i/lub innych informacji lub materiałów biograficznych i/lub innych podobnych materiałów, które użytkownik dodaje, umieszcza, przesyła, osadza, wyświetla, przekazuje lub w inny sposób rozpowszechnia (ogólnie określane jako „Rozpowszechnianie”) na witrynach lub przez witryny DIMG.

   Istnieją dwa rodzaje Materiałów przesłanych: Materiały przesłane na zamówienie i Materiały niezamówione. „Materiały przesłane na zamówienie” to Materiały, (a) które zostały przesłane na wyraźne nasze zamówienie lub których dostarczenie umożliwiliśmy użytkownikowi za pośrednictwem dowolnej opcji lub zadania w Witrynie DIMG do przeglądu lub zaprezentowania przez nas za ewentualnym szczegółowo ustalonym wynagrodzeniem lub rekompensatą (ogólnie „Rekompensata ”) (jak na przykład nagrody lub inne walory zdobyte w grach, loteriach, konkursach i działaniach promocyjnych); oraz (b) które użytkownik rozpowszechnia w dowolnej z Witryn DIMG lub za ich pośrednictwem, za które użytkownik nie oczekuje Rekompensaty (na przykład Usługi dla gości lub Fora publiczne (jak podano w sekcji 6 zatytułowanej „FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA”)). „Materiały niezamówione” to wszystkie te Materiały, do których nie stosują się punkty (a) lub (b) niniejszego akapitu.

   NIE NALEŻY ROZPOWSZECHNIAĆ ŻADNYCH NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW. BRAK DOROZUMIANEJ UMOWY.

   Obowiązująca od dawna w naszej firmie polityka nie pozwala nam na przyjmowanie ani branie pod uwagę Niezamówionych materiałów, zatem prosimy o nierozpowszechnianie Niezamówionych materiałów w żadnej z Witryn DIMG ani za ich pośrednictwem. Chcemy uniknąć w przyszłości potencjalnych nieporozumień, kiedy projekty opracowane przez nas lub pod naszym kierownictwem mogą być uznane przez innych za podobne do ich własnych dzieł artystycznych. W związku z tym wymagamy od użytkownika, aby nie rozpowszechniał żadnych Niezamówionych materiałów. W każdym przypadku użytkownik zgadza się tym samym, że przesłał Materiały nie oczekując ewentualnych przyszłych korzyści oraz że w żaden sposób nie jest zamierzony ani nie został stworzony stosunek powierniczy pomiędzy użytkownikiem a nami oraz że użytkownik nie oczekuje, że przesłane materiały zostaną poddane przeglądowi lub że otrzyma za nie jakiekolwiek wynagrodzenie lub rekompensatę (inną niż jakakolwiek wyszczególniona Rekompensata).

   Wykluczając wyraźne sformułowania zawarte w niniejszych warunkach użytkowania, postanowienia te odnoszą się zarówno do Materiałów zamówionych, jak i do Materiałów niezamówionych. Stosownie do powyższego, my oraz nasi licencjobiorcy, dystrybutorzy, agenci, przedstawiciele i inni autoryzowani użytkownicy mają prawo do wykorzystywania i ujawniania wszystkich Materiałów i nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób składających za pośrednictwem użytkownika roszczenia dotyczących wykorzystywania i ujawniania wszelkich Materiałów.

  4. LICENCJE I ZAPEWNIENIA

   Użytkownik niniejszym udziela nam i naszym licencjobiorcom, dystrybutorom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym użytkownikom niewyłącznej, nieodwołalnej, pełnopłatnej, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej (w całości lub w części) nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieokreślony (lub maksymalny okres dozwolony przez obowiązujące prawo) obejmującej prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową, prawa do prywatności i do ochrony wizerunku, które użytkownik posiada lub którymi zarządza w zakresie wykorzystywania, powielania, przesyłania, wyświetlania, wystawiania, rozpowszechniania, indeksowania, komentowania, modyfikowania (w tym usunięcia słów piosenki i muzyki z dowolnych Materiałów przesłanych lub zastąpienia ich w dowolnym Materiale przesłanym muzyką i słowami wybranymi przez nas), tworzenia w oparciu o Materiał przesłany dzieł pochodnych, przedstawiania lub w inny sposób wykorzystywania danych Materiałów przesłanych, w całości lub w części, we wszystkich multimedialnych formatach i kanałach znanych lub w przyszłości opracowanych (w tym na Witrynach DIMG, witrynach stron trzecich, w naszych sieciach i stacjach nadawczych i kablowych, na naszych szerokopasmowych i bezprzewodowych platformach, produktach i usługach, w mediach fizycznych oraz w wersji kinowej) w dowolnym celu, w tym m.in. w celach rozrywkowych, informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, handlowych lub komercyjnych bez dalszego powiadamiania użytkownika z podaniem jego danych lub bez oraz bez konieczności uzyskania zgody od użytkownika lub dowolnej osoby lub podmiotu ani bez zobowiązania płatności na jej rzecz („Licencja na Materiały przesłane”).

   Przekazując Materiał, użytkownik oświadcza i zapewnia, że Materiał oraz czynność jego przekazania są zgodne z Zasadami postępowania (określonymi poniżej w sekcji 7 zatytułowanej „ZASADY POSTĘPOWANIA”) oraz pozostałymi wymaganiami niniejszych zasad użytkowania, a także, że jest właścicielem lub posiada niezbędne uprawnienia, licencje, zgody i pozwolenia do wykorzystywania oraz upoważnienia nas do wykorzystania danych Materiałów w dowolny sposób omówiony w niniejszych warunkach użytkowania (w tym w ramach Licencji na Materiały przesłane) bez konieczności uzyskiwania zgody od osoby trzeciej lub innego podmiotu ani uiszczania płatności na ich rzecz. Niniejsze warunki użytkowania (w tym również Licencja na Materiały przesłane) nie ograniczają przekazywanych w przeszłości lub w przyszłości praw, pozwoleń, umów, nadań ani zwolnień w odniesieniu do Materiałów.

   W zakresie, w jakim rozpowszechniane przez użytkownika Materiały w Witrynach DIMG lub za ich pośrednictwem zawierają oryginalne piosenki lub nagrania, użytkownik oświadcza, że należy do stosownego stowarzyszenia zrzeszającego właścicieli praw autorskich, mechanicznych lub praw do wykonania oraz że wszystkie kompozycje muzyczne (w tym teksty piosenek) oraz nagrania dźwiękowe zawarte w takich Materiałach mogą być nam (i naszym licencjobiorcom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym użytkownikom) udostępnione w ramach licencji bezpośrednio od takich stowarzyszeń. Pomimo powyższego, bez względu na to, czy użytkownik jest członkiem jakiegokolwiek stowarzyszenia prawnego, użytkownik udziela Licencji na materiały przesłane w odniesieniu do każdej kompozycji muzycznej (włącznie z tekstem) oraz nagrań dźwiękowych zawartych w takich Materiałach.

   W zakresie, w jakim zamawiamy Materiały przez opcje i zadania w Witrynach DIMG lub za ich pośrednictwem (włączając gry, loterie, konkursy, promocje oraz Fora Publiczne (określone poniżej w sekcji 6 zatytułowanej „FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA”)) wymagających wykorzystania naszych prac chronionych prawami autorskimi (w całości lub części), niniejszym udzielamy użytkownikowi niewyłącznej licencji do tworzenia dzieła zależnego z wykorzystaniem naszych prac chronionych prawami autorskimi (w całości lub części) zgodnie z wymaganiami (ale wyłącznie w zakresie wymagań i wyłącznie w celu utworzenia Materiału użytkownika), pod warunkiem jednak, że taka licencja będzie uwarunkowana udzieleniem nam przez użytkownika wszelkich praw do utworzonego dzieła. Jeśli takie prawa nie zostaną nam udzielone, licencja użytkownika na tworzenie dzieł pochodnych przy użyciu naszych dzieł chronionych prawami autorskimi (w całości lub w części) będzie nieważna i nieobowiązująca. Użytkownik wyraża zgodę na wyżej opisane przekazanie praw, pozwoleń, umów i przydziałów niezależnie od tego, czy jego Materiał zostanie użyty czy nie.

   Użytkownik niniejszym wyznacza nas na swojego agenta z pełnymi uprawnieniami do spisywania i realizacji wszelkich dokumentów i/lub wszelkich czynności, które mogą być wymagane do potwierdzenia nadania praw, pozwoleń, umów, nadań i zwolnień ustalonych w niniejszych warunkach użytkowania.

   Użytkownik potwierdza, że przesłał Materiały, nie oczekując ewentualnych przyszłych korzyści oraz, że w żaden sposób nie jest zamierzony ani nie został stworzony stosunek powierniczy pomiędzy użytkownikiem a nami oraz, że użytkownik nie oczekuje, że przesłane materiały zostaną poddane przeglądowi lub że otrzyma za nie jakiekolwiek wynagrodzenie lub rekompensatę.

   W zakresie, w jakim istnieją „autorskie prawa osobiste”, „prawa pokrewne” lub podobne prawa („Autorskie prawa osobiste”) w odniesieniu do Materiałów przesłanych, a nie są one wyłącznie naszą własnością, a także w zakresie, w jakim użytkownik może dokonać poniższego zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik zgadza się nie dochodzić tych praw zarówno wobec nas, jak i naszych licencjobiorców, dystrybutorów, agentów, przedstawicieli i autoryzowanych użytkowników oraz powinien zawrzeć podobne porozumienie o niedochodzeniu takich praw ze wszystkimi podmiotami, które mogą je posiadać.

   Bez ograniczenia zakresu Licencji na Materiały ani ewentualnego przekazania praw, pozwolenia, umów, nadań i zwolnień, jakie użytkownik może poczynić w przyszłości odnośnie przesłanych Materiałów, jak również w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik niniejszym potwierdza wszelkie wcześniejsze przekazania praw, pozwoleń, umów, nadań i zwolnień dokonanych przez użytkownika w odniesieniu do Materiałów, które przesłał do nas.

  5. KONTA

   W Witrynie DIMG może istnieć wymóg utworzenia konta w celu wzięcia udziału w działaniach lub pozyskania dodatkowych korzyści. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie, prowadzenie i aktualizowanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, stosownie do wymagań określonych w trakcie procesu rejestracji („Dane Rejestracyjne”). Nie wolno podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani podawać fałszywych danych osobowych lub informacji o przynależności, w tym również podawać nazwy użytkownika innej osoby, hasła lub innych informacji o koncie, nazwiska innej osoby, podobieństwa, głosu, zdjęcia lub obrazu. Nie wolno dostarczać fałszywych danych w imieniu rodzica lub opiekuna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może udzielać sublicencji na swoje członkostwo lub identyfikatora konta, jak również przekazywać, sprzedawać lub przydzielać ich innym. Wszelkie próby udzielenia sublicencji, przeniesienia, wystawienia na aukcji, sprzedaży lub przydzielenia członkostwa lub identyfikatora konta będą nieważne i takie próby, bez względu na to, czy realizowane przez właściciela konta, będą skutkować natychmiastowym zamknięciem Konta.

   Użytkownik zobowiązuje się również niezwłocznie poinformować nas w sekcji Club Penguin – Pomoc, Pytania dotyczące Rozliczeń/Członkostwa o wszystkich przypadkach nieautoryzowanego użycia jego nazwy użytkownika, hasła, innych informacji o koncie lub o innych wiadomych użytkownikowi formach naruszenia zabezpieczeń dotyczących Witryny. Ponadto, użytkownik zobowiązuje się zamknąć swoje konto po zakończeniu każdej sesji.

   Zgodnie z obowiązującym prawem możemy zawiesić lub zamknąć konta użytkownika i możliwość korzystania z Witryny DIMG lub jej części w przypadku niezastosowania się do niniejszych warunków użytkowania lub innych szczególnych warunków odnoszących się do określonych usług, w przypadku naruszenia praw autorskich lub z innej dowolnej przyczyny.

   Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich wymagań kontrolnych dotyczących wymiany walut. Przed realizacją transakcji subskrypcji, użytkownik powinien zweryfikować transakcję i poprawić błędy oraz/lub wycofać się z transakcji. Dostęp do Usługi jest możliwy natychmiast po realizacji płatności opłaty subskrypcyjnej.

  6. JĘZYK HANDLU ELEKTRONICZNEGO

   Od czasu do czasu w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach Użytkownik może kupić towary lub usługi, takie jak granie online, jak również zakupić bilety albo inne produkty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tylko osoba dorosła (która osiągnęła wiek co najmniej 18 lat) może zawierać i realizować takie transakcje.

   Po dokonaniu rejestracji w naszych Wirtualnych światach lub innych aktualnych usługach Użytkownikowi przysługuje prawo do pisemnego anulowania subskrypcji w ciągu 14 dni roboczych od momentu pierwszej rejestracji. Użytkownik otrzyma zwrot pełnej kwoty wszelkich poniesionych opłat, który zostanie dokonany w ciągu 30 dni. Jednak jeśli Użytkownik skorzysta z dostępu do wybranej usługi w ciągu tych 7 dni roboczych, opłaty związane ze subskrypcją nie będą podlegać zwrotowi.

   Użytkownik może skontaktować się z nami, aby anulować automatycznie wznawianą lub powtórną opłatę, zgodnie z informacjami podanymi do wiadomości Użytkownika w odpowiedniej Witrynie lub aplikacji.

   adres e-mail:  billing@clubpenguin.com
   adres pocztowy:  #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   telefon:  +1 (877)261-9482 połączenia bezpłatne dla osób dzwoniących z Ameryki Północnej
      +1 (250)469-6380 dla pozostałych (mogą być naliczane dodatkowe opłaty dla połączeń międzynarodowych)

   Informacje dotyczące naszych praktyk, włączając sposób pozyskiwania, wykorzystania i ujawniania przez nas danych osobowych, dostępne są pod poniższym łączem http://www.clubpenguin.com/privacy-policy/pl.

   Okres obowiązywania automatycznie wznawianej subskrypcji jest równy okresowi obowiązywania pierwszej subskrypcji, jeśli w informacjach podanych Użytkownikowi w momencie zakupu nie postanowiono inaczej. Wszelkich opłat dotyczących powtórnych lub automatycznie wznawianych płatności należy dokonywać w wysokości obowiązującej w momencie dokonania zakupu usługi, jeśli przed dokonaniem płatności nie powiadomiono o zmianie.

   W stosunku do wirtualnych walut i/lub dóbr, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą być wykorzystane tylko w związku z witrynami WDIG i tylko w świecie wirtualnym, w którym użytkownik je uzyskał. Dodatkowo poza prawem wykorzystania tych elementów w świecie wirtualnym, użytkownik nie ma żadnego innego prawa ani tytułu do żadnego z tych elementów, a my od czasu do czasu możemy kontrolować, modyfikować, zaprzestać prowadzenia lub w inny sposób regulować te elementy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że elementy te nie mogą być sprzedawane poza wirtualnym światem za pieniądze lub inne przedmioty posiadające wartość.

   Prawo do rezygnacji

   Użytkownik może zrezygnować z umowy w ciągu 14 dni bez podawania powodu, wysyłając powiadomienie w formie tekstowej (np. jako list, faks lub wiadomość e-mail). Odliczanie do terminu ostatecznego rozpoczyna się w chwili otrzymania instrukcji dotyczących prawa do rezygnacji w formie pisemnej, jednak, nie może nastąpić wcześniej niż zawarcie umowy i nie wcześniej niż dopełnienie przez nas zobowiązań dotyczących informacji zgodnie z Artykułem 246 w sekcji 2 w połączeniu z sekcją 1. 1 i 2 Ustawa Wprowadzająca do Niemieckiego Kodeksu Cywilnego oraz obowiązki zgodne z sekcją 312e, paragraf 1, zdanie 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego w połączeniu z Artykułem 246 w sekcji 3 Ustawy Wprowadzającej do Niemieckiego Kodeksu Cywilnego. Aby dotrzymać wyznaczonego terminu, konieczne jest wysłanie powiadomienia o rezygnacji w wyznaczonym czasie. Rezygnację należy zaadresować na:

   Disney Online Studios Canada Inc.
   #500 – 1628 Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1
   billing@clubpenguin.com

  7. FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA

   „Forum publiczne” oznacza obszar, witrynę, stronę lub funkcję oferowaną jak część Witryny DIMG, która umożliwia Dystrybucję materiałów do oglądania przez jednego lub wielu użytkowników witryny DIMG, w tym również obszar czatu, grupę dyskusyjną lub środowisko społecznościowe.

   UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FORA PUBLICZNE ORAZ OFEROWANE PRZEZ NIE FUNKCJE SŁUŻĄ DO CELÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, A NIE PRYWATNEJ I W PRZYPADKU PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW NA FORA PUBLICZNE UŻYTKOWNIK NIE MA ŻADNYCH OCZEKIWAĆ W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem jakiegokolwiek z tych mediów; użytkownik udostępnia te informacje na własne ryzyko.

   Zgodnie z obowiązującym prawem, tylko użytkownik jest odpowiedzialny za Materiały, które rozpowszechnia w którejkolwiek z Witryn DIMG lub za ich pośrednictwem, przy użyciu nazwy użytkownika lub za Materiały zaprezentowane na forum publicznym oraz za konsekwencje przesłania i umieszczenia wyżej wymienionych.

   Co więcej, użytkownik powinien podchodzić z dystansem do informacji przedstawianych przez innych i musi przyjąć do wiadomości, że korzystanie z materiałów umieszczonych na Forum publicznym ma miejsce na własne ryzyko użytkownika. Dla przykładu, nie ponosimy odpowiedzialności ani nie zatwierdzamy opinii, porad czy zaleceń umieszczonych lub przesłanych przez użytkowników na jakichkolwiek Forach publicznych i szczegółowo zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wyżej wymienionymi.

   Nie mamy wobec użytkownika żadnych zobowiązań i w związku z tym możemy odmówić opublikowania, dostarczenia, usunięcia, modyfikacji lub innego użycia albo podjęcia działania w odniesieniu do Materiałów dystrybuowanych przez użytkownika.

   Zastrzegamy sobie prawo kontrolowania, odmowy zamieszczania, usuwania, edycji, przechowywania i/lub weryfikacji Materiałów w dowolnym czasie oraz od czasu do czasu, jak również z jakiegokolwiek powodu, w tym m.in. w celu zapewnienia, że Materiały są zgodne z Zasadami postępowania, według naszego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli podejmiemy decyzję o selekcjonowaniu Materiałów, może wystąpić opóźnienie w zamieszczaniu na Forum publicznym wyżej wymienionych treści spowodowane procesem weryfikacji. Jeśli będziemy mieli pytania odnośnie Materiałów przesłanych przez użytkownika, w tym, bez ograniczeń, kwestii dotyczących praw autorskich, możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym, dla przykładu, czy użytkownik posiada prawa autorskie lub uzyskał zezwolenie na zamieszczenie materiału.

  8. ZASADY POSTĘPOWANIA

   W Witrynach DIMG obowiązują następujące Zasady postępowania. Korzystając z Witryn DIMG, użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać żadnych Materiałów, które:

   • (a) mają charakter zniesławiający, obraźliwy, napastliwy, zawierają groźby lub są naruszeniem prawa prywatności innych osób; (b) są podyktowane bigoterią, nienawiścią lub rasizmem bądź mają obraźliwy charakter; (c) odwołują się do przemocy, są wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub zawierają elementy erotyki; lub (d) w inny sposób szkodzą osobom lub podmiotom lub mogą być w uzasadnionym stopniu postrzegane jako szkodliwe;
   • Są nielegalne lub zawierają zachętę lub obronę nielegalnej działalności lub też omawiają nielegalne czyny z myślą o popełnieniu ich, w tym Materiały, które są lub stanowią próbę dopuszczenia się pornografii dziecięcej, stalkingu, napaści na tle seksualnym, oszustwa, handlu obscenicznymi lub ukradzionymi materiałami, handlu narkotykami i/lub używania narkotyków, prześladowania, kradzieży lub zmowie mającej na celu popełnienie czynów przestępczych;
   • stanowią naruszenie lub pogwałcenie praw osób trzecich, w tym: (a) praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych chronionych lub umownych praw; (b) praw do prywatności (w szczególności, nie wolno rozpowszechniać jakichkolwiek osobistych danych innej osoby bez jej wyraźnego pozwolenia) lub do wizerunku; lub (c) zobowiązania do zachowania poufnego charakteru;
   • mają charakter handlowy, komercyjny lub reklamują bądź też oferują na sprzedaż produkty, usługi itd. (dla zysku lub bez intencji zysku) lub zwierają prośbę (również o składki i donacje);
   • zawierają wirusa lub inny szkodliwy komponent bądź też ingerują, niekorzystnie wpływają lub naruszają integralność którejś z Witryn DIMG lub połączonej z nimi sieci bądź też w inny sposób zakłócają korzystanie lub przyjemność związaną z korzystania z tych Witryn DIMG innym osobom lub podmiotom; lub
   • (a) nie odnoszą się do zatwierdzonych tematów lub motywów na poszczególnych Forach publicznych; (b) naruszają wszelkie specyficzne ograniczenia mające zastosowanie do Forum publicznego; lub (c) są aspołeczne, szkodliwe, destruktywne, czego przykładem jest „flaming”, „spam”, „flooding”, „trolling” i „griefing” w ogólnie przyjętym rozumieniu tych terminów w Internecie.

   Nie możemy zakładać ani nie możemy zagwarantować, że inni użytkownicy stosują się lub będą stosować się do wyżej określonych Zasad postępowania lub innych postanowień niniejszych warunków użytkowania, i pomiędzy nami a użytkownikiem, użytkownik przyjmuje na siebie pełne ryzyko urazów bądź obrażeń spowodowane takich brakiem zastosowania się do zasad lub postanowień.

  9. WSPÓŁPRACA; USUWANIE PRZESŁANYCH MATERIAŁÓW

   Bez utraty żadnego z praw wynikających z tych warunków użytkowania lub z przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do (a) odmowy umieszczenia, przekazania lub usunięcia dowolnych Materiałów przesłanych z dowolnej witryny DIMG, które naruszają te warunki użytkowania (wliczając w to Zasady postępowania) oraz (b) tylko wtedy, gdy pozwala na to obowiązujące prawo, do identyfikowania użytkowników stronom trzecim, i/lub ujawniania stronom trzecim Materiałów przesłanych lub informacji osobowych, gdy w dobrej wierze uważamy, że taka identyfikacja lub ujawnienie (i) ułatwi egzekwowanie prawa, wliczając w to, na przykład, postępowanie zgodnie z wyrokiem sądu lub w przypadku składania zeznań w charakterze świadka, lub (ii) wspomoże wprowadzić w życie te warunki użytkowania (wliczając w to Zasady postępowania) i/lub konkursy, loterie, promocje, zasady gier i/lub pomoże ochronić bezpieczeństwo każdej osoby lub własności, wliczając w to witrynę DIMG. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do usuwania Materiałów w dowolnym czasie i z dowolnych powodów lub bez powodu.

  10. ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

   W ZALEŻNOŚCI OD STOSOWNEGO PRAWA, ZAWARTOŚĆ ZWIĄZANA LUB ZNAJDUJĄCA SIĘ W WITRYNACH DIMG LUB W WITRYNACH ALBO USŁUGACH STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA Z JAKIEJKOLWIEK WITRYNY DIMG, JEST ZAPEWNIANIA „JAK JEST” I BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW LUB JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. W PEŁNYM MOŻLIWYM DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WARUNKI GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, ZGODNOŚCI ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ BĘDZIE POZBAWIONA BŁĘDÓW, ŻE DOSTĘP DO NIEJ NIE BĘDZIE ZAKŁÓCONY, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE ORAZ ŻE JAKAKOLWIEK WITRYNA LUB SERWER DIMG, KTÓRY UDOSTĘPNIA TAKĄ ZAWARTOŚĆ, JEST POZBAWIONY WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. PONADTO, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, UŻYTKOWNIK BIERZE NA SIEBIE WSZELKIE KOSZTY KONIECZNEJ OBSŁUGI, NAPRAWY LUB USUNIĘCIA USTEREK. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LUB REZULTATÓW UŻYTKOWANIA JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI. ODNOŚNE PRAWA MOGĄ NIE POZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, TAK WIĘC POWYŻSZE ZRZECZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WOBEC NAS W ZWIĄZKU Z ZAWARTOŚCIĄ ORAZ WSZELKĄ ZAWARTOŚCIĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA WITRYNY STRON TRZECICH (W TYM RÓWNIEŻ DANE KARTY KREDYTOWEJ ORAZ INNE DANE OSOBOWE), W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO. NALEŻY JEDNAK ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NIE NARUSZA TO PRAW USTAWOWYCH UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI PRAWNEJ NA WADY UKRYTE W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY UZYSKUJĄ DOSTĘP DO WITRYNY W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH.

   Ponadto żadne treści nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej. We wszystkich kwestiach dotyczących stanu zdrowia należy zawsze udać się po poradę do lekarza. W nagłych przypadkach należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub zadzwonić po pogotowie. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z zastosowania informacji zamieszczonych w Witrynach DIMG.

   Witryny DIMG mogą zawierać opinie i poglądy innych użytkowników. Biorąc pod uwagę interaktywną naturę tych witryn, nie możemy popierać, gwarantować lub odpowiadać za rzetelność, skuteczność lub prawdziwość jakiejkolwiek zawartości wygenerowanej przez innych użytkowników.

   Zawartość Witryn DIMG jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań edukacyjnych i rozrywkowych. Taka zawartość nie jest przeznaczona do, i nie stanowi prawnej, zawodowej, medycznej lub profesjonalnej porady lub diagnozy i nie może być używana do takich celów. We wszystkich przypadkach dotyczących stanu zdrowia należy zawsze zwracać się o pomoc i wsparcie do lekarza lub innego wykwalifikowanego przedstawiciela służby zdrowia. Nie wolno działać lub powstrzymywać się od działania na podstawie jakiejkolwiek zawartości znajdującej się w Witrynach DIMG lub udostępnionej poprzez te Witryny, bez usiłowania uzyskania profesjonalnej porady prawnej lub innej w określonej dziedzinie u prawnika lub licencjonowanego specjalisty z obszaru lub kraju użytkownika lub innej odpowiedniej jurysdykcji licencyjnej.

  11. GRANIE I OPÓŹNIENIE

   Aby wesprzeć płynne działanie Witryny na różnych obszarach geograficznych, pewne aspekty określonych działań w Witrynie, takie jak konkurowanie z innymi pingwinami w wyścigach, mogą być symulowane w celu uniknięcia opóźnień podczas gry.

  12. ODSZKODOWANIE

   Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie i utrzymanie w tajemnicy swoich nazwy/nazw użytkownika, hasła/haseł i konta/kont jak również wszelkich czynności odbywających się na jego koncie/kontach. Użytkownik niniejszym zgadza się na zabezpieczenie, ochronę i zwolnienie od odpowiedzialności nas, nasze podmioty zależne (zgodnie z definicją brytyjskiej Ustawy o Spółkach - Companies Act 1985) a także naszych i powiązanych z naszymi podmiotami zależnymi licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów, agentów, przedstawicieli i innych autoryzowanych użytkowników, jak również sprzedawców, dystrybutorów, usługodawców powyższych podmiotów a także wszystkich członków zarządu, dyrektorów, właścicieli, pracowników, przedstawicieli i następców (ogólnie zwanych „Stronami chronionymi”) w związku z wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością oraz kosztami (w tym kosztami rozliczeń oraz wszelkimi opłatami prawnymi i innymi opłatami i kosztami związanymi z dochodzeniem lub obroną działań lub działań związanych z groźbami) poniesionymi przez Strony chronione w związku z wszelkimi roszczeniami powstałymi na skutek użytkowania Witryn DIMG i/lub swojego konta/kont. Użytkownik dołoży ze swej strony wszelkich starań, aby współpracować z nami przy obronie wnoszonych roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo, aby na własny koszt wynająć własny zespół adwokacki i prowadzić we własnym zakresie obronę i kontrolę wszelkich kwestii niepodlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika.

  13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

   W WYMIARZE WYMAGANYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO NIE JEST OGRANICZONA W ŻADEN SPOSÓB NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA ŚMIERĆ I OBRAŻENIA CIELESNE SPOWODOWANE NIEDOPATRZENIEM LUB FAŁSZYWYM PRZEDSTAWIENIEM LUB UKRYWANIEM BĄDŹ TEŻ Z JAKICHKOLWIEK INNYCH POWODÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW.

   ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM W ZWIĄZKU Z ZANIEDBANIEM, BĘDZIEMY MY, PODMIOTY NASZEJ GRUPY, LICENCJODAWCY LUB LICENCJOBIORCY NASZYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH LUB DYSTRYBUTORZY LUB USŁUGODAWCY DOWOLNYCH Z POWYŻSZYCH PODMIOTÓW, PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB LUB PODMIOTÓW ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, OBRAŻENIA CIAŁA (W TYM ŚMIERĆ)I SZKODY MAJĄTKOWE DOWOLNEJ NATURY WYNIKAJĄCE Z (A) WYKORZYSTYWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA JAKIEJKOLWIEK STRONY LUB ZAWARTOŚCI DIMG LUB (B) PROWADZONE DZIAŁANIA, NIEZALEŻNIE CZY PRZEZ INTERNET CZY BEZ UŻYCIA INTERNETU, PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ LUB PODMIOT, NAWET JEŚLI BYLIŚMY INFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W ŻADNYM WYPADKU NASZE ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE USZKODZENIA, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ, W RAMACH KONTRAKTU, DELIKCIE (W TYM RÓWNIEŻ ZANIEDBANIA) LUB INNE, PRZEKRACZAJĄ KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI ZOSTAŁA UISZCZONA, LUB 100 USD (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST NIŻSZA) ZA DOSTĘP LUB UCZESTNICTWO W JAKICHKOLWIEK DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z JAKĄKOLWIEK WITRYNĄ DIMG. PONADTO, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH MY, NASI LICENCJODAWCY LUB LICENCJOBIORCY LUB KTÓRZYKOLWIEK ODPOWIEDNI ODSPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORZY, DOSTAWCY USŁUG ORAZ SPRZEDAWCY POWYŻSZYCH PODMIOTÓW, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA LUB BRAK DZIAŁANIA SPOWODOWANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO SIŁĄ WYŻSZĄ LUB PRZYCZYNAMI POZOSTAJĄCYMI POZA NASZĄ LUB ICH UZASADNIONĄ KONTROLA.

   ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MOŻEMY UNIEMOŻLIWIĆ UŻYTKOWNIKOWI DALSZY DOSTĘP DO WITRYN DIMG LUB ZMIENIĆ WITRYNY DIMG LUB USUNĄĆ TREŚCI BĄDŹ OPCJE LUB DOWOLNE USŁUGI DOSTARCZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM WITRYN, W DOWOLNYM CZASIE, Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, BEZ PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

   OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA OKREŚLONE W TEJ CZĘŚCI I W INNYCH CZĘŚCIACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYCIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRAWO.

   W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY UZYSKUJĄ DOSTĘP DO WITRYNY W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH, NINIEJSZA SEKCJA NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

  14. KWESTIE ZWIĄZANE Z JURYSDYKCJĄ I MIEJSCEM ROZPRAWY

   Zgodnie z wymogami stosownych praw konsumenckich i innych przepisów prawa, użytkownik wyraża zgodę na rozpatrywanie w sądzie wszelkich spraw procesowych lub roszczeniowych wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub związanych z nimi lub z Witrynami DIMG, a także, odbywanie się takich rozpraw jedynie w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się w okręgu Manhattan Miasta Nowego Jorku w Stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i oddaje się do dyspozycji sądów tej jurysdykcji w celu prowadzenia postępowania procesowego w wymienionych sprawach. Nie deklarujemy, że Zawartość jakiejkolwiek Witryny DIMG jest właściwa lub dostępna do użytku w określonym regionie. Jeśli użytkownik decyduje się na korzystanie z Witryny DIMG, robi to z własnej inicjatywy i jest zobowiązany przestrzegać wszystkich właściwych przepisów, z wszystkimi lokalnymi przepisami włącznie.

  15. ZMIANA

   Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w niniejszych warunkach użytkowania (w tym również modyfikacje, usunięcie oraz/lub dodanie dowolnej części warunków). Jeśli w niniejszych warunkach użytkowania wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy użytkowników o tych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail na aktualny adres, o którym powiadomił nas użytkownik i/lub zamieszczając informację o zmianie w widocznym miejscu w Witrynie powiązanej z niniejszymi warunkami użytkowania. Wszelkie takie zmiany niniejszych warunków użytkowania wchodzą w życie po trzydziestu (30) dniach kalendarzowych od wysłania do użytkowników zawiadomienia pocztą e-mail lub od zamieszczenia w Witrynach zawiadomienia o zmianie. Należy zauważyć, że użytkownik jest zawsze zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w celu dostarczenia nam aktualnego adresu poczty e-mail. Jeśli ostatni adres e-mail dostarczony nam przez użytkownika jest nieaktualny lub niemożliwe jest przesłanie użytkownikowi wyżej wymienionego zawiadomienia z innych przyczyn, wysłanie przez nas takiego zawiadomienia pocztą elektroniczną jest uważane za wystarczające powiadomienie o wszelkich zmianach opisanych w zawiadomieniu.

  16. ROZWIĄZANIE CZŁONKOSTWA

   Niniejsze warunki użytkowania obowiązują do chwili rozwiązania przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może rozwiązać niniejsze warunki użytkowania w dowolnym czasie, zaprzestając korzystania z Witryny i usuwając wszystkie materiały uzyskane z Witryn oraz wszelkiej związanej z nimi dokumentacji i kopii i instalacji, niezależnie od tego, czy zostały one dokonane na mocy niniejszych warunków użytkowania, czy nie.

   Możemy w trybie natychmiastowym rozwiązać niniejsze warunki użytkowania w odniesieniu do użytkownika (włącznie z dostępem użytkownika do Witryny, innych witryn Club Penguin i do wszystkich witryn należących do Disney Group) według naszego wyłącznego uznania, jeśli użytkownik naruszy lub nie zastosuje się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych warunków użytkowania. Po rozwiązaniu użytkownik musi zaprzestać korzystania z Witryny i zniszczyć wszelkie materiały uzyskane w Witrynach jak również ich kopie, niezależnie od tego, czy zostały one dokonane na mocy niniejszych warunków użytkowania, czy nie.

   Przyjęliśmy i stosujemy zasady, na podstawie których konta użytkowników dopuszczających się więcej niż jeden raz naruszenia praw autorskich będą w określonych okolicznościach rozwiązywane. Wszelkie działania o charakterze oszukańczym, obraźliwym lub inne niedozwolone działania mogą być również powodem rozwiązania konta użytkownika, według naszego wyłącznego uznania, zaś informacja o nielegalnych działaniach może zostać przesłana do odnośnych organów ścigania.

  17. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   Zgodnie z wymaganiami stosownych praw konsumenckich i innych praw, niniejsze warunki użytkowania powinny być zarządzane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork oraz prawem Stanów Zjednoczonych, bez uzasadniania żadnych reguł konfliktów prawa. Jeśli któreś z postanowień wchodzących w skład niniejszych warunków użytkowania są niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas postanowienie to może być wypowiedziane z niniejszych warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień. Niniejsze warunki użytkowania obowiązują jako umowa oraz oddzielnie jako powiadomienie, które ogranicza podstawy, na których grupa DIMG udostępnia witryny DIMG. Żadne zrzeczenie się przez nas jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków użytkowania nie może być traktowane jako dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takich postanowień lub jakichkolwiek innych postanowień, a nasza niemożność dowiedzenia jakichkolwiek praw lub postanowień w związku z niniejszymi warunkami użytkowania nie może stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. W niniejszych warunkach użytkowania wyrażenie „włącznie” jest stosowane obrazowo, tak jakby po nim następowało wyrażenie „ale nie ograniczając się do”. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JAKIEKOLWIEK POWODY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z LUB POWIĄZANYCH Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA LUB Z JAKĄKOLWIEK WITRYNĄ DIMG, MUSZĄ ZOSTAĆ ROZPOCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU (LUB MINIMALNEGO OKRESU OKREŚLONEGO PRAWEM, JEŚLI JEST ON DŁUŻSZY), POCZĄWSZY OD PRZYCZYNY ZAISTNIAŁYCH DZIAŁAŃ; W PRZECIWNYM WYPADKU POWODY TAKICH DZIAŁAŃ SĄ TRWALE WYKLUCZONE.

   Dostarczanie towarów, usług i oprogramowania za pośrednictwem Witryn DIMG podlega wymaganiom kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych oraz sankcjom ekonomicznym. Nabywając jakiekolwiek z tych pozycji za pośrednictwem Witryn DIMG, użytkownik poświadcza i gwarantuje, że nabycie jest zgodne oraz użytkowanie tej pozycji jest zgodne z tymi wymaganiami. Bez ograniczania powyższego użytkownik nie może nabywać towarów, usług ani oprogramowania za pośrednictwem Witryn DIMG w przypadku, jeśli 1) znajduje się na terytorium Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii; jest obywatelem lub rezydentem tych państw lub podlega ich kontroli lub jeśli użytkownik znajduje się na Liście Specially Designated Nationals List (Specjalnie Oznaczonych Osób) prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub Listach Denied Persons List, Unverified List oraz Entity List (Osób i Jednostek Zakazanych oraz Niezweryfikowanych), 2) użytkownik ma zamiar dostarczyć nabyte towary, usługi lub oprogramowanie na Kubę, do Korei Północnej, Sudanu lub Syrii (lub obywatelowi lub rezydentowi tych państw) lub osobie znajdującej się na jednej z wyżej wymienionych list.

  18. ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

   Przyjęliśmy i stosujemy zasady, na podstawie których konta użytkowników naruszających prawa autorskie będą rozwiązywane w określonych okolicznościach, które są ustalane według naszego własnego uznania.

   Zawiadomienia o zgłoszonym naruszeniu praw autorskich muszą zostać przesłane do agenta wyznaczonego przez usługodawcę.

   Zawiadomienie musi być przesłane do następujących wyznaczonych agentów:

   Usługodawca: Disney Online Studios Canada Inc.

   Nazwa agenta wyznaczonego do otrzymywania zawiadomienia o naruszeniu zasad: Laurence J. Shapiro

   Pełny adres wyznaczonego agenta, do którego powinny być wysyłane zawiadomienia: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-7725, Stany Zjednoczone Ameryki

   Nr telefonu wyznaczonego agenta: +1 (818) 623-3200

   Nr faksu wyznaczonego agenta: +1 (818) 623-3637

   Adres e-mail wyznaczonego agenta: designated.agent@dig.TWDC.com

   Aby zawiadomienie było prawomocne, musi stanowić pisemną komunikację obejmującą następujące elementy:

   • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
   • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone lub, jeśli sprawa dotyczy wielu dzieł chronionych prawami autorskimi objętych jednym zawiadomieniem, listy takich dzieł na danej stronie;
   • Identyfikacja materiału, który jest zgłaszany jako naruszający lub, który stanowi temat działania naruszenia i który ma być usunięty lub dostęp, który ma być uniemożliwiony oraz informacje wystarczające w uzasadnionym stopniu do zlokalizowania materiału;
   • Informacje wystarczające w uzasadnionym stopniu, umożliwiające nam skontaktowanie się ze stroną zgłaszającą roszczenia, takiej jak adres, numer telefonu, oraz, jeśli dostępne, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną zgłaszającą roszczenia;
   • Oświadczenie potwierdzające, że strona zgłaszająca roszczenie występuje w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w zgłaszany sposób nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo; i
   • Oświadczenie, że informacje zawarte w zaświadczeniu są rzetelne, oraz pod groźbą krzywoprzysięstwa, że strona zgłaszająca roszczenie jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone.

   Możemy wydać użytkownikowi zawiadomienie, że usunęliśmy lub uniemożliwiliśmy dostęp do określonych materiałów na zasadzie ogólnego zawiadomienia w jakiejkolwiek Witrynie DIMG, pocztą elektroniczną do użytkowników (na adresy e-mail z naszej bazy) lub pisemnie, w formie listu poleconego przesłanego na adres zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik otrzyma takie zawiadomienie, może wystosować pisemne powiadomienie zwrotne do wyznaczonego agenta, które zawiera poniższe informacje. Aby powiadomienie zwrotne miało moc prawną, musi stanowić pisemną komunikację, która obejmuje następujące elementy:

   • Fizyczny lub elektroniczny podpis użytkownika;
   • Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został uniemożliwiony oraz lokalizacja, w której materiały wcześniej się znajdowały, zanim zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp;
   • Oświadczenie od użytkownika, pod groźbą odpowiedzialności w razie krzywoprzysięstwa, stwierdzające, że użytkownik w dobrej wierze zakłada, że materiały zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp w rezultacie błędu lub nieprawidłowego wytypowania materiałów do usunięcia lub do których miał być uniemożliwiony dostęp. i
   • Nazwisko użytkownika, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się jurysdykcji sądów odpowiednich dla obszaru obejmującego adres użytkownika lub jeśli adres użytkownika znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi – dowolnego obszaru jurysdykcji, w którym znajduje się DIMG, a także, że użytkownik przyjmie pisma procesowe od osoby, która dostarczy powiadomienie o domniemanym materiale naruszającym zasady lub od przedstawiciela takiej osoby.

  19. WARUNKI DODATKOWE

   Warunki dodatkowe Apple -- Poniższe dodatkowe warunki i zasady mają zastosowanie do naszych aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnym urządzeniu obsługiwanym przez Apple iOS (dalej „iOS App”):

   1. Użytkownik potwierdza, że niniejsze warunki użytkowania zostały zawarte wyłącznie między użytkownikiem a nami, a nie firmą Apple, Inc. (dalej „Apple”). Wyłączną odpowiedzialność za iOS App oraz usługi i Treść tam dostępne ponosimy my, a nie firma Apple.

   2. Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza, że użytkowanie przez niego iOS App podlega Zasadom użytkowania zawartym w obowiązujących w danym czasie Warunkach użytkowania App Store.

   3. Strony potwierdzają, że firma Apple nie ma obowiązku dostarczania usług serwisowych ani pomocy technicznej w odniesieniu do oferowanych przez nas iOS App.

   4. W największym zakresie dozwolonym przez odnośne prawo, firma Apple nie ponosi żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do oferowanych przez nas iOS App.

   5. Użytkownik wyraża zgodę na to, że to my, a nie firma Apple, ponosimy całkowitą odpowiedzialność za rozpatrywanie wszelkich roszczeń użytkownika lub stron trzecich dotyczących oferowanych przez nas iOS App lub własności użytkownika i/lub użytkowania oferowanych przez nas iOS App, włączając m.in.: (i) roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez produkt niezabezpieczony; (ii) wszelkie roszczenia z tytułu niespełnienia jakichkolwiek wymagań prawnych lub regulacyjnych przez iOS App oraz (iii) roszczenia wynikające z ochrony praw konsumenta lub podobnych aktów prawa.

   6. Użytkownika wyraża zgodę, że to my, a nie firma Apple, ponosimy odpowiedzialność za rozpatrywanie, obronę przed, likwidację szkody lub odrzucenie roszczenia z tytułu naruszenia własności intelektualnej strony trzeciej związanego z oferowanymi przez nas iOS App lub własności użytkownika lub użytkowania oferowanych przez nas iOS App.

   7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie przebywa w państwie, na które zostało nałożone przez Rząd Stanów Zjednoczonych embargo ani które zostało uznane przez Rząd Stanów Zjednoczonych za państwo „wspierające terroryzm”. oraz że (ii) nie znajduje się na żadnej z list jednostek objętych embargiem Rządu Stanów Zjednoczonych

   8. Użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszystkich stosownych warunków umowy stron trzecich podczas korzystania z oferowanych przez nas iOS App (np. użytkownik podczas korzystania z iOS App nie może naruszać warunków umowy dotyczącej usług bezprzewodowego przesyłu danych).

   9. Strony zgadzają się, że firma Apple i jej spółki zależne są beneficjentami niebędącymi stroną warunków użytkowania oferowanych przez nas iOS App. Po zaakceptowaniu przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania, firma Apple ma prawo (oraz uznaje się, że przyjmuje to prawo) do egzekwowania warunków użytkowania względem użytkownika jako beneficjent niebędący ich stroną.

   10. Pytania, zażalenia i roszczenia dotyczące oferowanych przez nas iOS App należy kierować na adres:

   Club Penguin
   c/o Disney Online Studios Canada Inc.
   Do wiadomości: Aplikacje mobilne
   Suite 500 - 1628 Dickson Ave.
   Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1
   KANADA

   Można również skontaktować się z nami telefonicznie: +1-877-261-9482 (Stany Zjednoczone lub Kanada) lub +1-250-469-6380, a także wysyłając wiadomość e-mail na adres support@clubpenguin.com
   (W przypadku osób poniżej 18 roku życia skontaktowanie się z nami wymaga zgody rodzica lub opiekuna).

   Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe podane podczas komunikacji pod powyższym adresem e-mail, adresem pocztowym lub telefonicznie będą wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi, a nie w celu przesłania materiałów marketingowych, chyba że użytkownik tego sobie zażyczy.

    

   Dodatkowe warunki Android -- Poniższe dodatkowe warunki i zasady mają zastosowanie do naszych aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnym urządzeniu obsługiwanym przez Android („Android App”):

   1. Użytkownik potwierdza, że niniejsze warunki użytkowania zostały zawarte wyłącznie między użytkownikiem a nami, a nie firmą Google, Inc. (dalej „Google”). Wyłączną odpowiedzialność za Android App oraz usługi i Treść tam dostępne ponosimy my, a nie firma Google.

   2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że użytkowanie przez niego Android App podlega Zasadom użytkowania zawartym w obowiązujących w danym czasie Warunkach użytkowania Android Market.

   3. Google Inc., jako dostawca Android Market, nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań wobec użytkownika w odniesieniu do oferowanych przez nas Android App ani niniejszych warunków użytkowania.

   4. Użytkownik potwierdza oraz wyraża zgodę na to, że firma Google jest beneficjentem niebędącym stroną niniejszych warunków użytkowania dotyczących oferowanych przez nas Android App.